This page contains a Flash digital edition of a book.
Vásárhelyi Látóhatár DIGITÁLIS MEGŐRZÉS


Tizenötezer dokumentum a Magyar Elektronikus Könyvtárban! http://mek.oszk.hu/


a MEK forgalma. Az eddig feltöltött dokumentumok száma pedig meghaladta a tizenötezret. A Hód-Biotech Kutatási Fejlesztési és Tanácsadó


Ma már naponta ötvenezer látogatás körül van


Kft. mint Kiadó is fontosnak tartja a Magyar Elektro- nikus Könyvtár tevékenységét, vállalja, hogy az álta- la kiadott műveket – köztük a Vásárhelyi Látóhatár-t – elektronikusan is közzéteszi a MEK, illetve az EPA gyűjteményében, ahol a legszélesebb körben bizto- sított a hozzáférés.


– Mi volt az a fordulópont, amikor elhatározták,


hogy életre hívják a MeK-et? – Az ötlet még 1993-ban merült fel, nem sokkal


az internet magyarországi megjelenését követően. Az első egyeztetések és kísérleti gyűjtemények után 1994. november 1-jén jelent meg a Magyar Elekt- ronikus Könyvtárra vonatkozó Ajánlás, ami egyfaj- ta alapítólevélnek tekinthető. Az internet akkoriban még nagyon szövegalapú volt, a képeket is tartalma- zó weboldalak épp csak kezdtek feltünedezni, sőt még az ékezetes betűk továbbítása is komoly tech- nikai problémát jelentett. A magyar felhasználók pe- dig – kis túlzással – mind ismerték egymást, annyira szűk kör fért még hozzá a nethez. De néhány kollé- gával ráéreztünk arra, hogy ez a technológia alapve- tő változást hoz majd, sok minden mellett, a könyv- tárosságban is. Az egyszerű szöveges gopher, majd az azt követő grafikus web publikációs eszközök, vagyis a hálózat már nem csupán kommunikációra és adatbázisokban való keresésre alkalmas, hanem a tudás és a kultúra terjesztésére is. Ez vezetett az elektronikus könyvtár gondolatához: a digitális for- mában megjelenő tudást és kultúrát gyűjteni, rend- szerezni és megőrizni kell, ami tipikus könyvtáro- si feladat. Nemcsak a könyvtárak cédulakatalógusa- it szükséges hozzáférhetővé tenni adatbázisok for- májában, nemcsak a gyűjteményüket kell digitalizál-


80


ni, hanem az internet virtuális világába beépülő, azt szolgáló virtuális könyvtárakra is szükség van. A MEK első webes és 3D-s felülete – akárcsak a lovashintókat utánzó első automobilok – egy va- lódi könyvtárra hajazott: tájékoztató pulttal, olva- só- és kiállítóteremmel, katalógussal, faliújsággal, sőt még ruhatár is volt! :-) Az évek során szerencsére sokan beszálltak a


könyvtár építésébe, a gyűjtemény és a szolgáltatás fejlesztésébe. Rengeteg önkéntes személy, de in- tézmények is. Az első években az Információs Inf- rastruktúra Fejlesztési Program jelentette a szer- vezeti és műszaki hátteret, majd 1999-ben meg- alakult egy közhasznú egyesület is, és még ugyan- ebben az évben egy önálló MEK Osztály jött lét- re az Országos Széchényi Könyvtárban, ahol máig a legjobb helyen van ez a legrégibb és legnépsze- rűbb magyar online könyvtári szolgáltatás. A je- lenleg „E-könyvtári Szolgáltatások” nevű osztály a könyvjellegű dokumentumokat gyűjtő MEK (mek. oszk.hu) mellett most már több más részgyűjte- ményt is gondoz, köztük az időszaki kiadványok- kal, folyóiratokkal foglalkozó Elektronikus Periodi- ka Archívum és Adatbázist (epa.oszk.hu) és a ké- pekre szakosodott Digitális Képarchívumot (dka. oszk.hu).


– A napokban jelent meg a Magyar elektroni-


kus Könyvtárban a 15000. mű. ez mérföldkő is le- het. Milyen gondolatok fogalmazódnak meg en- nek kapcsán?


– Az első – kicsit ijesztő – gondolat, hogy ez a


15 ezer dokumentum mind átment a kezem alatt, vagyis inkább a billentyűzetem és az egerem alatt, mert minden tételt ellenőrzök feltöltés előtt. Szá- mos digitális könyvnek külön kis története van: szerencsés véletlen, vagy hosszadalmas levelezés, vagy éppen rengeteg munka kellett ahhoz, hogy a


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75  |  Page 76  |  Page 77  |  Page 78  |  Page 79  |  Page 80  |  Page 81  |  Page 82  |  Page 83  |  Page 84  |  Page 85  |  Page 86  |  Page 87  |  Page 88  |  Page 89  |  Page 90  |  Page 91  |  Page 92