This page contains a Flash digital edition of a book.
\oes°mSpthen tXSn


F cmtP{µ{]kmZv sI.Fw.


s‚ Ip´n°meØv Hcp]mSv IYIƒ tI´mWv Rm≥ hf¿∂Xv. Gsdbpw b£n°YIƒ. {KmaØnse ]gbsbmcp t£{XØn\v kao]amWv R߃ Xmakn®ncp∂Xv. IYIƒ ]d™p Xcm≥ AΩbv°v henb CjvSambncp∂p. AΩbpsS `mh\bn¬ hncn™Xpw \m´n¬ {]Ncn®ncp∂Xpamb IYIƒ tI´mWv A∂p Rm≥ Dd°Øntebv°v hgpXn hoWncp∂Xv. Imhnse `KhXnsb Ipdn®mbncp∂p IqSpX¬ IY-Ifpw. CØcw IYmIY\Øn\nsSbmWv \oes°mSp-thensb°pdn®p≈ IYIƒ Rm≥ tIƒ°p∂Xv. I¿°nSI amkØnse IdpØhmhn≥ \mƒ A¿≤cm{Xnbn¬ C√n°°√n¬ \n∂pw Hcp sNSn ao\®nem‰neqsS HgpIpw. i‡amb agbn¬ kwlmccp{Zbmbn HgpIp∂ \ZnbpsS a≤y`mKØpIqSn HgpIp∂ \oes°mSpthen e`n°p∂h¿ `mKy-hm∑mcpw [\mVycpambn amdpw. Fs‚ _meyIme kz]v\ßfn¬ F{Xtbm XhW ao\®nem‰n¬ \n∂pw F\n°v \oes°mSpthen e`n®p. DWcptºmƒ, AXpshdpw kz]v\w am{Xambncp∂p F∂ Adnhv F∂nep≠m°nb \ncmi hepXmbncp∂p.


Imew IS∂pt]mbn. C√n°≥ae F¥msW∂v Cs∂\n°v Adnbmw. F¶nepw \oes°mSpthen bYm¿∞amsW∂v hnizkn°m\mWv F\n°v CjvSw.]Øm¢mkn¬ ]Tn°ptºmgmWv Rm≥ C√n°≥aebntebv°v t]mIp∂Xv. R߃ A©pIp´nIƒ Fs‚ ho´n¬ k‘n®v Im¬\Sbmbn ]pds∏´p. 40 h¿jw apºp≈ ImcyamWv. DuSphgnIfneqsSbmWv t]mIp∂Xv. ssIøn¬ I∏bpw Iehpw sh≈hpw IcpXn. Xo¿∞mSIsc t]mse R߃


38


sIPnHF \yqkv


sk]v‰w_¿ 2016


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52