This page contains a Flash digital edition of a book.
Vásárhelyi Látóhatár Kőszegfalvi ferenc


NÉMETH LÁSZLÓ ÉS PILINSZKY JÁNOS HÓDMEZŐVÁSÁRHELYEN


V


ásárhelyi tanársága idején több kedves, fontos vendége volt Németh Lászlónak. Két költőt isko- lájába, a lánygimnáziumba is elhívott, hogy tanítványai közvetlen ismereteket szerezhessenek a kortárs magyar irodalomról.


Az 1947. november 18-án Vásárhelyre érkező Szabó Lőrincet a Délsziget folyóirat szerkesztői, Moldvay


Győző (1925–1996) és Vöröss István (1922–1947) hívták meg, de a költő a lánygimnáziumban is tartott egy előadást. (A vásárhelyi folyóirat egyébként irodalomtörténeti kuriózumként Szabó Lőrinc Tücsökzene című, készülő lírai önéletrajzának tizennyolc darabját is közölte.)


Egy hónappal korábban a Tornyai Társaság az 1946-ban alapított, Babits eszmeiségét követő, magas


szellemi igényű folyóirat, az Újhold fiatal munkatársainak egy csoportját látta vendégül. Az 1947. októ- ber 18-i, városházi irodalmi estjük után másnap a csoport két tagja, Pilinszky János (1921–1981) és Nemes Nagy Ágnes (1922–1991) külön is fölkeresték Németh Lászlót. Az író matinét rendezett iskolájában ven- dégei számára. A zsúfolásig telt tornateremben saját bevezetője után megkérte Pilinszkyt, mondja el né- hány versét.


„Gyönyörűen olvasta költeményeit” – emlékezett Németh László – „Énnekem a meghajlás maradt meg


örökre az emlékezetemben, ahogy a tornaterem ajtóból kisfiús félszegséggel, mégis meghatottan, a száz szemmel rajongó, ünneplő, mosolygó arcokra visszaköszönt; az Égető Eszterben ezt a meghajlást örökítet- tem meg.”


Verseire, „a reménytelenül kemény vonalak közt egy finom, beszorult idegrendszer vibrálására”, a népi


írók 1946-ban újraindult folyóiratában, a Válasz-ban figyelt föl először. 1947-es vásárhelyi megismerkedé- sük a következő pillanatképet rajzoltatta róla: „Finom muzsikus arc, rendkívül vékony csontok, a nagy szen- vedő lélek s kisfiús magatartás résztvevő keveréke”.


Czeizel Endre genetikus mélységes empátiájú tanulmányt tett közzé a Kortársban a költő gyermekko-


ráról, családi körülményeiről. Itt olvashatjuk, hogy a hallgatag, visszahúzódó gyermeknek (akit főleg nők, szervita rendi apáca nagynénjei -- szigorú személyiségek – a vallás kemény parancsai szerint neveltek), első barátai, játszótársai a nagynénjei által vezetett leány-javítóintézet fiatal prostituáltjai voltak. „Kivetett- ség, ugyanakkor kivételezettség jellemezte már első eszméléseimet.” – írta később a költő. Kemény, férfi- as apja fiát is harciasnak, határozottnak szerette volna látni, s ezért számított szemében bűnnek, hogy fia írni akart. E véleményének főleg fizikailag adott kifejezést, ökléről fia még később is gyakran álmodott. Pi- linszky így a felnőtt kort állandó lelkiismeret-furdalással élte meg. Az őt ért tökéletesen ellentétes hatások; Borbála nagynénje, a javítóintézeti lányok szeretete, s a hit permanens bűntudatot oltottak belé. Belever- ték például a pőreség irtózatát, számára a ruhátlanság bűn lett, még festményeken sem tudta elviselni az angyalok ruhátlanságát.(Ezért nem akart Németh Lászlóval a vásárhelyi strandon fürödni.)


5


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75  |  Page 76  |  Page 77  |  Page 78  |  Page 79  |  Page 80  |  Page 81  |  Page 82  |  Page 83  |  Page 84  |  Page 85  |  Page 86  |  Page 87  |  Page 88  |  Page 89  |  Page 90  |  Page 91  |  Page 92