This page contains a Flash digital edition of a book.
THE HERALD FRIDAY OCTOBER 7 2016


Like us on Facebook facebook.com/ceredigionherald


27 Newyddion Nadolig Creadigol yn Aberteifi MAE ABERTEIFI yn edrych


ymlaen at ei Nadolig gorau erioed. Hon fydd y dref i ymweld â hi dros y cyfnod gŵyl, wrth i’r Pythefnos Dathlu ddechrau yn gynnar ym mis Rhagfyr gyda rhaglen yn orlawn o ddigwyddiadau ac atyniadau arbennig i ddenu llu o ymwelwyr. Mae’r prosiect wedi ei ariannu gan Gynulliad Cymru trwy Gronfa Cynnyrch Twristiaeth Dyfeisgar Croeso Cymru, sy’n annog gweithio mewn partneriaeth ynghyd â datblygu syniadau dyfeisgar fydd yn gadael mwy o argraff a denu rhagor o ymwelwyr. Ymhlith yr uchafbwyntiau mae


parêd drwy’r strydoedd ar thema Nadolig ac Eisteddfod, arddangosfa tân gwyllt ar lan yr afon, ffair Nadolig am ddeuddydd yng Nghastell Aberteifi, ceirw yng Nghwrt Neuadd y Dref, siopa hwyr, cyngherddau, cerddoriaeth fyw, digwyddiadau gwib a Chabaret Nadolig. Mae’r pythefnos yn dechrau


ar Ragfyr 3 pan gaiff goleuadau’r Nadolig eu cynnau, ac fe fydd parcio am ddim yn y dre ar ddyddiau Sadwrn, diolch i Gyngor Sir Ceredigion. Partneriaeth Canol Tref Aberteifi


sy’n arwain y fenter hon o dan frand ymbarél Creative Cardigan | Aberteifi Creadigol. Y prif bartner


yw Theatr Byd Bychan a fydd yn rheoli’r prosiect ac yn cynnal yr Antur Ysbryd Fwyaf , gyda chefnogaeth fforest, adeg Calan Gaeaf. Byddan nhw hefyd yn rhedeg gweithdai gwneud llusernau cyffrous i’r cyhoedd ym mis Hydref a Tachwedd, i baratoi at y parêd ar Ragfyr 9. Dywedodd Ann Shrosbree,


cyfarwyddwr yn Theatr Byd Bychan: “Ry’n ni eisiau i gymaint o bobl ag sy’n bosib fod yn rhan o Aberteifi Creadigol a dangos y fath gymuned greadigol a dyfeisgar sy’ gyda ni yma yn y dre. Y Nadolig hwn yw’r 840ed ers cynnal yr Eisteddfod gynta’ yng Nghastell Aberteifi yn 1176, a bydd y llusernau enfawr a’r parêd yn adlewyrchu’r themâu hyn.” Mae gwahoddiad cynnes i


wneuthurwyr, gweithwyr creadigol a masnachwyr drefnu digwyddiadau gwib ar hyd y Stryd Fawr yn ystod y Pythefnos Dathlu. Dywedodd Maer y Dre, y


Cynghorydd Clive Davies, sy’n cadeirio’r bartneriaeth: “Bydd y cymorth ariannol hwn yn helpu rhoi Aberteifi ar y map a denu pobl i’r dre wrth i’r Nadolig ddod yn nes. Bydd e yn caniatáu i Aberteifi arddangos ei siopau gwreiddiol a’i atyniadau hanesyddol a diwylliannol unigryw i ymwelwyr y tu fas i’r tymor


Difrod i ddiffibriliwr Canolfan Bentref Cwmann


twristiaeth arferol.” Gwnewch yn siŵr eich bod


yn clywed y diweddaraf am y trefniadau trwy ymweld â gwefan www. creativecardigan. co.uk a dolenni cyfryngau cymdeithasol @CreativeCardi@ TeifiCreadigol,Facebook


Instagram. Caiff y prosiect ei ariannu


gan Gronfa Cynnyrch Twristiaeth Dyfeisgar Llywodraeth Cymru, sy’n ceisio annog datblygu syniadau am gynnyrch dyfeisgar trwy weithio mewn partneriaeth, er mwyn gadael mwy o argraff a denu rhagor o ymwelwyr.


