This page contains a Flash digital edition of a book.
26 Newyddion Ysgrifennydd Gweithredol Newydd Pantyfedwen MAE GWYNEBAU newydd


wedi ymuno â Chyngor Ieuenctid Cyngor Sir Ceredigion ar ddydd Mercher 20 Medi 2016, bron i flwyddyn ymlaen ers pan gafodd y Cyngor ei sefydlu am y tro cyntaf. Mae’r Cyngor Ieuenctid wedi


mynd o nerth i nerth ers ei sefydlu yn mis Tachwedd 2015, a cafodd aelodau newydd eu hethol y mis hwn yn Siambr y Cyngor, Penmorfa, Aberaeron. Yn ystod y cyfarfod, roedd yn rhaid


Gwenan Creunant, Ysgrifennydd Gweithredol Ymddiriedolaeth James Pantyfedwen: Gyda Gwerfyl Pierce Jones, Cadeirydd yr Ymddiriedolaeth


MAE’N BLESER gan Ymddiriedolaeth


James


Pantyfedwen gyhoeddi penodiad Gwenan Creunant i swydd Ysgrifennydd


Gweithredol


yr Ymddiriedolaeth, yn dilyn ymddeoliad Richard Morgan ddiwedd Gorffennaf. Dechreuodd Gwenan yn y swydd


ddechrau Awst 2016, ac fe fydd yn gweithio’n llawn amser o swyddfa’r Ymddiriedolaeth sydd wedi ei lleoli yng nghanol tref Aberystwyth. Yn enedigol o bentref Llangeitho,


yn Aberystwyth y mae Gwenan wedi byw am y rhan helaethaf o’i bywyd. Graddiodd gyda Dosbarth


Cyntaf yn y Gymraeg ym Mhrifysgol Bangor, ac wedi treulio cyfnodau mewn amrywiol swyddi yn y Ganolfan Uwchefrdiau Cymreig a Cheltaidd, Canolfan Gregynog ger y Drenewydd a Chyngor Llyfrau Cymru, bu Gwenan am y deunaw mlynedd diwethaf yn gweithio i Brifysgol Aberystwyth, gan gymryd at amrywiol ddyletswyddau gyda Sefydliad Gwleidyddiaeth Cymru, yr Adran Gwleidyddiaeth Ryngwladol, yr Athrofa Daearyddiaeth, Hanes, Gwleidyddiaeth a Seicoleg ac o fewn Adran y Gymraeg ac Astudiaethau Celtaidd. Daw Gwenan â chyfoeth o


 





 


brofiad o weinyddu amrywiol brosiectau a chanolfannau, a bydd ei diddordeb byw ym mywyd crefyddol, addysgiadol a diwylliannol Cymru, yn ogystal â’r rhwydwaith eang o gysylltiadau y mae hi wedi eu meithrin dros y blynyddoedd, yn werthfawr iawn wrth iddi gymryd at awenau Ymddiriedolaeth Pantyfedwen. Yn ôl Gwerfyl Pierce Jones, Ymddiriedolaeth


Cadeirydd


Pantyfedwen: Rydym yn eithriadol o falch fod Gwenan Creunant wedi’i phenodi i arwain yr Ymddiriedolaeth. Mae ei chefndir, ei phrofiad a’i rhwydweithiau eang yn ddelfrydol ar gyfer y gwaith ac edrychwn ymlaen at gydweithio â hi i ddatblygu gwaith yr Ymddiriedolaeth ymhellach dros y blynyddoedd nesaf.


i aelodau’r Cyngor Ieuenctid ethol Cadeirydd ac Is-gadeirydd newydd a chynrychiolydd i fynychu Senedd Ieuenctid y DU yn Llundain ym mis Tachwedd. Cafodd Nest Jenkins (Ysgol Bro Pedr) ei hethol fel Cadeirydd a cafodd Joe Wilkins (Ysgol Penglais) a Wil Rees (Ysgol Penweddig) eu hethol yn Is-gadeiryddion. Bydd Nest Jenkins yn cynrychioli Ceredigion yn Senedd Ieuenctid y DU. Roedd agenda amrywiol iawn


mis yma efo cyflwyniadau ar weithgareddau ‘Ieuenctid Cymru’ a’r digwyddiad ‘Senedd Ieuenctid.’ Mae’r Cyngor Ieuenctid yn cynnwys dau berson ifanc o bob ysgol uwchradd yn y sir, a fforymau ieuenctid arall yn y


THE HERALD FRIDAY SEPTEMBER 30 2016


Follow us on Twitter @ceredigherald


Gwynebau newydd ar Cyngor Ieuenctid Ceredigion


sir, er enghraifft Gwasanaeth Ieuenctid Ceredigion, Fforwm yr Urdd, Clwb Ffermwyr Ifanc, Coleg Ceredigion, Hyfforddiant Ceredigion, Gofalwyr Ieuenctid Ceredigion, Ceredigion Actif a Aelwyd Pantycelyn. Dywedodd y Cynghorydd


