This page contains a Flash digital edition of a book.
THE HERALD FRIDAY SEPTEMBER 16 2016


Like us on Facebook facebook.com/ceredigionherald


Siroedd gwledig: Yn dda ar gyfer merched CEREDIGION yw’r lle gorau


yn drydydd yn ferch yng Nghymru, yn ôl elusen i blant. Mae adroddiad newydd mawr


a gyhoeddwyd gan yr elusen Plan International UK yn rhengoedd am y tro cyntaf ardaloedd gorau a’r gwaethaf i’w merch yn Lloegr ac yng Nghymru. Hawliau Gwladol merched


yn y DU yn rhengoedd ardaloedd yn ôl plentyn tlodi, disgwyliad oes menywod, beichiogrwydd yn yr arddegau, canlyniadau TGAU merched a nifer y merched nad ydynt mewn addysg, cyflogaeth na hyfforddiant (NEETs).


Fel yn Lloegr, yn gosod y gorau


ar gyfer merched i dyfu i fyny yn ardaloedd gwledig ac ardaloedd diwydiannol trefol a hen yw’r gwaethaf. “Er bod darlun cymysg ar draws


y wlad, mae’n amlwg bod llawer o ferched yng Nghymru yn profi heriau go iawn o ran addysg a iechyd,” meddai Kerry Smith, i Plan International UK. “Ac er gwaethaf sy’n byw yn un


o’r gwledydd mwyaf datblygedig ar y ddaear, peidiwch â gormod o ferched yng Nghymru yn mwynhau eu hawliau.” Lansiwyd yr adroddiad fel rhan o’i blaenllaw ‘Because I am


arall o rasys o dan ofal pwyllgor rasys Llanbedr Pont Steffan ar ddydd Sul y 4ydd o Fedi ar gaeau Pentre, Llanfair Clydogau drwy ganiatâd Mr a Mrs Arwyn Davies. Gwnaeth y trac trawiadol ar lannau’r


Sioe a Treialon Cŵn Defaid C.Ff.I. Llanllwni 2016


Enillwyr: Y dydd yn y Sioe CYNHALIODD C.FF.I. Llanllwni


Sioe a Threialon lwyddianus dros ben ddydd Llun Gŵyl y Banc. Fe dywynnodd yr haul drwy gydol


y dydd, gan ddenu llu o gystadleuwyr a chefnogwyr o bell ag agos i ymuno â ni. Llywyddion y dydd oedd Mr a Mrs Bowen Jones, Parc y Blodau, New Inn. Dyma restr o enillwyr y dydd. Treialon cŵn Defaid: Open National – E L Morgan gyda


Jaff Scott gyda Gem


Open South Wales – A Lyttle gyda Novice South Wales – Irwel Evans Sioe Defaid:


Defaid Ucheldir: Jones Highview Defaid Iseldir: Jones Blaenblodau Pencampwyr Defaid: Jones,


Blaenblodau Cynnwys y Babell:


Coginio – Moira Jones, Felingelli Blodau – Janet Jones, Dwylan Llysiau – Eric Jones, Dwylan Cyffeithiau a gwinoedd – Janet Jones, Dwylan Cynnyrch Fferm – Ken Howells,


Gwarallt


Ffotograffiaeth – Osian Powell, Adran Plant Ysgol: Dan 2 ac iau – Tudur George,


Haulfryn Blwyddyn 3-6 – Alaw Jones,


Blaenwaun Blwyddyn 7-13 – Nerys Jones,


Pengrug. I orffen y diwrnod cawsom Sioe


Gwartheg lwyddianus ar ffurf fideo yn nhafarn y Talardd, gydag ocsiwn i ddilyn. Enillwyr adranau’r gwartheg am


eleni oedd:


Gwartheg Bîff – Teulu Blaenwaun Gwartheg godro – Teulu Gwarcwm Pencampwyr gwartheg – Teulu


