This page contains a Flash digital edition of a book.
IØp-Iƒ hmb-\-°m-cpsS


letteres readers


Un^vXocnb AhktcmNnXw!


]I¿®-hym-[n-Iƒ ]S¿∂p-]n-Sn-°p-tºmgpw {]Xn-tcm[ IpØ-h-bv°p-Iƒs°-Xnsc \S-Øp∂ sX‰mb {]N-cWw \ΩpsS kaq-lsØ Ftßm-´mWv \bn-°p-∂-Xv F∂v Nn¥n-°m≥ t{]cn-∏n-°p∂ F®v. \Po-ans‚ Un^vXo-cnb F∂ IY Ah-k-tcm-Nn-X-am-bn. HmW-∏-Xn∏v Ipd-®p-IqSn hn`-h-k-ar-≤-am-°m-am-bn-cp-∂p.


○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ Nn{X߃°v hy‡X thWw


sI.-Pn.-H.F \yqkn¬ {]kn-≤o-I-cn-°p∂ ]e ]cn]mSnIfpsSbpw t^mt´mIƒ°v hy‡X Ipd-hp≠v. Iptd- IqSn sa®-s∏´ t^mt´mIƒ tN¿°m≥ {i≤n-°-Ww.


civan sI.-]n. IÆq¿


\yqkv tNm-Zy-߃-


1. tIcfØnse \memw `cW]cnjvIcW IΩn‰n sNb¿am≥, AwK߃ F∂o \nebn¬ \ntbm- Kn°s∏´ncn°p∂h¿ Bsc√mw?


2. C‚¿t]mƒ F∂m¬ F¥v?


3. \q‰m≠ns‚ imkv{Xkw`hambn KWn°-s∏- Sp∂ "KpcpXzXcwKw' I≠p]nSnØØn\v CSbm- °nb KthjWØn¬ ]¶mfnbmb aebmfn imkv{X⁄≥?


4. ""`qanbvs°mcp Iq´pImc≥'' Bbn Adnbs∏Sp∂ £p{Z{Klw?


5. IYIfn temIØv Pohn®ncn°p∂ 102 hb v FØp∂ BNmcy≥?


BKÃv 2016 ˛- DØc߃-


1. sFU≥ C√n®v 2. {_n´ojv ]m¿esa‚n¬, 1992˛¬ 3. BKÃv 10 4. P∏m\nse tSm°ntbmbn¬


5. cmPmdmw taml≥dmbnbpsS ktlmZc ]Xv\n AtemI aRvPcnbpsS acWamWv kXn \ntcm[\ {]ÿm\Øntebv°v \bn®Xv.


6. tZiob kzmX{¥ykacsØ klmbn°p∂p F∂Xn\m¬ \ntcm[n°s∏´ Ne®n{Xw.


7. ]n.IrjvW]n≈bpsS hm°pIƒ 8. kmtc Plmwtk A—m F∂ Km\Øns‚


9. KpUvkv B‚ v k¿hokkv SmIvkv (Pn.Fkv.Sn.˛- Nc°v˛tkh\\nIpXn)


10. tUm. KoX tKm]n\mYv


6. XpS¿®bmbn aq∂v HfnºnIvkpIfn¬ aq∂v kph¿Wap{ZIƒ hoXw t\Sn ImbnIcwKw hn´ tPXmhv?


7. Imd¬amIvkns‚ P∑\Kcw?


8. Ac\q‰m≠mbn aebmf Ne®n{XtaJebn¬ {]h¿Øn°p∂ kwhn[m\{]Xn`?


9. 2016˛se sP.kn.Um\nb¬ Ahm¿Un\v A¿l- \mb amÿ {Im^v‰vkvam≥?


10. CuUnkv sImXpIv hgn ]Icp∂Xmbn IcpXp- ∂Xpw U¶n∏\n, Nn°≥Kp\nb F∂Xn\p ]pdsa ]Icp∂Xpamb ]\ntcmKw ]cØp∂ sshdkv?


]n. tkma-kp-µ-c≥ Xncp-h-\-¥-]pcw ˛ 14


Iznkv


BKÃv 2016


icnbp-Ø-c-߃ \yqkvIznkv, sIPn-HF \yqkv, sIPn-HF kwÿm\ IΩn-‰n Hm^o-kv, A-≤ym-]-I-`-h≥ tdm-Uv, Xncp-h-\-¥-]pcw ˛1 F∂ X]m¬ hnem-k-Øntem, kgoahqnews@gmail.com F∂ C˛-sa-bn¬ hnem-k-Øntem e`y-am-°-Ww.


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52