This page contains a Flash digital edition of a book.
28 Newyddion Prosiect Treſtadaeth Merched y Wawr


THE HERALD FRIDAY SEPTEMBER 16 2016


Follow us on Twitter @ceredigherald


Rotari yn ehangu yn Llanbedr Pont Steffan!


FE’CH gwahoddir i ymuno


â’r datblygiad cyffrous hwn a chymryd rhan yn eich cymuned. Cyfarfu Clwb Rotari Llanbed


ddwywaith y mis ar nos Lun ar hyn o bryd, ond daeth yn amlwg bod angen sefydlu cyfarfodydd amser cinio fel y gall gweithwyr proffesiynol lleol, yn weithgar ac wedi ymddeol, y cyfle i ddod yn aelodau a chyfrannu tuag at newidiadau cymunedol cadarnhaol yn Llanbed ac ym mhedwar ban byd! Fe’ch gwahoddir i gyfarfod dros


ginio anffurfiol i chi gael gwybod mwy am ein clwb a’r amcanion ehangach sy’n perthyn i Rotari Rhyngwladol. Cynhelir y cyfarfod cyntaf dydd Llun 19 Fedi rhwng hanner dydd a 2.00 o’r gloch yng Ngwesty’r Castell, Y Stryd Fawr,


Llanbed, a chynigir cinio am ddim yn y cyfarfod hwn. Dyma leoliad arfaethedig y cyfarfodydd amser cinio misol o hynny ymlaen gan obeithio y byddwch yn medru ymuno a ni yn ein cyfarfodydd dros ginio. Edrychwn ymlaen i’ch cyfarfod


a thrafod y manteision o gael pobl ymroddedig o bob cyfandir, diwylliant, galwedigaeth a chefndir, sy’n rhannu’r un brwdfrydedd, i ymuno tan faner Rotari i fwynhau cyfeillgarwch a gwasanaethu eu cymunedau. Os am fwy o wybodaeth,


cysylltwch â’r Ysgrifennydd, Pauline Roberts-Jones, ffôn 01570 480342/07881758708 tynporth@hotmail.co.uk cysylltwch gyda mi.


Ceredigion yn parhau i berfformio’n dda


Pwyllgor Rheoli Prosiect Treftadaeth Merched y Wawr PAM OEDD merched Y Parc yn


arwresau arloesol ym 1967? Dyma gwestiwn fydd yn


cael ei ateb a’r hanes yn cael ei gofnodi diolch i nawdd gan Gronfa Dreftadaeth y Loteri. Bydd Merched y Wawr yn Dathlu’r Aur yn 2017 a mae gweithgareddau amrywiol yn cael eu cynllunio. Ond y newyddion gwych yw fod y mudiad wedi derbyn cyllid trwy Gronfa Dreftadaeth y Loteri tuag at “brosiect treftadaeth elusen arbennig Merched y Wawr a’i chyfraniad i ddiwylliant Cymru”. Fe fyddwn yn gweithio yn agos


MAE CEREDIGION ymhlith yr


gyda nifer o bartneriaid ac un yn arbennig sef Casgliad y Werin. Rydym wedi cyflogi dau berson i hwyluso y gwaith o weithio gyda’r aelodau i greu cronfa o atgofion yn ddelweddau, dogfennau a chofnod o greiriau. Bydd recordio atgofion llafar yr aelodau hefyd yn rhan o’r prosiect. Bydd hefyd digwyddiad arbennig yn Y Parc ger y Bala lle gychwynnodd y Mudiad. Bydd cystadleuaeth creu llyfr


lloffion a bydd rhodd arbennig i bob un aelod o’r mudiad. Mae cylchgrawn Y Wawr hefyd yn gofnod hanesyddol


a fydd yn rhan o arddangosfa deithiol. Mae hanner cant o flynyddoedd


wedi gwibio heibio a Merched y Wawr wedi chwarae rhan allweddol yn diogelu dyfodol i’r Iaith Gymraeg ac yn galon y gymuned mewn pentrefi a threfi ar draws Cymru. Mae’r aelodau mor weithgar ag erioed yn unigolion, canghennau, clybiau gwawr a rhanbarthau. Mae hanes y mudiad yn adlewyrchu hanes Cymunedau Cymru a bydd modd cofnodi y diwylliant yma dros y flwyddyn nesaf fel bod haneswyr y dyfodol yn cael darlun clir i gyfraniad Merched y Wawr.


