This page contains a Flash digital edition of a book.
Vásárhelyi Látóhatár DOMOKOS TAMÁS AZ ÉRTŐL A TISZÁIG Egy orvosnő élete a XX. században — Dr. Hajós Erzsébet (1899–1996)1 Az Osztrák-Magyar Monarchia erősödő kapitalizálódásának croissant crisis jelei a XIX. század utolsó év-


tizedeiben egyre inkább megmutatkoztak: Kossuth Lajos elveszti magyar állampolgárságát, ugyanakkor rendkívüli pompával rendezik meg temetését, alakítják ki mauzóleumát. A munkások és parasztok sztrájk- jai erősödnek, követelik a „háromszor nyolc”-at.2 Bevezetik a polgári házasságkötést, és megtörténik az ál- lam és az egyház különválása. Hódmezővásárhelyen letartoztatják az Általános Munkás Olvasóegylet szer- vezőjét, Szántó Kovács Jánost. A millenniumi ünnepségek a magyarság nemzetiségek feletti hegemóniá- ját, nemzetfenntartó képességét hangsúlyozzák, az asszimiláció jegyében pedig üdvösnek tartják a csa- ládnevek magyarosítását, vallás területén pedig az áttérést. A meglévő társadalmi problémáik (munkanél- küliség, jogfosztottság, antiszemitizmus) orvoslására sokan szülőföldjük elhagyását tartják gyógyírnak. A 19–20. századfordulóra soha nem látott méreteket ölt a munkások és a parasztok kivándorlása.3 A kiván- dorlók között van Hajós Erzsébet anyai ágának több tagja is.4 A 80-as évek derekán a második vasútépítési hullám söpör végig Magyarországon. 1887-ben átadják


Nagyváradot Érmihályfalvával, valamint Margittával összekötő vasútvonalat. A Nagyváradot Szatmárné- metivel összekötő vasútvonal preformálja a néhány évtized múlva kialakításra kerülő trianoni határt. Ek- kor épül meg a székelyhídi vasúti delta és állomás,5 amely a nagyváradi vasúti tisztviselő s ügyestollú fiatal székely író, Hajós Miklós számára munkalehetőséget, családjának pedig tisztes megélhetést biztosít. Fele- sége a nyíregyházi Bergstein Emma, Grossmann Adolf nevelt lánya, akivel 1895-ben kötött házasságot6 (1. kép). Hajós Miklós korábban abban a városban élt, amely jellemzésére Ady szavait veszem kölcsön: „…a nagyváradi életművészet specialitása az, hogy itt egymásra találnak az emberek. Hiába rakódott össze ez a város antitézisekből, szabadgondolkozókból és papokból, keresztes templomokból és zsinagógákból, az ősök pöffeszkedő kultiválóiból és okos yankee-individiumokból, fanatikusokból és protestánsokból stb. stb. Az egymással rokonok itt egymásra lelnek, s itt bármelyszabású kiválóság szerephez jut.”7 A közeli Bihar megyei Székelyhídon (2. kép) lát 1899. április 2-án napvilágot történetünk sikeres-sikerte-


len/szenvedő alanya, Hajós Erzsébet8, akinek négy testvéréről van tudomásunk (István György, Júlia, Lász- ló, Margit).9 A vasutasélet, a fegyveres testületekéhez hasonlóan, nem tekinthető állóvíznek, hiszen a munkate-


rület, a munkabeosztás gyakran változik. A vasutasság ezen kívül magával hozza a viszonylag gondtalan családi utazás lehetőségét a Monarchia területén belül (1. kép) és azon kívül is (3. kép). Hajós Erzsébet karonülőként tett szentpétervári kiruccanásának apropója feltehetően rokonlátogatás volt. Ami meglepő, Alan Pasetti/Ottó Renard szentpétervári műtermében nemcsak II. Miklós orosz cárról készül portré,10 ha- nem egy magyarországi vasutas feleségéről és lányáról is (3. kép).11 A következő kép Szentpétervártól cca. 1600 km-re fekvő „Körös-parti Párizsban”, a Holnap antológia szülőhelyén, Nagyváradon készült a Fő és az Apáca utca sarkán fekvő egykori atelierben, amely előtt 2012. október 27-i óta áll Deák Árpád Holnapo- sok-szoborcsoportja (4. kép). A Lojanek-féle képen (5. kép) párhuzamosan levarrt hajtásokkal (pié) díszí- tett ruhában tűnik fel a dús és göndör hajú Hajós Erzsébet. Elmondása szerint, bakfis korában haját gyak- ran megdicsérték és irigyelték is a brassói szász piacosok. Az Arcanumból tudjuk, hogy édesapja 1913-ban állomásfőnök és főellenőr volt Brassóban.12 A polgári leányiskola elvégzése után elhagyja a családi házat


12


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66