This page contains a Flash digital edition of a book.
Vásárhelyi Látóhatár FENYVESI FÉLIX LAJOS ARCOK ÖRÖKIDŐBEN1 Az öröm és a gyász ünnepe. Az 1956-os forrada-


lom hatvanadik évfordulója. Ezt is megértük: a sza- badságharcban résztvevők közül sokan élnek, és el- jöttek. Ezüst hajjal, bottal botladozva, unokáik karjá- ba kapaszkodva. A hűségesek. Akik ott voltak az orosz tankok ágyúcsöve előtt,


harcoltak, megsebesültek, sötét börtönökben ra- boskodtak. Hosszú esztendők után szabadultak, hogy örök megaláztatás legyen további életük. Nem tagadták meg a forradalom egyetlen percét sem. Büszkék október 23-ra: először önmagunk voltunk, ölelkező ország, újjászületett nemzet! Ránk muta- tott Isten ujja: Mutasd meg kicsi nép bátorságod, fi- atal erőd. És Dávid fölkelt a gyűlöletes Góliát ellen, és veszítve győzött. Az 1956–os forradalom, mint orkán támadt föl.


Sodorta és röpítette az embereket. Fölragyogtak a fáradt arcok. „Az idő gyógyító lázában él a magyar – írta Tamási Áron. – Történelmünk ezer évén átra- gyog az emberi Géniusz üzenete, mely nemzeti hő- seink példáit emeli elénk, és költőink fénylő szavait idézi. Nincs módunk kitérni a hűség elől.” 1956 bevilágította az eltelt évszázadokat, és lát-


tuk egyszeriben, mi történt velünk: 1848-ban, az első világháború poklában, 1919-ben, Trianon nem- zet-szétdarabolásában, 1945 hazugságában… Elcsukló hangon emlékezett nagy írónk, Németh


László. Szólnia kell, hű írnokként lejegyezni a gyors napokat: „Írógépem mellől arra a fiatal lányra gon- dolok, akinek a Kálvin téri ház tetején valamennyi férfitársát kilőttek, de ő tovább járatta a fegyvert, amíg csak feje is oldalt nem konyult. Az én szívem- ben ez a lány most a múzsa. Ő int a háztetőről: rajta, öreg, ha én odadobtam szép ifjú életem, miért kell a magadéhoz görcsösen ragaszkodnod?” A világtörténelem bővelkedik harcokban, felkelé-


sekben. Tisztasága és igazsága révén az 1956-os for- radalom egyedülálló. Senki nem tudta, hogy a kis Magyarország a világ legnagyobb hatalmát állítja meg. Ütközetre készteti, nem erővel, nem gyilkolás- sal, a lélek vezette szeretet segítségével.


6 1956. október 23. és november 4. közötti időben


Magyarországon, úgy érezték magukat az emberek, mint akiket halottaiból támasztott föl a forradalom. A szabadság rég betiltott szavait tanulták a vonu- lók, a magyar himnuszt énekelték a fiatalok. Sírtak az édesanyák halott fiuk fehér virágtakarós sírjánál. Lázban égett mindenki: tervezett és teremtett. Ezt a reményt tiporta el az oroszok fegyveres háború- ja! Az öröméneket sötét börtönök, Szibériába tar- tó vagonok, sortüzek, kínzókamrák, akasztófa-er- dők némították el. Megkérdezhetjük: a magyar for- radalom 12 napjának mi a tanulsága? Az 1956-os forradalom volt a szovjet birodalom bukásának első láncszeme. Az embermilliókat elpusztító kommu- nizmus halálának a kezdete. Veszítve győző harc és küzdelem. Nemcsak ott és akkor, hanem itt és most is fontos, egyetemes érték. Bibó István pontosan írta 1957-es májusi letartóztatása előtt: „A magyar nép feladata, hogy minden rágalommal, feledéssel, elszürküléssel szemben tisztán őrizze meg forradal- munkat.” Az elmúlt negyed század alatt sok riportot készí-


tettem 1956-ról. Harcosok, írók, költők, művészek, történészek, levéltárosok vallottak október lázas napjairól. Fájdalmasak és tanulságosak voltak ezek a beszélgetések. Fáradtan meséltek a régmúltról, és arcuk egyszeriben kitavaszodott. Varázsütésre megfiatalodtak, és ott voltam velük én is: kezemet fogták, úgy szaladtunk a halál-talpú tankok között, golyózáporban sebesülteket cipeltünk, ültem a si- ralomházban kivégzésre várva… Az író ír, az olvasó olvas. Legszebb az, ha to-


vábbgondolják, külön-külön üzennek egymásnak a csend szavaival. A beszélgetés egyszerűnek tűnik, de akkor jó, ha az őszinteség is jelen van, nyílt szív- vel tereli a történetet. Egy óra, és lepereg egy élet. Föltámad az 1956-os forradalom.


1. Az Arcok örökidőben című könyv bevezetője


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66