This page contains a Flash digital edition of a book.
kZm-Nmc k¶-ev]-ßsf XInSw adn® tLmjv


E Fw.-F. eØo^v


Xp-]¿Æ-tLmjv, C¥y≥ Ne-®n{X temI-Ønse Akm-am\y {]Xn-`m- im-en-bmbncp∂ _wKmfn Ne-®n-{X-Im-c≥. At±-l-Øns‚ 53-˛maXv P∑- hm¿jnI Zn\-am-bn-cp∂p HmKÃv 31. 1992 ¬ io¿tjµp aptJm-]m-≤ym- bbpsS t\mh-ens‚ Ne-®n-{Xm-hn-jvIm-c-amb ‘lntc¿ BwKvXn’ kwhn-[m\w sNbvXp-sIm≠mWv kn\n-am-cw-K-sØ-Øp-∂-Xv. 1994 ¬ c≠m-asØ Nn{X-amb "D∂ntj G{]n¬' G‰hpw anI® kn\n-a, A`n-t\{Xn F∂n-h-bv°p≈ tZiob ]pc-kvImcw t\Sn. kn\nam taJ-e-bn¬ Xt‚-Xmb hy‡nap{Z ]Xn-∏n® tLmjv 49-˛masØ hb- n¬ 2013 sabv 30 \p ac-W-s∏-´p.


thdn´ hgn-I-fn-eqsS k©-cn-°m≥ ss[cyw ImWn-°p∂ kn\n-am-°m- cpsS Xe-ap-dbv°v hgn-Im-´n-bm-Ip∂ hn[-Øn-ep≈ ]co-£-W-ß-fm-bn-cp∂p EXp-]¿Æ-tLm-jns‚ kn\n-a-Iƒ. AØcw Ne-®n-{X--Im-c-∑m-cpsS a\- nse k¶-ev]-ßsf Pzen-∏n-°pI am{X-a√, Bfn-°-Øn-°p∂Xpam-bn-cp∂p At±- l-Øns‚ krjvSn-Iƒ. kv{Xo Pohn-X-Ønse `n∂-`m-h-ßfpw kl-\-ßfpw kq£va-kw-th-Z-\-£-a-X-tbmsS At±-l-Øns‚ kn\n-a-I-fn¬ Bhn-jvI-cn- ®n-´p-≠v. ]c-º-cm-KX kZm-Nm-c- k¶-ev]-ßsf XInSw adn® tLmjv, `n∂- ssew-Kn-I-Xsb apJy-[mcm Ne-®n-{X-ß-fn¬ Ah-X-cn-∏n-°m≥ ss[cy-s∏-Sp- Ibpw sNbvXp. A[n-km-[m-c-W-amb a[y-h¿§ am\p-jnI _‘-ß-sf-t]mepw AXp-hsc ImWmØ ho£-W-tIm-Wn-eqsS Ah-X-cn-∏n-°m-\p≈ At±-l- Øns‚ ssh`hw {it≤-b-am-bncp-∂p. Xs‚ c≠m-asØ Nn{X-amb D∂ntj G{]n¬ F∂-Xnse AΩbpw aIfpw XΩn-ep≈ _‘w DZm-l-c-W-am-Wv. bYm¿∞ \ncq-]n-X-am-b-sX-¶nepw Hcp ]pXpa A\p-`-h-s∏-Sp-∂p-≠v.


Nne ]{X-am-[y-a-ß-fn¬ h∂ teJ-\-ß-fn¬, At±-l-Øns‚ kn\naIsf aq∂mbn Xcw-Xn-cn-®-Xmbn ImWm-hp-∂-Xm-Wv. BZy-L-´-Ønse kn\n-a-I-fn¬ a[y-h¿§ hn`m-K-Øns‚ kz]v\-ßfpw A`nemj-ß-fp-am-bn-cp-∂p {]ta-bw.


sIPnHF \yqkv sk]v‰w_¿ 2016 41


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52