This page contains a Flash digital edition of a book.
Vásárhelyi Látóhatár Művészettörténetre Lelkes István tanított, de


jó szívvel emlékszem vissza Winkler Lászlóra és Dér Istvánra, és nem utolsó sorban a rajz tanszék vezetőjére, Fischer Ernőre is. Másodéves főiskolás voltam, amikor életem


első illusztrátori feladatához jutottam a Móra Fe- renc Ifjúsági Könyvkiadó révén. Vera Csaplina híres könyvét, a Négylábú barátaim-at kellett szövegké- pekkel ellátnom (1975). Hamarosan kenyértörés- re került a sor, mert választanom kellet a pedagó- gia és alkotóművészet között. Így aztán elhagytam Szegedet. Jól választottam, mert az 1970-es évek voltak talán a legtermékenyebb éveim. A hetve- nes évek végén, 1979-ben nyertem felvételt ─ a felvételi bizottság egyöntetű igenjével ─ a Magyar Alkotóművészek Országos Egyesületének jogelőd- jébe a Magyar Népköztársaság Művészeti Alapjá- ba. Meg kell jegyeznem, Szeged után még két évig Félegyházán, a Móra Ferenc Gimnáziumban raj- zot tanítottam, és szakkört is tartottam. Tanítvá- nyaim közül építész, grafikus és ötvös került ki.


─ Az előbb említetted a Móra Ferenc Kiadót. Csak a Móra volt kenyéradó gazdád?


─ A Mórán kívül a Corvina és a Farandel is fog-


lalkoztatott. Fekete István 21 nap-ja orosz nyelven is megjelent a Corvinánál, a Farandernél termé- szetesen franciául. A Corvina Kiadónak köszönhe- tem, hogy grafikáim német, francia, orosz és cseh nyelvterületen is megjelentek. Fekete István 21 nap-ján kívül szívemhez nőtt még a Lutra, az Éjfél után illusztrálása is. Persze Felix Salten Bambi-ja, Geréb László Búvár Kund-ja, Krúdy Gyula A Komá- romi fiú-ja és Szürke Bagoly (Archie Belaney) Két kicsi hód- ja is emlékezetes munkám volt.


─ A JGyTF elhagyása után teljesen elszakadtál


a napfény Városától? ─ Szegeddel a kapcsolatom nem volt folyto-


nos. Évekkel később, az 1971-ben megalapított Kincskereső egyik grafikai beszállítója lettem, mi- után Tildy Katalin szerkesztő, ─ aki számára eddi- gi munkásságom referencia volt ─ megkeresett és felkért, hogy illusztráljak állattörténet és mese té- makörben.


szecskó péter kiállítása Megnyitotta: Makovecz Imre (1935 – 2011) Kossuth-díjas építész


Vernisszázs a Szakmaközi Művelődési Házban (Kiskunfélegyháza, 1996. március 8.)


Makovecz Imre, Szecskó Péter, Kertész Jánosné, Szecskó Péterné (Fotó: Némedi László)


Úgy tudom, hogy rajtam kívül Kaján Tibor, Kass


János, Reich Károly, Réber László, Schéner Mihály, Winkler László, Würtz Ádám is közreműködött a kincsteremtésben.


─ szeged után hol fejlesztetted tovább a rajztu-


dásod? ─ Még pályám elején jártam a Zsennyei Alkotóház-


ban, ahol módom volt Domanovszky Endrével is ta- lálkozni. Később a Zebegényi Szabadegyetemet láto- gattam, ahol Gyémánt László volt a mesterem. Nagy hatással volt rám még Fischer Ernő is.


─ ne haragudj, de nem tudom megállni, hogy a


Kincskereső kapcsán ne szóljak egykori magyar ta- náromról, dr. Grezsa Ferencről (hódmezővásárhely, Bethlen Gábor Gimnázium). ő alapítója, majd 1981- től 1991-ig, haláláig főszerkesztője volt a Kincskere- sőnek. e kis intermezzóban felbukkant szülőváros- om hódmezővásárhely neve. nos, milyen vásárhe- lyi emlékeket őrzöl?


─ Nálam néhány évvel idősebb, a karikatúristák ál-


tal nagyra becsült Balogh Péter Pál6 emlékkiállításá- nak megnyitóján vettem részt édesapámmal a Tor- nyai János Múzeumban. Ha a memóriám nem csal, akkor D. Fehér Zsuzsa nyitotta meg a vernisszázst, ta- lán 1986-ban7.


73


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75  |  Page 76  |  Page 77  |  Page 78  |  Page 79  |  Page 80  |  Page 81  |  Page 82  |  Page 83  |  Page 84  |  Page 85  |  Page 86  |  Page 87  |  Page 88  |  Page 89  |  Page 90  |  Page 91  |  Page 92