This page contains a Flash digital edition of a book.
Vásárhelyi Látóhatár


Szecskó (Königesz) Ilona grafikus és designer volt Londonban, majd 10 év múlva, 1966-ban András nagybátyám Torontóban az ARTSCANADA Művésze- ti Magazin igazgatója lett. Érdekességként jegyzem meg, hogy felesége többek között Szecskó Tamás (édesapám), Csernus Tibor (rendkívüli hallgató) és Vigh Tamás (rendkívüli hallgató) évfolyamtársa volt a Magyar Képzőművészeti Főiskolán.5 Furcsa párhu- zam: Königesz Ilona feleségemhez, Ivanits Klárához hasonlóan kiskunfélegyházi születésű. Szólnom kell még nagynénémről, Szecskó Verá-


ról is, aki ugyan nem művész, „csak” művészfeleség volt, Varga Imre grafikus felesége. Egy kissé elkalandoztam, hiszen nem szóltam


még a testvéreimről. Tamás bátyám képszerkesz- tő, Ágnes húgom jelenleg a Forster Gyula Nemze- ti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ könyvtárának vezetője. Az ő nevéhez fűződik töb- bek között Mérei Ferenc ─ Binét Ágnes: Ablak-Zsiráf, Benedek Elek: A farkas és a róka, Felix Salten: Perri könyvek illusztrálása.


─ Gondolom, hogy a kanadai rokonok emléke


mára már itthon feledésbe merült. Vagy tévedek? ─ Erre a kérdésre nehéz egyértelmű választ adni.


Annyit elmondhatok, hogy Szecskó Ilonának 2005 októberében szülővárosában, Kiskunfélegyházán a Kiskun Múzeumban, 2015 júniusában pedig Százha- lombattán volt retrospektív kiállítása.


─ Korábbi beszélgetésünk során meséltél arról,


hogy gyerekkorodban hittanra jártál és bérmálás- ban is részesültél. Milyen templomba járással kap- csolatos emléket őrzöl?


─ Az 1960-as években családom a Mátyás temp-


lomba járt istentiszteletre. A vasárnapi nagymise, ahol megfordult többek között Sinkovits Imre és Darvas Iván is, 10 órakor vette kezdetét. Meglepő- en sokan jöttek el, pedig akkor az „államvallás”és a „biblia” is más volt.


─ Művészcsaládban nem szokatlan a munka-


megosztás. előfordult-e a családban, hogy édes- apád valamelyik gyerekével közösen illusztrált?


72 ─ szegeden a Juhász Gyula Tanárképző Főisko-


la biológia─rajz szakos hallgatója voltál. Milyen reminiszcenciákat őrzöl?


─ Ha a biológiára, állattanra gondolok, akkor a


Szentgyörgyi Albert tanítvány Megyeri János jut az eszembe, aki nagy intelligenciájú és igen nagy tudással felvértezett pedagógus volt.


─ Igen. Nathan Kravetz: A más színű ló illusztrá-


ciói édesapám és Ágnes húgom keze munkáját és szellemét dicséri.


─ A családi légkörön kívül milyen inspirációk


értek, amelyek érdeklődésed a természet, a va- dászat felé fordították, már általános iskolás ko- rodban?


─ A Vár északi részén fekvő Babits Mihály utcai


általános iskolába és a közeli Toldi Ferenc Gimná- ziumba jártam. Elsősorban Széchenyi Zsigmond, Kittenberg Kálmán és Molnár Gábor könyveit fal- tam. Különösen nagy hatással volt rám Molnár Gábor: Az óriáskígyók földjén című könyve, amely cselekménye É-Brazíliában, a Jatapu folyó környé- ki dzsungelben és a környező településen játszó- dik. Izgalmas vadászat (jaguár, kajmán, óriáskí- gyó) egzotikus növények és állatok gyűjtése; bo- nyolult ember kapcsolatok villannak fel képszerű- en a regény lapjain. A bibliofil lényemnek és bio- lógia tanáraimnak, elsősorban Molnár László gim- náziumi tanáromnak köszönhetem, hogy a rajzo- lás, az állatábrázolás irányába sodródtam. Nem akarok nagy mellényt szabni magamnak, de tény, hogy az általános iskolai tanárom biológiai tudá- sát az enyém mögé helyezte.


─ 25 éves korodig a Várban lévő Úri utca 68.


alatti lakásotokban éltél. sosem ihlettek meg a vár régi ódon házai, zegzugos utcái, lépcsői, mű- alkotásai és a Várkert?


─ De. A vár romantikájánál viszont erősebb ha-


tást gyakorolt rám az Állatkert. Ide jártam ki raj- zolni, ha csak tehettem. Közben járogattam a Fő utcai szakkörbe és Dési Huber István Képzőművé- szeti Körbe is.


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75  |  Page 76  |  Page 77  |  Page 78  |  Page 79  |  Page 80  |  Page 81  |  Page 82  |  Page 83  |  Page 84  |  Page 85  |  Page 86  |  Page 87  |  Page 88  |  Page 89  |  Page 90  |  Page 91  |  Page 92