This page contains a Flash digital edition of a book.
24 Newyddion


Gan Dylan Lewis CYSTADLAETHAU cyfyngedig


yn bennaf sydd ar ddydd Sadwrn ac eleni cafwyd teilyngdod ym mhob seremoni a sawl parti o safon yn cystadlu yn y cystadlaethau hwyr. Agorwyd yr Eisteddfod gan


gadeirydd y pwyllgor gwaith sef Delyth Morgans Phillips. Cerdd ar y testun ‘Storm’ oedd


cystadleuaeth y gadair dan 25 oed ac meddai’r beirniad y Prifardd Emyr Lewis “Mae Hedd yn deilwng o’r gadair,” sef Nest Jenkins, Lledrod a Phrif Ferch newydd Ysgol Bro Pedr. Yn y gystadleuaeth ryddiaith dan


25 oed roedd 7 cystadleuydd a’r testun oedd Caethiwed. Ffugenw’r llenor buddugol oedd Guto. ‘Rhaid cadw llygad amdano yn y dyfodol’ medde’r beirniad, a Megan Elenid Lewis, Llanfihangel y Creuddyn a enillodd am yr ail dro. Mae’n gweithio i gwmni Golwg Cyf yn Llanbed. Yng nghystadleuaeth y goron y


testun oedd Ffenestr neu Ffenestri. Cyfaddefodd y beirniad y Prifardd Emyr Lewis ei fod yn ‘hen feirniad grympi heddiw!’ Roedd 12 cystadleuydd a’r rhan fwyaf ohonyn nhw yn undonog. Roedd tri wedi codi i dir uwch


a ‘Gweld yn glir’ yn ffugenw ar yr ymgeisydd gorau sef Martin Huws, Caerdydd. Cyflwynwyd y ddawns flodau iddo gan ddisgyblion Ysgol Cwrtnewydd. Llywyddion y dydd oedd Rhian


Lloyd a Bethan Jones (Pentrebach gynt) a chafwyd araith hyfryd gan Rhian ar ran y ddwy. Cyflwynwyd buddugwyr yr adan


Gelf a Chrefft o’r llwyfan gan Beth Davies a gwahoddodd bawb i ymweld â’r ystafell i weld yr holl gynnyrch. Enillwyd y Fedal Gelf gan Mari Hefin o Aberystwyth. Braf oedd gweld cymaint o blant


lleol yn cystadlu yn y prynhawn a llawer o bartïon yn cystadlu gyda’r hwyr. Gellir gweld yr holl ganlyniadau ar


ffîd trydar a facebook yr eisteddfod yn ogystal â lluniau’r buddugwyr ifanc yn


rhifyn Medi Papur Bro Clonc. ENILLWYR


• Y Gadair: Geraint Roberts, Cwmffrwd


• Y Goron: Martin Huws, Ffynnon Taf


• Y Fedal Ryddiaith: Gwilym Dyfri Jones, Llangynnwr


• Y gadair am gerdd dan 25: Nest Jenkins, Lledrod


• Tlws rhyddiaith dan 25: Megan Elenid Lewis, Llanfihangel y Creuddyn


• Englyn: 1. Peter James, Llithfaen; 2. Idris Reynolds, Brynhoffnant; 3. Dai Rees Davies, Rhydlewis


• Telyneg ar fydr ac odl: 1. Dai ReesDavies, Rhydlewis; 2. John Meurig Edwards, Aberhonddu; 3. Vernon Jones, Bow Street


• Cerdd yn y Wers Rydd: 1. Martin Huws, Ffynnon Taf; 2. Megan Richards, Aberaeron; 3. Vernon Jones, Bow Street


• Cywydd: 1. Idris Reynolds, Brynhoffnant; 2. Vernon Jones, Bow Street; 3. Dai Rees Davies, Rhydlewis


• Darn o ryddiaith (erthygl): 1. John Meurig Edwards, Aberhonddu; 2. Margaret Jones, Bae Colwyn; 3. Tomos Rhys Jones, Cwm-ann


• Saith triban neu bennill telyn: 1. Vernon Jones, Bow Street; 2. John Meurig Edwards, Aberhonddu; 3. Mary B. Morgan, Llanrhystud


• Stori (Bl.5 a 6): 1. Lefi Aled Dafydd, Eglwyswrw; 2. (cydradd) Ffion Mai Davies, Llanybydder 2. (cydradd) Gethin Owen-Hughes, Aberystwyth


