This page contains a Flash digital edition of a book.
24 Newyddion


THE HERALD FRIDAY AUGUST 19 2016


Follow us on Twitter @ceredigherald


Carnifal Llambed CYNHALIWYD Carnifal


Llanbed eleni ar y 30ain o Orffennaf. Diwrnod hyfryd dros ben a’r haul yn disgleirio. Roedd Abz Love o’r grŵp Five a’i bartner Vicky Fallon yn feirniaid da dros ben, yn rhyfeddu at fel oedd pawb wedi neud yr ymdrech i wneud gwisgoedd anhygoel. Fe wnaeth y maer Dave Smith


goroni brenhines y Carnifal sef Sophie Jones a oedd yn bert iawn, a’i gosgordd Elan Fflur Jones, Lani May Osgood, Coley Shaw a Taylor Cowles. Dim ond 4 fflôt oedd eleni, ac felly


cafodd y 4 gwobr. 1. Moon Landings – Teulu Thomas’s Ffynnonbedr 2. Dr Who – Hafandeg 3. Cydradd. Monopoly Merched Rygbi Llanbed/ Euro Cymru ar daith Bus Hafandeg.


Y gwobrau am y gwisg Ffansi oedd


Merch o dan 2. 1. Alis Evans, 2. Ffion Haf Davies, 3. Alana Jones Bachgen o dan 2. 1. Elis Hopkins, 2. Noah-Jac Hunter, 3. Cayio Evans Merched 2-4 1. Cydradd Cadi Davies/Tia Gilbert, 2. Nia mair Davies, 3. Cydradd Cerys Gateley/ Maisie Wright Bechgyn 2-4 1. Osian Morgans, 2. Lucas Sion Jones, 3. Joey Ellis Hunter Merched 5-7 1. Mari Edwards, 2. Lily Evans, 3. Cydradd Leah Gateley/ Catrin Medi Davies. Bechgyn 5-7 1. Sunny Gale, 2. Tyler Thomas Jones, 3. Finlay Wright Merched 8-11 1. Tia Deacon Jones, 2. Catrin Daniels, 3. Cydradd Caitlin Gateley/Shannon Thomas Jones. Bechgyn 8-11 1. Cydradd Ronnie Evans/ Steffan Davies, 2. Michael Mcdonagh, 3. Llion Evans


Pâr 11 a thano. 1. Elis Hopkins a Osian Morgans, 2. Catrin a Nia Davies. 3. Cydradd Tia Deacon Jones a Maisie Wright/ Llyr a Lluan Jones. Merched 12-15 1. Carys Davies, 2. Jessica McDonagh Bechgyn 12-15 1. Steffan Daniels Par 12-18 1. Steffan a Catrin Daniels, 2. Steffan a Carys Davies, 3. Mari Edwards a Jessica McDonagh Agored dros 18 1. Ann Davies, 2. Annwen Coles, 3. Cydradd Yvonne Coles a Margaret Evans Pâr dros 18 1. Dilys Megicks a Ann Davies, 2. Amy Sherwood a Kath Hornby, 3.


Ben Gilbert a Shirin Thomas Enillydd Cwpan Selwyn Walters – Tia Gilbert. Eleni oedd y flwyddyn olaf


i ni glywed llais Selwyn Walters wrth y meic a rhoddodd pwyllgor y Carnifal anrheg iddo i ddiolch am y blynyddoedd o wasanaeth i’r carnifal. Roedd llawer o gystadleuwyr yn


y mabolgampau dan ofal Llinos Jones a’i helpwyr o ysgol gynradd Bro Pedr. Eleni am y tro cyntaf roedd


Taflu’r Welinton yn cael tarian yn rhoddedig gan Deulu Dai Phillips (Dai Dŵr) er cof amdano, am ei fod wedi


bod yn gysylltiedig â’r carnifal ers blynyddoedd yn gyrru sawl gwahanol fflôt, a brwd iawn fu’r cystadlu am y darian efo’r dyn gorau yn erbyn y fenyw orau yn mynd am y darian. Lauren Wright oedd yn erbyn Carwyn Gregson ac enillydd y darian am eleni oedd Carwyn Gregson. Roedd yn braf gweld cymaint o


stondinau a phethau i ddifyrru ar y cae. Hoffai’r pwyllgor ddiolch i bawb a gyfrannodd i wneud y diwrnod mor bleserus


Cneifio Llambed 2016 ROEDD Cneifio Llambed


yn dathlu ugain mlynedd eleni. mae’r gystadleuaeth wedi mynd o nerth i nerth, ac wedi datblygu’n rhyfeddol. Cynhaliwyd y gystadleuaeth ar y


16eg o Orffennaf ar Fferm Capeli, Cribyn, drwy garedigrwydd y brodyr Williams. Dechreuwyd ar y cystadlu am


8yb, gyda rhagbrofion y dosbarth Iau a’r dosbarth Canol, yna cafwyd blas ar rowndiau gyn-derfynol y ddau ddosbarth hyn. Wedyn cafwyd rhagborfion i’r Cneifio Gwellau, yna’r rhagbrofion ar gyfer y ddau ddosbarth olaf sef y dosbarth Uwch a’r dosbarth Agored, a rowndiau cyn-derfynol ar gyfer y ddau ddosbarth. Roedd hi nawr yn amser ar gyfer


y Prawf Rhyngwladol rhwng Cymru a Ffrainc, ffeinal y dosbarth Iau a Canol, cyn cael Prawf Rhyngwladol arall rhwng Cymru a Seland Newydd – dyma yw uchafbwynt y diwrnod i rai. Ac yna gorffen y diwrnod gyda’r ddau ffeinal mawr i’r dosbarth Uwch ac Agored – uchafbwynt y diwrnod i eraill.


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56