This page contains a Flash digital edition of a book.
jha;tPL


• etk;gu; 2011


fhg;GWjp Jiwapy; “28” tUl KONeu


cd;djkhd> newpahd Nrit “rfy fhg;GWjp epWtd gpujpepjp”


 ,Jtiu 11>000 ,w;F Nkw;gl;l jpUg;jpfukhd thbf;ifahsHfs;.  190 Jupj fhg;GWjp ,og;gPLfs;.


 Vwj;jho 46 epue;ju> gFjp Cd ,og;gPLfs;. 


ghugl;rkpd;wp ve;j epWtdj; jpl;lkhf ,Ug;gpDk; njspthd> Jy;ypakhd> ,yFtpy; fpufpf;Fk; tz;zk;> nghWikahd tpsf;fk;.


 gy;NtW epWtdq;fs; %yk; rpwg;G tpUJfs; ngw;w ngUik. 

vt;tpj tUj;jq;fs; ,Ug;gpDk; mjw;Nfw;g jFe;j fhg;GWjp jpl;lq;fs; mspf;Fk; jpwik.


cq;fs; fhg;GWjp kDg;gj;jpuk; VjhtJ epWtdk; %yk; epuhfupf;fg; gl;lhYk; jFe;j fhg;GWjp jpl;lk;> epWtdq;fspd; epge;jidf;F mika epr;rakhf> cWjpahff; nfhLf;fg;gLk;.


 clNd mKYf;F nfhz;LtUk; kUj;Jt uPjpapd;wp MAs;fhg;GWjp.   


kUj;Jt hPjpapd;wp MAs; fhg;GWjp


85 tajpw;Fl;gl;l vtUk; $375,000 tiu kDr;nra;ayhk;.


ryNuhfk;> ryNuhf jLg;G+rp> khuilg;G> ,uj;j mOj;jk; (BLOOD PRESSURE)>


nfhOg;G rj;J $bAs;sth;fs; (HIGH CHOLESTEROL). gFjp Cdk;> epue;ju Cdk; cs;Nshh;.


 


kw;w fhg;GWjp epWtdq;fspdhy; epuhfhpf;fg;gl;Nlhh;.


 epiw $bAs;Nshh; (OVER WEIGHT)


mjp$bajhd if fhy; typ> %l;L typAs;Nshh;.


cq;fs; tUj;jq;fis nghWj;J> epytuj;ij nghWj;J jFe;j fhg;GWjp jpl;lj;ij epr;rakhf mspf;f ehd; flikg;gl;Ls;Nsd;.


416.706.3530, 905.763.8912


Fax: 905 428 9307 Email: george14@sympatico.ca kd;dpf;fTk;!


thfdf; fhg;GWjp (Car Insurance), jP fhg;GWjp (Fire Insurance) nra;tjpy;iy!


xUtUk; epuhfupf;fg;glkhl;lhu;fs;. rf;jpNty;: 416 706 3530


- 43 -


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75  |  Page 76  |  Page 77  |  Page 78  |  Page 79  |  Page 80  |  Page 81  |  Page 82  |  Page 83  |  Page 84  |  Page 85  |  Page 86  |  Page 87  |  Page 88  |  Page 89  |  Page 90  |  Page 91  |  Page 92  |  Page 93  |  Page 94  |  Page 95  |  Page 96  |  Page 97  |  Page 98  |  Page 99  |  Page 100  |  Page 101  |  Page 102  |  Page 103  |  Page 104  |  Page 105  |  Page 106  |  Page 107  |  Page 108  |  Page 109  |  Page 110  |  Page 111  |  Page 112  |  Page 113  |  Page 114  |  Page 115  |  Page 116