This page contains a Flash digital edition of a book.
A\pkvacWw


hnip≤nbpsS ]cymbw


h


tUm. sI.Sn. {ioeXIpamcn


Øn°m\nse _ken°bnse BƒØmc°v apºn¬ t]m∏ns‚ {]Jym]\w hgnb√ AXn\pw F{Xtbm apºv P\kaqla≤yØn¬ kz{]hrØnbm¬ hnip≤]Zhn t\Snbncp∂p aZ¿ sXtck. AicW¿°mbn {]h¿Øn®v Bcm[y-bmbn Pohn®v hmgvØs∏´hfmbn amdnb hnip≤n {]m]n® aZ¿ sXtc- ktbbmWv `uXnIhmZnIƒ°v {]nbw. aX ta¬t°mbvabpsS t]cnep≈ hnip≤- ]ZhnbpsS cq]°qS√ {][m\w. ssZhØns‚bpw aXØns‚bpw t]cn¬ thZ\n- °p∂ a\pjys\b√ km¥z\amIp∂ a\pjyXzsØbmWv aZ¿ {]Xn\n[o- Icn®sX∂pw \mw Hm¿°Ww.


a\pjyXzØns‚ alXzw Xncn®dn™t∏mƒ aZdn\pw am¿Ivkn-ÃpIƒ°pw ]mckv]cytØmsS {]h¿Øn°m- \mbn. A∂sØ I¬°Øbv°p ]Icw C∂sØ C¥ybnembncp∂p AhcpsS BXpctkh\sa¶n¬ aXauenI hmZnIƒ Ahscbpw c‡km£n ]ZØn- seØn°pambn-cp∂nt√... aXw am‰Øn\pw lnµp- hncp≤Xbv°pw th≠n \nesIm≠psb∂v aZ¿- sXtcksb Ah-cpsS acWm\m¥csa¶nepw A]h-Zn°m≥ ChnsS Nnecp≠mbXpw \mw I≠p. aX\njvTqcXbn¬ hn≠pIodnb h¿§ob hn[zwk-Imcn¬ ]n®nNo¥s∏Sp∂ \m´nemWh¿ a\pjyXzØns‚ alXz {]tLmjWhpambn IS∂p t]mbXv. Ah¿ hnip≤bmbn {]Jym]n- °s∏SmXncp∂memWv A¤pXw.


hnizmksØ aXmXoXam°n am‰m≥ Ah- ¿°v Ign™p. tImfd°mesØ ]c]oV Xncn- ®dn™v tcmKip{iqj sNøms\Ønb aZ¿ X\n°p t\sc lkvXZm\ k∂≤\mb GtUz- ¿Uv sI∂UntbmSv ]d™Xv Hm¿°pI.


“Fs‚ ssIIƒ aen\amWv”F∂v hn\b- ]q¿hw ]d™t∏mƒ a‰p≈hcpsS a\ nse amen\yamWh¿ hmcn]pdØn´sX∂pw Hm¿°pI. A¥ m¿∂ PohnXhpw A¥ m¿∂ acWhpw a\pjyhImiamsW∂ AhcpsS Xncn®dnhv sIm≠v AhKWn°s∏´hsc temIØns‚ hnjbam°m≥ aZ¿ sXtckbv°v Ign™XmWv AhcpsS hnip≤n.


kzPohnXw A]c\pth≠nbp≈ PohnX- am°n am‰pI F∂Xmbncp∂p AhcpsS ZuXyw. AXn\pIn´nb AwKoImcw am{XamWv hnip≤- ]Zhn. Pohn®ncn°pIbpw acWti-jhpw hnip≤bmbn Xo¿∂ aZ¿ sXtck-bpsS kvac- Wbv°p apºn¬ BZcmRvP-enIƒ.♦


40 sIPnHF \yqkv sk]v‰w_¿ 2016


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52