Hag Harris, Aelod Cabinet dros Wasanaethau Dysgu, Plant a Phartneriaeth Pobl Ifanc: “Mae’r Cyngor Ieuenctid yn gyfle i bobl ifanc godi unrhyw bryderon, rhannu barn, trafod prosiectau, gweithgareddau a digwyddiadau cyfredol sydd yn cael eu rhedeg gan Gyngor Sir Ceredigion a rhoi adborth arnynt. Mae gyda nhw syniadau gwych a gallwn ddysgu llawer oddi wrthynt!” Dywedodd Nest Jenkins, Cadair


newydd y Cyngor Ieuenctid: “Dwi’n hapus iawn fy mod wedi fy ethol ac yn rhan o’r fforwm hwn. Dwi’n credu ei fod yn bwysig i bobl ifanc gael platfform i rannu eu syniadau a’u barn gyda’r Cyngor lleol.” Bydd y Cyngor Ieuenctid yn cwrdd


tair gwaith y flwyddyn yn Siambr y Cyngor, Penmorfa, Aberaeon. Bydd y cyfarfod nesaf yn cael ei gynnal ar ddydd Mawrth 17 Ionawr 2017.


Wynebau newydd: Cyngor Ieuenctid Ceredigion


Teimladau cymysg am adroddiad Sefyllfa Byd Natur Cymru, meddai UAC MAE


ADRODDIAD


SEFYLLFA BYD NATUR 2016 yn cydnabod y rhan bwysig mae ffermwyr yn cyfrannu tuag at gadwraeth, ond mae yna bwyslais camarweiniol ar rai ffactorau amgylcheddol, dywedodd Undeb Amaethwyr Cymru. Wrth ymateb i’r adroddiad,





  





dywedodd Cadeirydd Pwyllgor Defnydd Tir UAC Gavin Williams: “Er y byddem yn sicr ddim yn cytuno â rhai o’r honiadau a wnaed yn yr adroddiad Sefyllfa Byd Natur Cymru, rwy’n croesawu’r ffaith ei bod yn llawer mwy cytbwys nag adroddiad y DU o ran cydnabod y rôl gadarnhaol sydd gan ffermwyr yng nghadwraeth, a dilysrwydd y pryderon yr ydym wedi bod yn crybwyll ers degawdau.” Ymhlith y pryderon hynny yw’r


ffaith bod tan-bori - weithiau o ganlyniad i reolau cynllun amaeth- amgylcheddol - yn cael effaith niweidiol ar lawer o rywogaethau a chynefinoedd, dywedodd Mr Williams.


“Mae’n galonogol bod 67 y cant o’r rhywogaethau sy’n cael blaenoriaeth ac yr aseswyd yn yr adroddiad yn cael eu dosbarthu fel sefydlog neu’n cynyddu mewn niferoedd. Fodd bynnag, ar gyfer y rhywogaethau hynny nad ydynt yn perfformio cystal, mae’n rhaid i ni ystyried beth yw’r cam nesaf.” Dywedodd Mr Williams y dylid


gwneud asesiad cywir o’r ffactorau sy’n dylanwadu ar ddirywiadau o’r fath.


“Mae’r adroddiadau Sefyllfa Byd


Natur amrywiol ar draws y DU yn cydnabod bod ffactorau megis cynnydd mewn ysglyfaethwyr ymhlith adar a mamaliaid, a rhoi’r gorau i bori, llosgi a thorri, oll yn cael effaith negyddol ar rywogaethau a chynefinoedd. “Mae yna gydnabyddiaeth


gynyddol o’r difrod amgylcheddol mae dan-reolaeth a cholli arferion ffermio yn eu cael, ac yn ei gael os ydym am weld ffermio’n mynd yn llai hyfyw yn ariannol, ac mae’r pryderon


hyn yn dechrau cael eu hadlewyrchu mewn adroddiadau o’r math yma”. Fodd bynnag, dywedodd Mr


Williams bod yna rai yn parhau i fod yn barod i roi’r bai ar amaethyddiaeth pryd bynnag maent yn wynebu problemau, ac yn parhau i wadu’r gwirioneddau anghyfforddus megis y ffaith bod niferoedd cynyddol o ysglyfaethwyr yn gwledda ar rai o’n rhywogaethau sydd fwyaf mewn perygl.


“Mae angen i wleidyddion


ac amgylcheddwyr i fod yn onest gyda nhw eu hunain a’r cyhoedd yn gyffredinol am ffactorau megis ysglyfaethu, neu fel arall maent mewn peryg o achosi difrod pellach i’r amgylchedd.” Mae ein hymgyrch Amaeth Am


Byth yn pwysleisio’r ffaith bod ffermio yn bwysig i bopeth sydd gyda ni yma yng Nghymru, ac mae hynny’n cynnwys ein hamgylchedd a’r rhywogaethau sy’n gwneud Cymru’n le unigryw,” ychwanegodd.


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56