Gwobrau i bump ysgol lleol MAE STAFF o’r Gwasanaeth


Gwybodaeth i Deuluoedd (GGD) wedi gwobrwyo pump ysgol lleol ar draws Ceredigion am eu cefnogaeth a’u cymorth i hyrwyddo y Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd i plant, staff a rhieni. Cafodd pump ysgol eu


gwobrwyo am eu gwaith: Ysgol Syr John Rhys, Ysgol Mynach, Ysgol Pontrhydfendigaid, Ysgol Llangeitho ac Ysgol Rhos y Wlad. Cyflwynwyd gwobr a thystysgrif i’r disgyblion am eu gwaith caled fel rhan o’u gwasanaethau ffarwel o flaen rhieni a staff yr ysgolion. Nôd y cynllun oedd hybu’r


berthynas rhwng y Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd ac ysgolion ledled y sir, er mwyn sicrhau bod teuluoedd yn gwybod am y gwasanaethau sydd ar gael iddynt yn lleol.


Gofynnwyd i’r ysgolion i


gwblhau meini prawf a oedd yn cynnwys tasgau megis arddangos posteri a phamffledi’r gwasanaeth mewn mannau cyhoeddus o amgylch yr ysgol, sôn am y Gwasanaeth mewn cyfarfodydd llywodraethol a rhoi linc o wefan y Gwasanaeth ar wefan yr ysgol. Dywedodd Joyce George,


Pennaeth Ysgol Syr John Rhys ym Mhonterwyd: “Rydym yn falch iawn ein bod wedi derbyn y gwobr ac yn teimlo bod y GGD yn wasanaeth pwysig iawn i rhieni, teuluoedd a gofalwyr yn yr ardal leol, ac yn siop un stop i gael y wybodaeth ddiweddaraf am ofynion teuluol.” Dywedodd y Cynghorydd


Hag Harris, Aelod Cabinet dros Wasanaethau Dysgu, Plant a Phartneriaeth Pobl Ifanc: “Mae llawer o gefnogaeth ar gael i deuluoedd yn y sir ac mae’n grêt


i weld ysgolion yn ein helpu i hyrwyddo’r gwasanaeth. Bydd hyn yn ein helpu i gysylltu â phobl am y gwasanaethau sydd ar gael i’w helpu nhw i dderbyn y cefnogaeth sydd arnynt ei angen.” Mae’r GGD yn cynnig


gwybodaeth am gofalwyr plant (gan gynnwys rhestr o gofalwyr plant, meithrinfeydd dydd ayyb), gwybodaeth am glybiau brecwast, clybiau ar ôl ysgol a chlybiau gwyliau, gweithgareddau ar gyfer plant a phobl ifanc a chefnogaeth i rhieni am addysg a gwasanaethau iechyd. Mae’r Gwasanaeth Gwybodaeth i


Deuluoedd Ceredigion yn wasanaeth statudol o dan Ddeddf Gofal Plant 2006 sydd yn cynnig gwybodaeth ddiduedd ac o ansawdd uchel am ddim i blant, pobl ifanc, rhieni, gofalwyr, a gweithwyr proffesiynol ar hyd a lled Ceredigion.


ac


Y diffibriliwr: Ar y llawr yn y glaw DIFRODWYD diffibriliwr


Canolfan Bentref Cwmann nos Lun. Roedd wedi ei dynnu o’r cwpwrdd tu fas y ganolfan a’i adael yn y glaw dros nos.


Diffibriliwr (neu defibrillator yn


Saesneg) yw’r peiriant cyfrifiadurol a ddefnyddir mewn argyfwng pan fydd rhywun wedi cael trawiad ar y galon. Roedd y diffibriliwr wedi ei


ddarparu gan Sefydliad y Galon. Cafwyd cyfraniad ariannol gan y Cyngor Cymuned tuag at brynu’r cwpwrdd pwrpasol ac roedd Pwyllgor y Pentref wedi cyfrannu rhodd i’r elusen er mwyn iddyn nhw ddarparu’r peiriant i’r gymuned. Felly pam fyddai unrhyw un


yn dymuno difrodu’r diffibriliwr? Apeliodd y Cyng. Ronnie Roberts ar Facebook am wybodaeth. “Gallai hyn wedi bod yn drychinebus petai rhywun wedi cael problem gyda’r galon yn y cyfamser” meddai’r Cyng. Roberts. Ychwanegodd “Os oes rhywun


yn gwybod unrhyw beth am hyn, cysylltwch a fi os gwelwch yn dda.” Difrodwyd tri phostyn golau


newydd hefyd sy’n arwain i fynedfa Ysgol Carreg Hirfaen. Hysbyswyd yr heddlu am y digwyddiad a gwiriwyd ffilm camerau diogelwch yr ysgol. Mae’r diffibriliwr wedi ei adfer


erbyn hyn a nol yn ddiogel yn y cwpwrdd ar gyfer ei ddefnyddio mewn argyfwng.





   


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56