Gwarcwm. Hoffem fel clwb ddiolch o waelod


calon i bawb a wnaeth ein cynorthwyo cyn, yn ystod, ac yn dilyn y sioe i sicrhau sioe lewyrchus i C.Ff. I. Llanllwni. Nid yw’r costau i gyd wedi dod i fewn eto ond bydd yn sicr siec o dros £2,000 yn mynd i’n elusen am eleni, sef Ambiwlans Awyr Cymru. Er mwyn cadw i fyny â newyddion


cymunedol, darllenwch clonc360.cymru a chael eich copi misol o Clonc yn eich siop bapur newydd


afon Teifi llwyfannu rhaglen un ar ddeg ras ar dir dirlawn. Mae’r ceffyl lleol ‘Hendre Bob’ o dan hyfforddiant y gyrrwr, Alan Jones sydd yn enedigol o Lambed, wedi cael tymor gwych ac aeth i Lanbedr Pont Steffan mewn calon dda, ar ôl ennill ras Ystrad Fflur yn Nhregaron pythefnos ynghynt. Wedi iddo gael ei yrru yn berffaith


gan Alan Jones, aeth y ceffyl chwe blwydd oed, mab y ‘Cammissioner’ ymlaen i ennill ras Trafnidiaeth Brian Thomas a’r ffeinal a noddir gan Siop Pysgod a Sglodion Lloyds, Llanbedr Pont Steffan. Dywedodd Alan Jones bod y ceffyl


wedi gwaredu ei broblemau gan deimlo fod mwy gydag e i roi yn y flwyddyn sydd i ddod. Cafodd Michael O’Mahoney


llwyddiant triphlyg wrth i ‘In The Ayr’ ennill ras 2, ‘Ontop McArdle’ ennill ras


3 a ‘Meldoon’ ennill ras 7. Gwelodd y cymal cyntaf y ffeinal’ In The Ayr’ yn rhedeg ochr fewnol y trac gyda ‘Masquerade Avenue’ gyda Cholin Bevan yn rhedeg yn llydan ar yr ochr fas yn chwilio am well dir. Roedd yr enillydd yn un arall a ddaeth i Lambed ar drothwy llawenydd Tregaron. Yn yr ail gymal triphlyg


o lwyddiant


O’Mahoney gwelwyd ‘Ontop McArdle’ yn curo ‘Dizzy Miss Lizzy’ gan hyd mewn 2.22.9. Daeth llwyddiant rhif tri wrth i ‘Meldoon’ curo ‘Shark Penlan’ ac Alan Jones i’r brig gan wddf. Gwnaeth Huw Thomas ennill dwbl gyda buddugoliaethau y tu ôl i ‘Star in the making’ yn y ras 5 a ‘Blackfield Bird’ yn ras 9.


Cymerodd Ffynnon, ceffyl lleol arall


y ras a noddir gan Keith Thomas am y trydydd tro gan ysbail bendant o saith hyd yn nwylo Jamie Davies. Daliodd Dulais Daniel ei dir yn erbyn Wellfield Picaso i gymryd ras 8 gan bedwar hyd ar gyfer gyrrwr Gary O’Grady bellach o


27 Newyddion Ceredigion yn ymhlith y llefydd gorau yng Nghymru i fod yn ferch


a Girl’ ymgyrch i fynd i’r afael ag anghydraddoldeb rhwng y rhywiau. Mae elusen yn galw am


gynllun gweithredu chwe phwynt i hawliau merched ar draws y DU – a hyrwyddwyr hawliau merched i gael eu penodi ar lefelau Cenedlaethol, lleol a datganoledig. “Mae y darlun yn Cymru yn


dyblygu’r hyn a welwn ar draws y DU, gydag amrywiadau amlwg rhwng awdurdodau gwahanol,” meddai Smith. “Hyd yn oed o fewn Cymru, mae


ein astudiaeth yn dangos bod cyfleoedd bywyd y ferch wedi’u clymu gryf i lle y mae’n byw.”


Llwyddiant Lleol yn Rasys Harnais Llanbedr Pont Steffan ROEDD diwrnod llwyddiannus


Brengwyn. Roedd gair terfynol y dydd ar gyfer


Wilbro Maverick, ceffyl 12 mlwydd oed, oedd yn ymddeol wedi iddo orffen yn bedwerydd yn ei ras gyda gyrfa o naw buddugoliaeth ar gyfer Llywydd Rasys Llambed Wyndham Jones (Cribyn). I gloi, llongyfarchiadau i’r tîm;


Wyndham Jones, Cled Jones, Keith Thomas, Kayleigh Evans, Gwenan Thomas, Alan Brown a Ceirwyn Evans am ddiwrnod hollol lwyddiannus. Er mwyn cadw i fyny â newyddion


cymunedol, darllenwch clonc360.cymru a chael eich copi misol o Clonc yn eich siop bapur newydd.


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56