This page contains a Flash digital edition of a book.
Vásárhelyi Látóhatár


közvetlenül tudnak keresni a MATARKA cikkadatai között, a MATARKA felhasználók pedig az EPA-ban archivált kiadványok teljes szövegében.


– Az exportált metaadatok segítségével a MeK


digitális könyvei az olyan nagy országos és nem- zetközi adatbázisokban is megtalálhatók, mint a MoKKA (mokka.hu), a tavaly indult eldoRAdo (eldorado.oszk.hu), vagy az


(europeana.eu). ez milyen kihívásokat és lehető- ségeket rejt a szakemberek és olvasók számára?


– Ezek is jó példák az integrációra. Technikailag


és könyvtárszakmailag elég sok probléma fel szo- kott merülni, amikor különböző forrásokból szár- mazó bibliográfiai adatokat kell egyesíteni. Eze- ken igyekszünk javítani mi is és a közös rendszere- ket működtető szakemberek is, de bizonyos szintű kompromisszumok ilyenkor elkerülhetetlenek. – Az olvasóknak – különösen a „Google-


nemzedéknek” – kétségtelenül nagy könnyebbség, ha egy helyen tudnak igen nagy, sok forrásból szár- mazó adathalmazban keresni, bár az elég vegyes találati listából a releváns tételek kiválogatása le- het, hogy elviszi az így megspórolt időt. Nekem az a tapasztalatom, hogy a felhasználói igények igen sokfélék, így ezeket egyetlen „egyablakos” megol- dással szinte lehetetlen kielégíteni (vagy rengete- get kell dolgozni rajta, ahogy a Google teszi). Úgyhogy én az alternatív felületek és formá-


tumok híve vagyok, amelyekkel jobban lefedhe- tő a sokféle igény. Ezért van a MEK-nek a fő hon- lapja mellett egy egyszerű, a látássérültek által is jól használható (vmek.oszk.hu) és egy telefonokra ill. e-könyvolvasókra optimalizált (m.mek.oszk.hu) változata is, készültek mobil alkalmazások is hoz- zá, van többféle letöltési lehetőség, a fontosabb könyveknél általában néhány alternatív formátum, a katalógusadatok átvételének köszönhetően pe- dig egyre több külső rendszerből rá lehet találni a könyvekre a MEK saját – szintén többféle keresőjé- nek – használata nélkül is.


– „Mivel a digitális világ nagyon komplex, tü-


nékeny és sokszereplős terület, a tartalmak előál- lítói és szolgáltatói, az informatikai és internetes vállalkozások, a közgyűjtemények és más kulturá- lis, tudományos szervezetek, valamint a jogalko- tók összehangolt munkájára lenne szükség ahhoz,


egy háromdimenziós változat 1999-ből


hogy a 20. század vége és a 21. század eleje ne egy újabb sötét középkor legyen az emberiség törté- netében, amelyből alig maradnak fenn írásos és egyéb típusú digitális dokumentumok.” – írta egy cikkben.* Mi jelenthetné a megoldást?


– Ha az „őrizzünk meg minden megjelent mű-


vet” elvet szeretnénk megvalósítani – ami per- sze az alexandriai könyvtár óta csak illúzió –, akkor képletesen szólva: az a hajó már elment, de men- tőcsónakokat még indíthatunk. Amíg a publikálás egy láncolaton keresztül zajlott: szerző => kiadó => nyomda => kereskedő, addig ennek a csatornának a korlátozott kapacitása miatt a könyvtáraknak volt rá esélyük, hogy a gyűjtőkörükbe tartozó – nemzeti könyvtár esetében pedig a nemzeti bibliográfia ré- szét képező – publikációkból ha nem is teljes, de jelentős állományt hozzanak létre. Ma már, a lán- colaton kívüli elektronikus publikálást és digitális tartalomelőállítást is számításba véve, reményte- len még csak egy reprezentatívnak mondható gyűj- teményt is felépíteni és fenntartani. A MEK-EPA- DKA esetében alkalmazott egyedi archiválás és ka- talogizálás eredménye csak csepp a tengerben, és a kötelespéldány törvény kiterjesztése az elektro- nikus publikációkra sem tudja biztosítani azt, hogy valóban bekerüljön minden fontos kiadvány a nem- zeti könyvtárba. Nem beszélve az olyan, hagyományosan nem


könyvtári műfajokról, mint a youtube videók, a Twitter üzenetek, a Facebook bejegyzések, a Wikipédia szócikkek, a blogok, a hírportálok, az in- tézményi és magánhonlapok, és még hosszan so- rolhatnám, amik közül legalább a fontosabbakat


83 europaena


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75  |  Page 76  |  Page 77  |  Page 78  |  Page 79  |  Page 80  |  Page 81  |  Page 82  |  Page 83  |  Page 84  |  Page 85  |  Page 86  |  Page 87  |  Page 88  |  Page 89  |  Page 90  |  Page 91  |  Page 92