• Tîm Talwrn: 1. Crannog; 2. (cydradd) Glannau Teifi ; 2. (cydradd) Tan y groes


• Her Unawd dros 25 oed: 1. Phillip Watkins, Llanymddyfri, 2. Erfyl Thomas Jones,


Aberhosan, 3. Arwel Evans, Ffynon groes


• Y Brif Gystadleuaeth Lefaru dros 25: 1. Ann Watkins, Craig-y-nos, Cwm Tawe, 2. Rhys Jones, Corwen


• Alaw werin dros 19: 1. Lowri Elen Jones, Llambed, 2. Heledd Besent, Pennal, 3. Ann Watkins, Craig-y-nos, cwm Tawe


• Lieder neu Chanson: 1. Sioned Haf Wyn Llywelyn, Efail-wen, 2. Efan Williams, Lledrod, 3. Arwel Evans, Ffynon-groes


• Cyflwyno darn dramatig neu fonolog: 1. Gwen Aeron Down, Aberystwyth, 2. Meleri Morgan, Bwlch-llan, 3. Heledd Besent, Pennal, Machynlleth


• Unawd Gymraeg: 1. Carys Griffiths-Jones, Cwrtnewydd, 2. Erfyl Thomas Jones, Aberhosan, 3. Lowri Elen, Llambed


• Unawd sioe gerdd: 1. Beca Fflur Williams, Rhydyfelin, 2. Ffion Haf Jones, Dryslwyn, cyd 3. Llinos Haf, Penarth, a Lowri Elen, Llambed


• Unawd 19-25: 1. Sioned Haf Wyn Llywelyn, Efail-wen, 2. Heledd Eleri, Cwmffrwd, 3. Rhiannon Ashley, Castell newydd Emlyn


• Unawd unrhyw offeryn cerdd: 1. Nest Jenkins, Lledrod, 2. Iwan Jones, Caerdydd, 3. Mali Gerallt, Llanon


• Y brif gystadleuaeth lefaru dan 25: 1. Nest Jenkins, Lledrod, 2. Glesni Euros, Brynaman, 3. Meleri Morgan, Bwlch-llan


• Unawd Cerdd Dant 12-19 -1. Cadi Gwen, Rhydyfelin, Aberystwyth. 2. Sioned Howells, New Inn Pencader. 3. Cai Fôn, Talwrn.


• Llefaru o’r Ysgrythur Dan 19 -1. Nest Jenkins, Lledrod, 2. Cai Fôn, Talwrn, 3. Megan Teleri, Llanarth


• Deuawd emyn agored: 1. Beca a Cadi, Rhydyfelin, Aberystwyth, 2. Lowri ac Elan, Llambed a Cwmann


• Unawd bechgyn 15-19: 1. Cai Fôn Davies, Talwrn, 2. Rhodri Davies, Aberystwyth 3. Guto Lewis, Llanon, 4. Iwan Jones, Caerdydd


• Cyflwyniad Digri Agored: 1. Rhys Jones, Corwen, 2. Meleri Morgan, Bwlch-llan


• Unawd merched 15-19 oed: 1. Lois Thomas, Llanllwni, 2. Beca Fflur Williams, Rhydyfelin Aberystwyth, 3. Sioned Howells, New Inn Pencade


• Llefaru 15-19 oed: 1. Nest Jenkins, Lledrod, 2. Sioned Howells, New Inn, Pencader, 3. Lois Thomas, Llanllwni


• Unawd alaw werin 12-19 oed: 1. Cai Fôn Davies, Talwrn, Ynys Môn, 2. Beca Fflur Williams, Aberystwyth, 3.


Megan Teleri, Llanarth


• Llefaru 12-15 1. Sara Elan Jones, Cwmann. 2. Luke Rees, Pontantwn. 3. Sioned Fflur Davies, Llanybydder.


• Unawd Bechgyn 12-15 1. Luke Rees, Pontantwn


• Unawd Merched 12-15 1. Cadi Gwen Williams, Rhydyfelin. 2. Sara Elan Jones, Cwmann. 3. Sioned Fflur Davies, Llanybydder.


