This page contains a Flash digital edition of a book.
]£hpw tIƒ°Wsa∂p am{Xa√ Ccphn- `mKhpw \n¿t±in°p∂ km£nsamgnIfpw tcJs∏SpØWw. Is≠ØepIfpsS (findings) ]I¿∏v Ccp`mKØn\pw \¬In hniZambn Ah-¿°v ]dbm\p≈XpIqSn tI´tijamWv dnt∏m¿´v ka¿∏nt°≠Xv.


At\zjWw \S°p∂ thfbn¬ Poh\°m- c-n°v aq∂pamkØn¬ IqSpXe√mØ eohv A\phZn°pIbpw kuIcy{]Zamb ÿeam‰w \¬Im\pw tae[nImcn°v _m[yXbp≠v. aq∂p- amkØn\Iw At\ziW \S]SnIƒ ]q¿Øn- bm°Ww. At\zjW \S]SnIƒ ]q¿Ønbmb- tijw 10 ZnhkØnI\w dnt∏m¿´v ka¿∏n- °Ww. dnt∏m¿´v e`n®v 60 ZnhkØn\Iw AXn- t∑¬ \S]Sn kzoIcn°Ww.


I≈∏cmXnIƒ


a\]q¿∆w I≈amb ]cmXnIfpw tcJbpw \¬IpIbpw sX‰n≤cn∏n°pIbpw sNøp∂ ]cmXn°m¿s°Xnsc k¿∆okv NS߃ {]Imcw \S]SnsbSp°mw. F∂m¬ ]cmXnbn¬ ]dbp∂ Imcy߃ IrXyamb sXfnhpIfpsS A`mhØn ]q¿Æambn IΩn‰nsb t_m[ys∏- SpØm≥ Ign™ns√∂XpsIm≠v ]cmXn°mcn- s°Xnsc in£W \S]Sn kzoIcn°m\mhn√.


kzImcyX


]cmXnbnse hnhc߃, ]cmXn°mcnbpsS hnemkw, Xncn®-dnbp∂Xn\p≈ hnhc߃,


km£nIƒ XpSßnbhsc kw_‘n®v hnhc߃ kzoIcn® \S]Sn F√mwXs∂ clky kz`mhap≈-hbmWv. hy‡nIsf Xncn®dnbm≥ Ignbp∂ kqN\Iƒ t]mepw {]kn≤s∏SpØcpXv. ]ckys∏SpØp∂Xv in£m¿lamWv.


At\zjW dnt∏m¿´ns\ kw_‘n®p≈ A∏oen¬ 90 Znhk- ߃°Iw k¿∆okv kw_‘amb Imcy߃ ssIImcyw sNøp∂ {Sn_yqWen\v ka¿∏n°Ww. Npcp°Øn¬ sXmgnenSßfn¬ enwK- k-aXzØn\pw kv{Xo kpc£bv°pw ]cnKW\ \¬Ip∂ ]cnh¿- Ø\Øns‚ ZnimkqNnIbmWv 2013 se \nbaw. am¿§tcJ am{X- amb \nbasØ D]tbmKn°pIbpw hymJym\n°pIbpw sNøp- tºmƒ am{XamWv e£yw ssIhcn°m\mhp∂Xv. tIhew ISem- nsemXp°msX kv{Xo kulrZamb sXmgnenS߃°mbn s]mcp- Xp∂ {]ÿm\ßfpsS IrXyamb CSs]SeneqsS am{Xta sXmgne- ¥co£Øn¬ am‰w hcpØm\mhpw.♦


Ão¬ ^¿Wn®dpIƒ°v ta¬Øcw


FOURVEE INDUSTRIES D.P.PUNNAPRA ALAPPUZHA


sIPnHF \yqkv sk]v‰w_¿ 2016 19


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52