This page contains a Flash digital edition of a book.
Vásárhelyi Látóhatár


„Visszhangzik hangom én szeretetre vágyom”


KÉPZELET ÉS ÁLMOK (Redenczki István)


A sremska Mitrovica-i (szerbia, szávaszentdemeter) Vi. nemzetközi költészeti fesztivál „Машта и


снови“ Képzelet és álmok pályázat középiskolások kategóriájában dicséretben részesítette Redenczki istván műveit. A Zsolozsma című verse szerb nyelven — Kovács Jolánka költő, műfordító fordításában — bekerült a Képzelet és álmok című antológiába.


- Milyen érzés? Természetesen igen nagy megtiszteltetés. Valójá-


ban meglepetésnek sem kisebb... Eddig eredmény nélkül maradtak a hasonló próbálkozásaim, így még inkább örömmel töltött el, hogy nagyobb hordere- jű projektben értem el sikerem. No, meg a sors iró- niája, nemrégiben az irodalom érettségim a magyar írók-költők külföldi nyelvekre való átültetéséből ír- tam.


- Miként mutathatnánk be Redenczki istvánt? Egy élete nagy változásai felé közelítő friss fél-fel-


nőtt. Lassan húsz éves vidéki tehetetlen ifjú sok sza- badidővel. Érdekes múlttal, átitatott szentimentaliz- mussal. S ami az alkotásra motivál, az mindez ösz- szességében. Gyászolom is kissé ezt az én-mércét: általa verseim nem mellőzik az E/1-t, néha elég ego- centrikusak.


- Mióta, miért foglalkozik a költészettel? Egészen apró-cseprő koromban; felsőbe kerül-


tem, ott magam és tanáraim szórakoztatására össze- eszkábáltam mindenféle hangzatos, aranyos, ese- tenként fricskázó apróságokat. Komoly cél nélkül. Ha lehetett választani, általában sok házi feladatomat magyarból, önszorgalom címszóval, versben adtam le. Aktívan 15-16 éves korom óta kezdtem komolyra fordítani a dolgot. Akkor fogant bennem egy melan- kolikus reggelen, hogy annyira tele vagyok minden- nel, de még mindenki aluszik, s ha nem is aludná-


78


nak, kinek mondanám el mindezt a sokat, vagy ho- gyan. És, ha elmondanám, fele sem jutna el, talál- na megértésre. Az első igazi versem megírta ma- gát. Meg kell jegyezzem, azóta is ők írják magukat, ők én vagyok mélyen. Hiszek a lélekben, az ösz- tönben. Nekem csak intellektusom van az ember- ben rejlő igazságokat féligényesre összedolgozni, esetleg felruházni többlettartalommal. Külön fon- tos viszont a dallam, a forma. Ugyan semmilyen konvenciót, klasszikust követni nem vagyok ké- pes, de szimmetriában, ritmikában adott számom- ra egy belső sugallat, ami a mértéket adja. Má- sok költészetében ugyanezt a kettős egységet ke- resem, a szellem (azon belül/vele együtt a kimun- káltság) és az ösztön vegyülését. Példaképeim lis- tája így minden nemzetet és minden kort felölel, sőt egyre csak gyarapszik és gyarapszik. Minden- kori kedvencemnek mégis megjelölném Baude- laire-től a Rúgjatok be! című alkotást, a mű – el- lentétben a kéjsóvárságot sugalló címével – erre a transz-szerű belső állapot, kinyilatkozás elérésére szólít fel, feledve a felszínességet.


- Más műfajban is megpróbálkozott? Miért


épp a költészetet választotta kifejezési eszközé- ül?


Az igazat megvallva eredetileg képzőművész


szerettem volna lenni. Balszerencsémre ezt a sze- repet nem rám szabták. Ehhez az elképzeléshez vi- szont a líra műneme egészen közel áll. Megfogott a verseknek az az oldala, hogy minél kevesebbet mond, talán éppen annál kifejezőbb is lehet egy alkotás. Szóval festés.


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75  |  Page 76  |  Page 77  |  Page 78  |  Page 79  |  Page 80  |  Page 81  |  Page 82  |  Page 83  |  Page 84  |  Page 85  |  Page 86  |  Page 87  |  Page 88  |  Page 89  |  Page 90  |  Page 91  |  Page 92