This page contains a Flash digital edition of a book.
®[ √Ë Ô¶[ ÿƒFm ÿÔV|©√º>! ∂¶\V™¬


Das Narayanasamy


T| kV∫Ô, suÔ \uÆD income tax, mortgage ƒD√Õ>\V™ ƒÔÈ gºÈVƒÁ™Ô”¬zD ∂Áw•∫Ô^


T: 416.264.0101 C: 416.568.4301


a+iy 2008


SELVA VETTYVEL HomeLife Future Realty Inc.Brokerage


Broker of Record 262 Markham Road Scarborough,On M1J 3C5 thfdk; Xl;Lk;NghJ njhiyNgrpg; ghtid Kw;whfj; jil


nry;yplj; njhiyNgrpg; ghtidia ,Ugj;jp ehd;F ehLfs; Vw;fdNt jil nra;J tpl;ld. mnkupf;fhtpy; gy khepyq;fSk; jil nra;J tpl;ld. ,g;Ngh fdlhtpy; fpa+ngf; khfhzKk; ,ij jil nra;J tpl;lJ.


nry;yplj; njhiyNgrp ghtpf;Fk; thfd Xl;Ldu;fSf;F mguhjk;


fpA+ngf; khepy thfd Xl;Ldu;fSf;F nry;yplj; njhiyNgrp ghtidia thfdq;fs; Xl;Lk;NghJ> ghtpg;gij fl;Lg;gLj;Jk; rl;lk; mky;gLj;jg;gl;Ls;sJ. rl;lj;ijkPwp ele;Jnfhs;NthUf;F mguhjj; njhifAk;> Gs;sp ,og;Gf;fSk; Vw;gLk;. fhty; Jiwapdu; me;jr; rl;lq;fis gpuNahfpg;gjpy; jPtpukhf ,wq;fpAs;sdu;.


,f;fl;lzq;fs; $115 tiu cauyhk; vd;;W nghyp]; mjpfhup khu;f; gl;]; fle;j thuk; $wpAs;shu;. ,jpy; 3 rhujp mDkjpg;gj;jpu Gs;spfSk; gwpf;fg;gLk;. xU nry;yplj; njhiyNgrpia ghtpf;fhkNy ifapy; xUtu; thfdk; Xl;Lk;NghJ itj;jpUg;gJ fz;L gpbf;fg;gl;- lhy;> mtUf;Fk; mguhjk; tpjpf;fg;gLk;.


3k; gf;fk; ghu;f;f...


AMP Mortgage Specialist


Cell: 416-543-6614 Business: 416-759-1818, Fax: 416-299-0789


E-mail: das.narayanasamy@centumveedu.com www.centumveedu.com


fle;jthuk; xd;uhwpNahg; gpNsrpy; ,lk;ngw;w jkpou; kuGupik ehs; epfo;tpy; ghuhSkd;w cWg;gpdu; Andrea Horwath.


RAMAN APPLIANCES


®\¬Ì¶VÔ Furnace kV∫zDº√Vm Œ[´VˆºBV ∂´∑ kw∫zD Rebaten© ÿ√uƬÿÔV^·ÈVD


General Contractors For: • Air Conditioning • Gas Furnaces • Central Vacuum • Air Cleaners • Gas Fireplaces • Security Alarm


Tel: 416.332.1989 Cell: 647.893.4414


BUYING, SELLING, INVESTING & MORTGAGE NEEDS CALL


SUN SANMUGATHAS


Broker & Manager One stop shopping for all your mortgage & realestate needs.


Buying - Selling - Investing


Dir: 416.948.0693 Bus: 416.291.3000


Mortgages ÷MB ÷_ÈD Œπ\B\V™ ®]˙ÔVÈ]uz ∂Ω›>·D


\ºÔ[ E∫Ô´V¤V 416.302.7283(SAVE)


Sales Representative Direct:


E-mail: msingarajah@trebnet.com web: www.mahenonline.com


k


RE/MAX Vision Realty Inc., Realtor 2210 Marham Road, Unit-1, Toronto, ON M1B 5V6 Tel: 416.321.2228, Fax: 416.321.0002


tPL ; tPL Affiliate Realty Inc. rhH tpilaq;f ;Fk • Garage Door Openers Air Conditioning & Heating


Raman Chelliah President


3021 Markham Rd.,Unit 51, Scarborough,ON - M1X 1L8


Ask Us How You Can Own Your HomeToday!


• Mortgages • Refinancing • Debt Consolidation • Insurance


Tel: 416.284-0005, Sutha: 416.824-6605


3852 Finch Avenue E., Unit 202, Scar,ON


THE LAW OFFICE OF


GaryAnandasangaree 416 321 1107


Tel: 416 321 1100 Fax: gary@galaw.ca Buying - Selling - Investing


One Source For Many Type of Properties & Mortgages


Mohan Subramaniyam 416.321.2300


Broker of Record


x¬˛B z§©A T‚| cˆÁ\BV·˙Ô”¬z 60 ÂV‚Ôπ_ ∂]ÌΩBsÁÈl_ c∫Ô^ T‚Á¶ ®[™V_ suÔ xΩ•D c∫Ô^ ∂–ƒ´Á•¶[. >V\]¬ÔVm c¶[ ∂Áw›>V_...


S.K. Bales Sf hd gj pup ;j if CRA,MVA, CRES, FRI Canadian Residential Appraiser, Real Estate Broker


416.801.3219(Cell) 416.290.1200 (Bus),www.skbales.com


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75  |  Page 76  |  Page 77  |  Page 78  |  Page 79  |  Page 80  |  Page 81  |  Page 82  |  Page 83  |  Page 84