This page contains a Flash digital edition of a book.
jha;tPL


• etk;gu; 2011


gwf;Fk; fz; kUj;Jtkid (World’s First Flying Eye Hospital)


Torontotpy; ORBIS Jtq;f ,Uf;Fk; cyfpd; Kjy;: cyfpd; ,wf;iffs; cs;s Kjy; tpkhd kUj;Jtkidapy; ePq;fs; Vwp> rpfpr;ir ngw mhpa re;jHg;gk; cq;fSf;F fpilj;Js;sJ. xU DC – 10 Air Craft, ,e;j ORBIS gwf;Fk; fz; kUj;Jtkidahf khw;wg;gl;Ls;sJ. ,jpy; surgical kw;Wk; teaching facility nfhz;l rfy mk;rq;fSk; cs;sd. jd;dhHt njhz;Ls;sk; nfhz;L te;jpUf;Fk; caHrpfpr;ir kUj;JtHfs; kw;Wk; tpkhdpfis ORBISf;F te;J re;jpAq;fs;. cyfj;jpYs;s tsHe;JtUk; ehLfspy; thOk; kf;fSf;F fz; xsp toq;f mtHfs; jq;fisNa mHg;gzpj;Js;shHfs;.


ORBIS Canada cyfpy; ve;j ehl;LlDk; $l;L Nruhj> yhg Nehf;fkpd;wp elj;jg;gLk; xU cyfshtpa Nkk;ghl;L kw;Wk; tsHr;rp kUj;JtkidahFk;. fz; ghu;itapd;- ikiaj; jLf;f caHrpfpr;ir mspj;J> gykf;fspd; tho;f;ifapy; xU kWkyHr;rpia VW;gLj;Jk; rpwe;j nghJ Nritia mJ toq;fp tUfpwJ. cyfstpy; xU rpwe;j fz; kUj;Jtkidahf jpfo;e;JtUk; ORBISy; 500f;Fk; Nkyhd Opthalmolgists, Nurses kw;Wk; Biomedical Engineers gzpahw;wp tUfpd;wdH. ,tHfspy; Vwj;jho 45 NgH fdbaHfs;. ,tHfs; cyfpd; kpf gpd;jq;fpa ,lq;fspy; fz; rk;ge;jkhd caH rpfpr;irf;F gapw;rp mspg;gtHfs;. 29 tUlq;fSf;F Kd; ,e;j nray; jpl;lq;fs; Kjd; Kjypy; njhlf;fg;gl;lJ. ORBIS 89 ehLfspy; kf;fSf;F njhz;lhw;wp tUfpwJ. jpwikAk; kw;Wk; mDgtKk; epiwe;j 88>000 kUj;JtHfs;> 20>000f;Fk; mjpfkhd jhjpfs; kw;Wk; gpw kUj;Jt epGzHfs; jq;fs; cd;dj flikia Mw;wptUfpd;wdH. ,Jtiu 15 million NehahspfSf;F fz; rpfpr;ir mspf;fg;gl;Ls;sJ. mtHfspy; 4.7 milllion NgH Foe;ijfs;. ,e;j cyfshtpa fz; xsp toq;Fk; eyj;jpl;lq;fSf;F fdbaHfs; ,jaG+Htkhf toq;Fk; ed;nfhilfs; jhd; Kf;fpa fhuzkhFk;.


November 17 to 19


etk;gH 17 Kjy; 19 tiu ORBIS Flying Eye Hospital tpkhdgazj;jpy; nghJkf;fs; fye;J nfhs;sKbAk;. etk;gH 18k; Njjp khiy 6 - Kjy; 9 kzp tiu nghJ kf;fSf;F xU ngUk; tuNtw;G fhj;jpUf;fpwJ.


midj;J epfo;TfSk; Toronto Pearson Internal Airporty; itj;J eilngWk;.


tpkhdg;gazq;fs; kw;Wk; ngUk; tuNtw;gpy; fye;J nfhs;s tpUk;Gk; thrfHfs; etk;gH 15k; Njjpad;W my;yJ mjw;FKd;> www.orbiscanada.ca/FEHTorontoy; Kd; gjpT nra;J nfhs;s Ntz;Lk;. my;yJ ,ytr njhiyNgrp vz; 1-877-672-4722y; mioj;J Kd;gjpT nra;J nfhs;sNtz;Lk;.


>tµ WÔµ°Ôπ[ ƒ∫Ô\D


• ÔÁÈ swV¬Ô^ • ®øflE WÔµ°Ô^ • ªÏflƒ∫Ô Œ[Æ̶_Ô^ • ]ÚswV¬Ô^ • ÿÔVı¶V‚¶∫Ô^ • ¶™, ÂV¶Ô, ÷Áƒ swV¬Ô^ • z|D√ WÔµ°Ô^ • \´fl ƒ¶∫z WÔµ°Ô^


®mkV™VKD,


inayam.net JÈ\VÔ› ÿ>ˆB©√|›m∫Ô^.


c∫Ô”¬z ∂–ÌÈ\V™ ÷¶D, ÔVÈD, ºÂ´∫Ôπ_ ∞Á™B WÔµ°Ô^ ]‚¶t¶©√‚|^·™kV ®[√Á> x[Ì‚ΩºB ∂§ÕmÿÔVı| c∫Ô^ WÔµ°ÔÁ· WÏl›m¬ ÿÔV^”∫Ô^.


x[Ì‚ΩºB inayam.net÷_ √]°


ÿƒFmÿÔV^k>[ JÈD ∞Á™B WÔµ°Ôº·V| º√V‚ΩÔ^ cÚkVzkÁ>› >sÏ›m¬ ÿÔV^”∫Ô^.


c∫Ô^ WÔµ°Ô^ ]Ú©]Ô´\VÔ Â¶Õº>Æk>uz √Ùzÿ√ÆD \¬Ôπ[ ∂–ÌÈD x¬˛B\V™m. ÷Á>¬ ÔÚ›]u ÿÔVı| cÚkV¬Ô©√‚¶ ŒÚ∫˛Á©A›


>·º\ www.inayam.net


xBuE ÿƒF•∫Ô^! xu§KD ÷ÈkƒD


www.inayam.net info@inayam.net 416.400.6.406


- 19 -


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75  |  Page 76  |  Page 77  |  Page 78  |  Page 79  |  Page 80  |  Page 81  |  Page 82  |  Page 83  |  Page 84  |  Page 85  |  Page 86  |  Page 87  |  Page 88  |  Page 89  |  Page 90  |  Page 91  |  Page 92  |  Page 93  |  Page 94  |  Page 95  |  Page 96  |  Page 97  |  Page 98  |  Page 99  |  Page 100  |  Page 101  |  Page 102  |  Page 103  |  Page 104  |  Page 105  |  Page 106  |  Page 107  |  Page 108  |  Page 109  |  Page 110  |  Page 111  |  Page 112  |  Page 113  |  Page 114  |  Page 115  |  Page 116