This page contains a Flash digital edition of a book.
®[ √Ë Ô¶[ ÿƒFm ÿÔV|©√º>! ∂¶\V™¬


Das Narayanasamy


T| kV∫Ô, suÔ \uÆD income tax, mortgage ƒD√Õ>\V™ ƒÔÈ gºÈVƒÁ™Ô”¬zD ∂Áw•∫Ô^


T: 905.201.9977 C: 416.568.4301


SELVA VETTYVEL Broker of Record xf;Nuhgu;; 2008


HomeLife Future Realty Inc.Brokerage 205 Eastvale Drive,Markham,ON L3S 4N8


xf;NlhgH 14,y; fdlhtpd; 40 MtJ nghJj; NjHjy;


fdlhtpd; 40MtJ nghJj;Nju;jy; eilngwTs;sJ. fdlhtpy; 19 gjpT nra;ag;gl;l fl;rpfs; cs;sd. ,Ug;gpDk; vd;.b.gp> ypguy;> nfhd;ru;Ntl;bt;> fpA+ngf; gpupTf; fl;rp kw;Wk; fdba gRikf; fl;rp Mfpa 5 Kjd;ikahd fl;rpfspilNajhd; cz;ikahd Nghl;b epyTfpd;wJ.


fpA+ngf; kfhzj;jpy; kl;LNk fpA+ngf; gpupTf; fl;rp Nghl;bapLfpwJ. fpA+ngf;fpy; mjpf njhFjpfs; ,Ug;gjhy; ehL KOikf;Fkhf Nju;jy; KbTfisg; ghjpf;Fk; tifapy; me;jf; fl;rpapd; jhf;fk; ,Uf;fpwJ.


ehlshtpa Nghl;bahf ,Ue;jhYk; gpupl;b]; nfhyk;gpah- tpy; cs;s 10 njhFjpfspYk; xd;uhupNahtpy; cs;s 20 njhFjpfspYk; fpA+ngf;fpy; cs;s 15 njhFjpfspYk; jhd; kpf neUf;fbahd Nghl;b epyTfpwJ. fl;rpj; jiytu;fSk; ,e;jj; njhFjpfisNa Rw;wpr; Rw;wp tUfpwhu;fs;. fle;j Nju;jypy; ,Ogwpapy; ,Ue;j njhFjp- fs; ,it.


,e;j njhFjpfspy; Vw;gLk; rpW thf;F khWjYk; Ml;rp iag; gpbg;gjpy; gyj;j ghjpg;ig Vw;gLj;Jk;. ,jdhy; tof;fk;NghyNt xd;uhupNah khfhzk; ehL KOikf;Fk; ftdk; ngWfpwJ.


fle;j NjHjypy; nfhd;rNtl;bf; fl;rpf;F 125 ,lq;fSk; 3k; gf;fk; ghu;f;f...


jkpo;u;fshy; Markham & Finch gFjpapy; Gjpjhf fl;lg;gltpUf;Fk; MN Centre fl;llj;jpd; khjpupj; Njhw;wk; ,J.


RAMAN APPLIANCES


®\¬Ì¶VÔ Furnace kV∫zDº√Vm Œ[´VˆºBV ∂´∑ kw∫zD Rebaten© ÿ√uƬÿÔV^·ÈVD


General Contractors For: • Air Conditioning • Gas Furnaces • Central Vacuum • Air Cleaners • Gas Fireplaces • Garage Door Openers • Security Alarm


Tel: 416.332.1989 Cell: 647.893.4414


BUYING, SELLING, INVESTING & MORTGAGE NEEDS CALL


SUN SANMUGATHAS


Broker & Manager One stop shopping for all your mortgage & realestate needs.


Buying - Selling - Investing


Dir: 416.948.0693 Bus: 416.291.3000


÷MB ÷_ÈD Œπ\B\V™ ®]˙ÔVÈ]uz ∂Ω›>·D \ºÔ[ E∫Ô´V¤V


Sales Representative Direct:


416.302.7283(SAVE)


E-mail: msingarajah@trebnet.com web: www.mahenonline.com


RE/MAX Vision Realty Inc., Realtor 2210 Marham Road, Unit-1, Toronto, ON M1B 5V6 Tel: 416.321.2228, Fax: 416.321.0002


Air Conditioning & Heating


Raman Chelliah President


3021 Markham Rd.,Unit 51, Scarborough,ON - M1X 1L8


THE LAW OFFICE OF


GaryAnandasangaree 416 321 1107


Tel: 416 321 1100 Fax: gary@galaw.ca Buying - Selling - Investing


One Source For Many Type of Properties & Mortgages


Mohan Subramaniyam 416.321.2300


Broker of Record


T| kV∫Ô, suÔ, T‚|¬ÔV™ ÿ√Æ\]ÁB(Appraisal) ƒ‚¶Ø˙k\VÔ \]©∏‚| ∂§¬ÁÔÁB ÿ√uƬÿÔV^· >V\]¬ÔVm c¶º™ ∂Áw•∫Ô^.


www.chainc.ca


E-mail: chai@chainc.ca Bus: 905-201-0929 Fax: 905-201-8482


S.K. Bales


Affiliate Realty Inc. Bus: 416-290-1200


, CRA, CAR,MVA, FRI, CRES. 416.801.3219(Cell) tPLk; tPLrhH tpilaq;fSf;Fkhd gj;jpupif


AMP Mortgage Specialist


Cell: 416-543-6614 Business: 416-759-1818, Fax: 416-299-0789


E-mail: das.narayanasamy@centumveedu.com www.centumveedu.com


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75  |  Page 76  |  Page 77  |  Page 78  |  Page 79  |  Page 80  |  Page 81  |  Page 82  |  Page 83  |  Page 84  |  Page 85  |  Page 86  |  Page 87  |  Page 88