This page contains a Flash digital edition of a book.
26 Newyddion CYNHALIWYD y 26ain Ffair


Ram ar gae pentref Cwmann ar y 10fed Medi. Cafwyd diwrnod teg o ran tywydd a chefnogaeth dda yn ystod y dydd. Cafwyd


gweithgareddau


llwyddiannus yn ystod y dydd o dan lywyddiaeth Mrs Enid Davies, Bryneiddig gynt. Cafwyd araith bwrpasol ganddi hi a’i brawd Irfon Williams. Cafwyd cystadlu brwd ym mhob


cystadleuaeth yn yr adrannau isod ac arddangosfa arbennig o dda o hen beiriannau. Atyniad newydd eleni oedd y Daith Tractorau 5 milltir a gynhaliwyd yn ystod y bore. Gwerthwyd y cynnyrch ar ddiwedd


y dydd gan Ron Thomas a chodwyd swm sylweddol gyda chyfran o’r elw yn mynd tuag at Sefydliad Aren Cymru. Hoffai’r swyddogion ddiolch


i bawb a fu’n helpu ac am bob cefnogaeth.


Dyma enillwyr y Gwobrau:


• Adran Fferm – Gareth Russell; • Llysiau a Ffrwythau – Ann Davies; • Blodau – Muriel McMillan; • Coginio – Sioned Russell; • Ysgol Feithrin – Esther Llwyd; • Dosbarth Derbyn – Cai Davies; • Blwyddyn 1 a 2 – Ellie Gregson; • Blwyddyn 3 a 4 – Casi Gregson; • Blwyddyn 5 a 6 – Mared Jones ac Elen Jones; • Ysgol Uwchradd – Morgan Lewis; • Arlunwaith a Ffotos – Meinir Evans; • Crefftau Cefn Gwlad – Gwyn Williams; • Gwaith Llaw – Eirlys Jones; • Adran y Defaid – Tomos Jones, Felindre; • Cwpan Sialens Felindre Uchaf – Ann Davies; • Cwpan Sialens Felindre Isaf – Aled Roberts; • Cwpan Sialens Wyn a Mary – Dewi, Blaenbinderndyn; • Cwpan Sialens Eric Harries – Aled Roberts; • Cwpan Sialens Teulu Hendai – Dewi, Blaenbinderdyn; • Cwpan Sialens Dalgety – Aled Roberts; • Cwpan Sialens Bronwydd – Helen Roberts; • Cwpan Sialens Dilys Godfrey – Eirlys Jones.


THE HERALD FRIDAY SEPTEMBER 16 2016


Follow us on Twitter @ceredigherald


Ffair Ram Cwmann a Taith Tractorau 2016


Enillwyr: 2016 Taith tractorau: Yn mynd heibio Cae’r Nant


UAC Ceredigion yn trefnu Taith Tractorau er budd BHF Cymru MAE CANGEN Ceredigion


o Undeb Amaethwyr Cymru yn trefnu Taith Tractorau ar ddydd Sul Medi 18 i godi arian ar gyfer Sefydliad Prydeinig y Galon Cymru. Bydd y grŵp yn gadael Gwili


Jones, Maesyfelin, Llanbed am 11yb ac yn teithio trwy Gwmann, tuag at Farmers a dros y mynyddoedd tuag at Landdewi Brefi. Yna bydd y daith yn parhau dros ddyffryn Teifi tuag at Olmarch, a bydd y cymal diwethaf yn mynd trwy Llanycrwys a Silian. Bydd y daith 24 milltir o hyd


yn gorffennôl yng Ngwili Jones tua 2.30yp. Cost y daith fydd £10 y tractor a bydd yr holl arian a godwyd yn mynd tuag at BHF Cymru. Dywedodd Swyddog Gweithredol UAC Ceredigion Mared Rand Jones:


“Rwy’n edrych ymlaen at weld y daith yma’n cychwyn ac i ymuno yn y frwydr yn erbyn clefyd y galon. Mae’n achos werth chweil ac rwy’n gobeithio yn ogystal â chodi arian at BHF Cymru y byddwn hefyd yn codi ymwybyddiaeth o faint o broblem yw clefyd y galon ar draws Cymru a’r DU yn gyfan gwbl. “Rydym dal yn cymryd enwau ar


gyfer y daith, felly os ydych awydd mynd a’ch tractor allan am dro a chodi arian i BHF Cymru ar yr un pryd, rhowch alwad i’n swyddfa.” Bydd te, coffi a chacen ar gael


cyn gadael ac mae modd i’r rhai sy’n cymryd rhan archebu cinio dydd Sul, a fydd ar gael yng Nghlwb Rygbi Llanbed ar ôl y daith am £10 ychwanegol y person. Dywedodd Paul Davies,


Pennaeth Codi Arian Cymru a Gogledd Iwerddon Sefydliad y Galon Brydeinig: “Diolch i gefnogaeth a haelioni sefydliadau fel UAC, mae Sefydliad y Galon Brydeinig yn medru brwydro dros bob calon yng Nghymru. Yn ddyddiol, mae 375,000 o


bobl yng Nghymru yn ymladd yn erbyn clefyd y galon a phroblemau tebyg arall. Mae cefnogaeth UAC yn galluogi Sefydliad y Galon Brydeinig i fuddsoddi mewn ymchwil meddygol i achub bywyd yng Nghymru, ac o wneud hyn, mae modd newid bywyd miliynau o bobl ar draws y DU ac yn fyd-eang. Ni fyddai hyn yn bosib heb gymorth UAC ac eraill. Mae popeth rydym yn ei wneud yn lleihau’r difrod mae clefyd y galon yn ei achosi yn ein cymunedau.”


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56