This page contains a Flash digital edition of a book.
Vásárhelyi Látóhatár


mindenkinek mindennel foglalkozni (a MEK szépiro- dalomban erős, de például sok a könyvtár- és könyv- történeti munka is benne). Ugyanakkor a szabvá- nyos metaadatokkal megoldható lenne egy orszá- gos közös kereső (aggregátor) működtetése, ahol a felhasználók egy helyen megtalálnak mindent. Ilyen integrálási törekvések vannak most is az OSZK-ban, első lépésként a saját digitális gyűjtemények együt- tes kereshetővé tétele a cél.


– egyre több digitalizált és online tartalom jön


létre. A kiadók és szerzők kevésbé tudják fölvállalni az elektronikus tartalmak megőrzését. A MeK sze- repe egyre jobban felértékelődik a digitális megőr- zés területén végzett tevékenységének köszönhe- tően. Milyen szervezési és technológiai újítást je- lent ez a rendszer fejlesztőinek?


– Nemcsak a MEK fontossága nő a digitális tar-


talom szaporodásával, hanem a nemzeti könyvtá- ré is, amelynek meg kell oldania ennek a begyűj- tését és hosszú távú megőrzését. A MEK csak egy része annak a gyorsan gyarapodó gyűjteménynek, melybe beletartoznak még az OSZK egyes szerveze- ti egységeiben digitalizált dokumentumok, a más in- tézményektől átvett digitális anyagok, a kiadók ál- tal kötelespéldányként beszolgáltatott e-könyvek is. Mindezek nagy tömegű, hatékony kezelésére jelen- tős fejlesztések indultak el az OSZK-ban. – Én és a közvetlen kollégáim csak a nyilvánosan


szolgáltatható dokumentumokkal foglalkozunk és azok közül sem minden típussal.


A növekvő igényt jobb szervezéssel próbál-


juk menedzselni: a munkafolyamatot lebontot- tuk részfeladatokra és mindenki csak néhány ilyen részmunkát csinál, de azt hatékonyan. Szük- ség esetén persze helyettesíteni is tudjuk egy- mást. Nagy segítség, hogy a MEK Egyesület kere- tén belül önkéntesek, vagy – a szponzori támoga- tásoknak köszönhetően – fizetett külső bedolgo- zók végeznek el bizonyos munkákat, például az e-könyvek konvertálását, a digitalizált szövegek- ben előforduló felismerési hibák javítását, a képek metaadatolását, vagy a hangoskönyvek készítésé- nek koordinálását. Erre a fajta civil támogatásra a jövőben is számítunk, mert a feladat nagysága fo- lyamatosan nő. – Egy további lehetőség a más gyűjtemények-


kel munkamegosztás és integrálódás, amire már utaltam. Ehhez – többek között – szabványos és jó minőségű metaadatok kellenek, úgyhogy mosta- nában leginkább ezekkel foglalkozunk. Például el- kezdtünk névtereket használni a személy- és föld- rajzi nevek esetében. Az egységes és beazonosít- ható nevek megteremtik a lehetőségét a szeman- tikus webnek, vagyis az egymással automatikusan összekapcsolható szolgáltatásoknak. Ugyancsak az idei év újdonsága a MATARKA (matarka.hu) és az EPA további közelítése egymáshoz. A folyóiratok tartalomjegyzékeit szolgáltató miskolci adatbázis és az OSZK periodika archívuma között már rég- óta jó az együttműködés, de pl. az új fejlesztések- nek köszönhetően ezentúl az EPA látogatói már


A MeK gopher felülete 1995-ből 82


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75  |  Page 76  |  Page 77  |  Page 78  |  Page 79  |  Page 80  |  Page 81  |  Page 82  |  Page 83  |  Page 84  |  Page 85  |  Page 86  |  Page 87  |  Page 88  |  Page 89  |  Page 90  |  Page 91  |  Page 92