• Alaw werin dan 12 oed: 1. Gruffydd Llwyd Dafydd, Abermeurig, 2. Glesni Haf Morris, Llanddeiniol, 3. Cerys Angharad, Pencarreg


• Unawd offeryn cerdd dan 12 oed: 1. Zara Evans, Tregaron, 2. Alwena Mair Owen, Llanllwni, 3. Ela Mablen Griffiths-Jones, Cwrtnewydd


• Llefaru 10-12: 1. Zara Evans, Tregaron, 2. Glesni Haf Morris, Llanddeiniol, 3. Ffion Mai Davies, Llanybydder


• Unawd 10-12 oed: 1. Glesni Haf Morris, Llanddeiniol, 2. Zara Evans, Tregaron, 3. Iolo Evans, Treletert


• Llefaru 8-10 oed: 1. Peredur Hedd Llywelyn, Llandysul, 2. Cerys Angharad, Pencarreg, 3. Erin Fflur Morgan, Caerfyrddin & Alwena Mair Owen, Llanllwni


• Unawd 8-10 oed: 1. Alwena Mair Owen, Llanllwni, 2. Cerys Angharad, Pencarreg, 3. Peredur Hedd Llywelyn, Llandysul


• Llefaru dan 8 oed: 1. Ela Mablen Griffiths-Jones, Cwrtnewydd, 2. Beca Elan Ebenezer, Cellan, 3. Megan Fflur Morgan, Drefach


• Unawd dan 8 oed: 1. Megan Wyn Morris, Talyllychau, 2. Ela Mablen Griffiths-Jones, Cwrtnewydd, 3. Trystan Bryn Evans, Pumsaint


• Llais Llwyfan Llambed: 1. Catrin Woodruff, 2. Gethin Lewis, 3. Heulen Cynfal, 4. Elen Roberts, 5. Ffion Haf


• Sgen ti dalent dros 16: 1. Parti Merched y Wawr, 2. Rhiannon Lewis a Lois Williams


• Llefaru i gyfeiliant: 1. Lowri Elen Jones, 2. Enfys Hatcher, cyd 3. Sara Elan a Nest Jenkins


• Parti Unsain: 1. Y Ddwy Gwawr a sawl un arall, 2. Corisma, 3. Sarn Helen Fach


• Canu emyn dan 60: 1. Ianto Jones, Cribyn, 2. Lowri Elen Jones, Llambed, 3. Sara Elan Jones, Cwmann


• Ensemble: 1. Sarn Helen Fach, 2. Y Ddwy Gwawr a’r lleill, cyd 3. Ysgol Bro Pedr a Corisma


• Parti Llefaru: 1. Sarn Helen, 2. Ysgol Bro Pedr, 3. Merched y Wawr Llambed


• Canu emyn dros 60: 1. Gwynne Jones, 2. Arthur Wyn, 3. Hywel Annwyl, 4. Geraint Rees


• Canu emyn dan 12 oed: 1. Gruffydd Llwyd Dafydd, 2. Betrys Llwyd Dafydd, 3. Alwena Mair Owen, 4. Ifan Meredith, 5. Cerys Angharad


• Llefaru 9-12 oed: 1. Ifan Meredith, 2. Ffion Mai Davies, 3. Elen Morgan


• Unawd offeryn cerdd dan 12: 1. Nia o Lansawel, 2. Cerys Angharad, 3. Alwena Mair Owen, 4. Ffion Mai Davies, 5. Ela Mablen Griffiths-Jones


• Unawd 9-12: 1. Ifan Meredith, 2. Gruffydd Llwyd Dafydd, 3. Ffion Mai Davies, 4. Elen Morgan, 5. Elen Morgan, 5. Grace Lambert


• Llefaru 6-9 oed: 1. Ela Mablen Griffiths-Jones, 2. Cerys Angharad, 3. Beca Elan, 4. Alwena Mair Owen, 5. Swyn Efa Tomos


• Unawd 6-9 oed: 1. Alwena Mair Owen, 2. Ela Mablen Griffiths-Jones, 3. Betrys Llwyd Dafydd, 4. Cerys Angharad, 5. Swyn Efa Tomos


• Canlyniad Llefaru dan 6 oed: 1. Gwennan Lloyd Owen, 2. Delun Aur, 3. Tirion Marged, 4. Elin Dafydd


• Canlyniad Unawd dan 6 oed: 1. Gwennan Lloyd Owen, 2. Delun Aur, 3. Tirion Marged, 4. Elin Dafydd


THE HERALD FRIDAY AUGUST 26 2016


Follow us on Twitter @ceredigherald


Llwyddiannus yn Eisteddfod Llanbed


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56