This page contains a Flash digital edition of a book.
28 Newyddion Sara yn creu cynllun buddugol MAE SARA ELAN JONES,


disgybl tair ar ddeg mlwydd oed yn Ysgol Bro Pedr, wedi ennill cystadleuaeth i ddod o hyd i syniad gwreiddiol ar gyfer logo NAWR, Rhwydwaith Celfyddydau ac Addysg : Canolbarth a Gorllewin Cymru. Dewiswyd dyluniad Sara Elan gan


banel o Brifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant a oedd yn cynnwys y Swyddog Prosiect Gweithredol, Gweinyddwyr ac Uwch Ddarlithwyr yn y Celfyddydau Gweledol. Dewiswyd dyluniad Sara Elan oherwydd ei ddelweddaeth deinamig oedd yn adleisio gwerthoedd craidd y Rhwydwaith wedi cyfuno gyda llythrennau llawrydd a defnydd o symbolau i ddynodi pobl yn cydweithio. Dywedodd Sara Elan Jones:


“Rwy’n treulio llawer o fy amser yn braslunio; pan ofynnwyd i mi roi cynnig ar y gystadleuaeth i ddylunio logo ar gyfer NAWR wnes i fraslunio llawer o syniadau gwahanol. Penderfynais dewis y dyluniad symlaf, er mwyn rhoi’r effaith orau oedd yn cyfuno yr hyn mae NAWR yn cynrychioli. Wnes i hefyd ychwanegu manylion bach yn ymwneud â beth mae’r geiriau NAWR cynrychioli.”


Sara Elan Jones: A Rhian Jones (Gweithredol Swyddog Prosiect)


Chwith i’r Dde: Mererid Hopwood, Rhian Jones ac Erin Rickard


fyfyrwyr gwaith ffarier yn Hyfforddiant Ceredigion Training (HCT), wedi cael eu dewis yng Nghymru i fod yn rhan o brosiect rhyngwladol sydd ar y gweill i greu Cofgolofn o Babïau ar gyfer y 21 ganrif. Mae’r gofgolofn yn saith medr o


Yn ddiweddar, cyhoeddwyd bod


Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn un o bedwar Rhwydwaith Rhanbarthol newydd ar gyfer y Celfyddydau ac Addysg wedi’u sefydlu fel rhan o’r prosiect arloesol mawr a gynhelir ar y cyd gan Gyngor Celfyddydau Cymru a Llywodraeth Cymru - Dysgu Creadigol drwy’r Celfyddydau - cynllun gweithredu ar gyfer Cymru. Mae’r Rhwydweithiau hyn wrth


wraidd Dysgu Creadigol drwy’r Celfyddydau - cynllun gweithredu pum mlynedd ar gyfer y celfyddydau ac addysg a bydd yn cyflawni un o’r prif feysydd - Cynnig y Celfyddydau ac Addysg Cymru Gyfan. Mae Rhwydwaith Celfyddydau


ac Addysg: Canolbarth a Gorllewin Cymru, NAWR, wedi’i seilio ar rannu ymrwymiad i ddarpariaeth amgylchedd dysgu ffrwythlon lle gall plant ffynnu drwy fod yn rhan o brofiadau addysgol diddorol a chreadigol. Mae NAWR yn ceisio magu hyder a chreadigrwydd ymhlith athrawon, dysgwyr ac ymarferwyr ar sail prosiectau cynhwysol, cydweithredol a yrrir gan brosesau ac sydd wedi’u seilio ar y celfyddydau, yn ogystal â chyfleoedd dysgu proffesiynol. Y bwriad yw mewnosod cyfleoedd dysgu creadigol a chynaliadwy mewn ysgolion ar draws yr ardal.


Fydd NAWR yn darparu cyfle i


rannu’r arloesi a’r dysgu proffesiynol cynhenid hynny a geir mewn enghreifftiau o addysg greadigol ysbrydoledig a ddaw o bob rhan o Gymru ac o gwmpas y byd. Mae pob Rhwydwaith yn gweithio’n ddwyieithog ac yn cofleidio cyseinedd iaith a diwylliant er mwyn cynorthwyo a chefnogi datblygiad unigolion hyderus, gwybodus drwy roi iddynt ryw deimlad o fod yn rhan. Meddai Diane Hebb, Cyfarwyddwr


Cyfranogi ac Ymgysylltu, Cyngor Celfyddydau Cymru: “Rydym am weld pob plentyn yn


cael mynediad i’r celfyddydau a ble bynnag y mae eu hysgol. Mae addysg greadigol a diwylliannol yn rhoi i’n pobl ifanc y profiadau cyfoethog sydd eu hangen arnynt pan fyddant yn ifanc yn ogystal â datblygu’r doniau a’r gallu i feddwl yn greadigol sy’n gyrru diwydiannau creadigol Cymru. Mae angen inni wneud cymaint ag y gallwn i gefnogi addysg greadigol a diwylliannol drwy fentrau tebyg i hon. Mae gweithio’n well mewn partneriaeth a dull gweithredu mwy strategol yn allweddol ac rydym yn edrych ymlaen at weld canlyniadau’r ychwanegiad hanfodol newydd hwn at y cynllun. Rydym wrth ein bodd gyda’r cynigion a ddaeth i law ac yn edrych ymlaen at weithio gyda’r consortia.”


daldra ac yn pwyso 12 tunnell. Bydd y gofgolofn ar gyfer y 21 Ganrif yn arddangos un pabi Fflandrys, a gaiff ei amgylchynu gan gae o 2016 o pabïau haearn wedi eu creu gan gofau a ffariau byd eang.


