This page contains a Flash digital edition of a book.
]pØ≥ kmºØnI \bßfpsS Kk‰Uv Hm^ok¿am¿


{]tem`\ßsf sNdp°Ww


B AUz. B¿. hnPb≥ tKmfhXv°cWw Hcp a[yh¿KsØ cq]s∏SpØpIbmWv. CSØcw


Poh\°mcpw s]mXphn¬ a[yh¿KØns‚ `mKambn amdpIbmWv. 1980˛Ifn¬ D≠mbncp∂ kwLS\m {]h¿Ø\tØmSp≈ B`n- apJyhpw CSXp]£ A\p`mhhpw Cu hn`mKØn¬ Ipd®p sIm≠p-hcm- \p≈ kmlNcyßfmWv t_m[]q¿hw krjvSn°s∏Sp∂Xv. 2002˛se ]WnapS°n\p tijw CXc sXmgnemfnh¿K {]ÿm\tØmsSm∏w sFIy- s∏´v {]h¿Øn°m≥ sI.Pn.H.F. bv°p km[n®n´p≠v. F^v.Fkv.-C.Sn.H.bn¬ AwKambXn\p tijw Kk‰Uv Hm^ok¿am¿°v kmaqlyamb Hcp DØc- hmZnXzw ssIh∂n´p≠v. BtKmfhXv°cWØns‚ apXemfnØ {]tem- `\ßsf {]Xntcm[n°phm≥ kwÿm\ Poh\°m¿°v Ignbp∂Xv AhcpsS kwLS\m i‡nsIm≠mWv. katcm’pIamb kmaqly {]Xn_≤X XpS¿®-bmbn \hoIcn®v IqSpX¬ Du¿Pkzeambn apt∂m´p sIm≠pt]m- IWw.


XmcXtay\ Db¿∂ thX\w e`n°p∂ps≠¶nepw a[yh¿K hn`mKw \nch[n XeØn¬ NqjW߃°v hnt[bambnsIm≠ncn°p∂p. hne°- b‰w bYm¿∞ thX\sØ Ipd®p sIm≠phcp∂p. `qanbpsS hnebnep≠m- bn´p≈ h¿≤\hv, hoSp shbv°p∂Xn\p≈ `oaamb sNehv, ]eXcw hmbv]IfpsS {]Xnamk Xncn®Shv, h¿≤n®p hcp∂ ]eni, BZmb\nIpXn _m[yX, kzImcy hnZym`ymk ÿm]\ßfnemWv ]Tn°p∂sX¶n¬ Ip´nI- fpsS h¿≤n® ^okv, kzImcy Bip]{XnIfnse NnIn’m sNehpIƒ, ASn°Sn IqSns°m≠ncn°p∂ C‘\ hne F∂nh In´p∂ thX\hpambn HcpXcØnepw s]mcpØs∏SpØm≥ km[n°msX hcp∂p.


BtKmfhXv°cWw ]pXnb a[yh¿K hn`mKßtfbpw krjvSn°p∂p≠v. hnhc kmt¶XnI hnZy, _n.]n.H., Huj[taJe, Sqdnkw, kzImcy hnZym- `ymk BtcmKytaJe XpSßnbh DZmlcWßfmWv. P\kwJybpsS 25% hsc CØcw a[yh¿K hn`mKßfmWv. Cu ]pXnb hn`mKß-ƒ°v XmcXtay\ Db¿∂ thX\w e`n°p∂p. I¨kyqa¿ km[\-߃


6 sIPnHF \yqkv sk]v‰w_¿ 2016


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52