hanner uchaf o ran perfformiad yng Nghymru. Yn ôl data Dangosyddion Strategol Cenedlaethol Mesuriadau


a Atebolrwydd


Cyhoeddus a gyhoeddwyd gan Lywodraeth Cymru ar dydd Mercher 7 Medi 2016, mae perfformiad Ceredigion ar draws yr amrywiol wasanaethau yn parhau i wella. Ceredigion yw’r 6ed gorau yng Nghymru o ran y nifer mwyaf o ddangosyddion perfformiad sydd yn y chwarter uchaf Ar gyfer 9 o’r 42 dangosydd a


ddefnyddiwyd ar gyfer cymharu, Ceredigion oedd y gorau yng Nghymru. Roedd perfformiad Ceredigion o ran 25 o’r mesurau wedi gwella o’i gymharu â 2014-15. Roedd perfformiad 15 ohonynt wedi gostwng. Mae perfformiad Ceredigion yn


    


cael ei ystyried y ‘gorau yng Nghymru’ o ran y canlynol: • Mae pob disgybl 15 oed yn y sir yn gadael ysgol, hyfforddiant neu ddysgu sy’n seiliedig ar waith gydag o leiaf un cymhwyster cymeradwy;


• Mae’r Cyngor yn rheoli’r risg sy’n gysylltiedig â phob atgyfeiriad sy’n ymwneud ag amddiffyn oedolion;


• Mae’r Cyngor yn parhau i gadw mewn cysylltiad â phob person ifanc 19 oed sydd wedi bod mewn gofal, er mwyn eu cefnogi nhw wrth iddynt symud ymlaen i’w bywydau bob dydd fel oedolion;


• Mae bron pob achos o dipio anghyfreithlon (99.8%) wedi ei glirio o fewn 5 diwrnod


gwaith. Ymhlith y gwasanaethau ar draws


y Cyngor lle mae’r perfformiad wedi gwella y mae’r canlynol: • Gwastraff - cafodd llai o wastraff (bagiau du) ei gasglu a’i anfon i safleoedd tirlenwi am y drydedd flwyddyn yn olynol a chafodd 7% yn fwy o wastraff ei ail-ddefnyddio neu’i ailgylchu;


• Tai Fforddiadwy - mae nifer y tai fforddiadwy sydd ar gael i’r preswylwyr yn parhau i gynyddu. Cafodd 21 o unedau eu cyflenwi eleni o gymharu â 19 y llynedd;


• Ffyrdd - roedd llai o ffyrdd categori A mewn cyflwr gwael yn 2015-16 (4.1%), o gymharu â 2013-14 (4.9%);


• Chwaraeon a Hamdden - cynyddodd y nifer o ymweliadau i Gyfleusterau Chwaraeon a Hamdden am bob 1,000 o breswylwyr yn ystod y flwyddyn o 6,937 yn 2014-15 i 7,198 yn 2015-16.


Dywedodd y Cynghorydd Ray


Quant, yr Aelod Cabinet sydd â chyfrifoldeb dros y Gwasanaethau Corfforaethol, Gwella a Rheoli Perfformiad: “Mae’n bleser darllen Adroddiad Perfformiad 2015-16, sy’n dangos bod Cyngor Sir Ceredigion yn parhau i ddarparu gwasanaethau o’r ansawdd uchaf er gwaethaf gostyngiad mawr yn y gyllideb, sy’n debygol o ostwng eto yn ystod y blynyddoedd nesaf.” Os ydych chi am gael manylion


ynglŷn â pherfformiad Ceredigion a gweddill Cymru yn 2015-16, ewch i: www.infobasecymru.net.


e-bost neu


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56