Mae’r myfyrwyr sydd rhwng 16-


18 oed yn rhan o’r gwaith o greu’r gofeb ac y maent yn creu pump pabi fydd yn cael eu defnyddio ar y gofgolofn, a hynny o dan lygad craff y Prif Of Mr Dai Price, sef yr Ymgynghorydd Hyfforddiant Ffariaeth yn HCT. HCT yw’r unig goleg Ffariaeth yng Nghymru fydd yn cyfrannu i’r prosiect arbennig yma.


Caiff y Cofgolofn o Babïau ei


orffen o flaen Amgueddfa Caeau Fflandrys yn Ypres, Gwlad Belg ym mis Medi 2016, a bydd yn cael ei leoli’n barhaol ger y Fynwent Ryfel yn yr Almaen yn Langemark- Poelkapelle.


THE HERALD FRIDAY AUGUST 19 2016


Follow us on Twitter @ceredigherald


Myfyrwyr lleol yn cymryd rhan Dywedodd y Prif Of Mr Dai


mewn prosiect coffa rhyngwladol MAE GRŴP o chwech o


Price o HCT: “Rydym yn hynod o falch i fod yn rhan o’r prosiect arbennig yma, ac mae’r bobl ifanc sy’n gweithio ar greu’r pabïau yma wedi cael cyfle unigryw iawn i gynorthwyo â choffau’r gofaint a’r ffariers wnaeth colli eu bywydau yn y Rhyfel Byd cyntaf ac rwy’n siŵr y bydd eu cyfraniad yn rhywbeth y byddant yn ei gofio am byth. Rydym yn falch iawn i gynrychioli Cymru drwy gyfrannu at ddigwyddiad coffa gwerth chweil.” Roedd gwaith gofaint a ffariers


yn allweddol wrth gynnal a darparu peiriannau rhyfel yn ystod y Rhyfel Byd cyntaf, ac ar y cyd ag eraill bu i nifer golli eu bywydau yn gwasanaethu eu gwledydd. Er mwyn coffau’r rheiny fu farw, bydd cannoedd o ofaint a ffariers ar draws y byd yn ymgasglu yn Ypres ym mis Medi i ddadorchuddio’r Cofgolofn Pabïau. Fodd bynnag cyn gwneud hynny bydd nifer yn rhan o’r gwaith o ddylunio a chreu paneli o reiliau unigryw a phabïau fydd yn rhan o’r gofeb. Caiff pob pabi a wneir ei rifo


a chaiff rhif y pabi ei gofnodi ar dystysgrif a roddir i’r myfyrwyr fel cofarwydd o’u rhan yn y cynllun.


Derbyn hwb gig oen a chig eidion Cymru GELLIR


canfon


arddangosfeydd newydd o ddeunydd hyrwyddo tymhorol mewn siopau cig ar draws Cymru, diolch i Hybu Cig Cymru (HCC). Derbyniodd dros 250 o aelodau


Clwb Cigyddion HCC pecynnau man-gwerthu newydd, gan gynnwys posteri a llyfrynnau rysetiau, er mwyn cefnogi ymgyrchoedd marchnata haf ar gyfer Cig Oen a Chig Eidion Cymru. Mae Clwb Cigyddion HCC ar


gyfer cigyddion lleol annibynnol sydd wedi ymrwymo i werthu’r Cig Oen Cymru a Chig Eidion Cymru PGI gorau. Mae’r deunydd diweddaraf yn


annog cwsmeriaid i ‘Flasu’r haf’ gyda rysetiau perffaith ar gyfer eu bwyta tu allan, gan gynnwys Ysgwydd Cig Oen yn Llawn Sbeis a Bruchettas Eidion Blas Barbeciw. Dywedodd Swyddog Marchnata


HCC Melanie Cargill: “Ry’n ni wrth ein bodd gyda’r deunydd man-gwerthu atyniadol sydd wedi ei ddanfon at aelodau’r Clwb Cigyddion. Mae’r llyfrynnau rysetiau yn cynnwys syniadau gan gogyddion enwog, felly rhowch gynnig arnynt er mwyn rhoi tamaid o heulwen ar eich platiau yr haf hwn! “Ry’n ni hefyd yn annog


cwsmeriaid i rannu eu profiadau o Gig Oen a Chig Eidion Cymru ar y cyfryngau cymdeithasol. Os welwch chi’n deunydd marchnata mewn cigydd, rhannwch lun trwy drydar, gan ddefnyddio #cigyddlleol.” Llynedd, adroddodd aelodau o


Glwb Cigyddion HCC fod deunydd man-gwerthu wedi cynyddu eu gwerthiant o 27 y cant. O’r rheiny a holwyd, dywedodd 90% fod y pecynnau nwyddau yn “dda iawn” gyda’r 10% sy’n weddill o’r farn eu bod yn “dda”. “Mae’r llyfrynnau rysetiau yn


hwb mawr er mwyn hysbysebu’r cig ac i werthu’r cynnyrch,” medd Martin Fowles, sy’n rhedeg siop cigydd o safon yn Aberdyfi. “Daw llawer o ymwelwyr yma a


does ganddyn nhw ddim cigydd lleol adre,” ychwanegodd Martin. “Mae nhw’n casglu’r rysetiau o’r cownter ac mae hynny’n annog 95% ohonynt i brynu cig a dod nôl i gael mwy. Mae’n rhywbeth bach ychwanegol i bobl fynd adre gyda nhw a’u hatgoffa am ein cynnyrch safonol.” Yn ogystal â derbyn deunydd


hyrwyddo tymhorol mae aelodau o’r Clwb Cigyddion, sy’n rhad ac am ddim i ymuno â hi, yn derbyn sylw ar wefannau HCC ac yn cael cyngor ar labelu PGI.


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56