This page contains a Flash digital edition of a book.
Vásárhelyi Látóhatár A hierarchia kialakításának bonyolultságára a „Primus inter pares”


latin mondás is rávilágít. Ezért kell csínján bánni a különböző telepü- lések K.k.-jában található személyek számának az összehasonlításával. Nem csupán a település lélekszáma, hanem a merítés korábban már taglalt kondíciói is jócskán belejátszanak az adatbázis terjedelmébe. [Ezért viszonylag magas Gyula város helytörténeti és információs hon- lapjának „Ki kicsoda” linkjében található személyek száma (5628).] Az internet elterjedése lehetővé tette, hogy K.k. könyvek kézbe-


vételén túl a városok információs honlapján a lépésenként bővíthe- tő K.k. link is megjelenjen. Könyv─elektronikus párosra jó példa Sar- kad [Sarkadi ki kicsoda könyv (2005) ─ elektronikus változat (2007)] és Szarvas [Szarvasi Krónika Kiskönyvtára 14. kötet (2010) ─ elektronikus Ki kicsoda? Szarvas (2010)] K.k.-ja. Az állampolgárok migráció miatt egy-egy személyről akár több kü-


lönböző aspektusú K.k.-ban is informálódhatunk, és így teljesebbé te- hetjük ismeretünket. Summa summarum a várost, a megyét és or- szághatárokat áthidalja a „Ki Kicsoda?” Jelen írás apropóját a fél évvel ezelőtt napvilágot látott, „500 év


2700 név” alcímű retrospektív Hódmezővásárhelyi életrajzi kalauz adja. Több mint 300 oldalas kiadvány Kovács István vásárhelyi helytör- ténész évtizedes anyaggyűjtő, szakirodalmazó munkájának a gyümöl- cse, a szüret pedig családi és baráti összefogás eredménye. A köny- vet ─ annak nem mindennapos tartalmára való tekintettel, és a szerző iránti tisztelete gesztusaként ─ Dr. Blazovich László szegedi emeritus professzor mutatta be Hódmezővásárhelyen, a szerző egykori mun- kahelyén, a zsúfolásig megtelt Szent Antal utcai iskolai könyvtárban. A professzor úr frappánsan jegyzi meg a lokálpatrióta autorról: „Pista mindent tud Vásárhelyről, amit pedig nem, azt nem érdemes tudni.” E rövid expozíció után a kedves és kíváncsi olvasóban azonnal fel-


merül a kérdés: Milyen haszonnal forgathatja egy Békés megyei em- ber a tőle nyugatabbra elterülő megyei kiadványt? A kötet forgatá- sa milyen tanúságok levonására sarkallhatja az olvasót? Ott milyen emberi teljesítmények azok, amelyeket a város emlékezete hosszabb vagy rövidebb távon megőriz? Vezeti-e a jelenlegi kurzus a szerző ke- zét? Tudja-e a szerző terjedelmileg egyformán, de legalább is arányo- san kezelni a helyi és országos hírű egyéniségeket? Foglalkozik-e az írás az etikailag kimagaslóan negatívnak nevezhető személyekkel? A feltett kérdések közül egynéhányra választ ad Blazovich profesz-


szor a Vásárhelyi Látóhatár 24. számában megjelent elemző írásában is. Kategorikusan kijelenti, hogy az első olvasása során megszerette a kalauzt. „Mindenekelőtt azért, mert globalizálódó világunkban a helyi személyekhez kötődő értékeket mutat fel, és ezzel növeli a helyi azo- nosságtudatot. Tablót ad a kiemelkedő régiekről, megismerjük belő- le,» hogy merre mentek és kik mentek az úton «. Továbbá kedves ol- vasmány. Előjönnek belőle a kutatásaim és baráti beszélgetések során előbukkant és megismert személyek, továbbá számos ismerős és ba- rát, akik már nincsenek közöttünk. Emlékeimben, az olvasókéban egy időre megelevenednek a holtak, ahogy Radnóti írja: »beleisznak po- harainkba«”.


89


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75  |  Page 76  |  Page 77  |  Page 78  |  Page 79  |  Page 80  |  Page 81  |  Page 82  |  Page 83  |  Page 84  |  Page 85  |  Page 86  |  Page 87  |  Page 88  |  Page 89  |  Page 90  |  Page 91  |  Page 92