This page contains a Flash digital edition of a book.
Vásárhelyi Látóhatár A mindössze két utcán dolgukra sietőket, gyermeküket, unokájukat sétálta-


tókat, botra támaszkodó öregeket látunk, egy hajlott anyóka fiatal ismerősének pletykál. Az egyik kertben ludak figyelik, ahogy a gazdasszony szárítani teríti ki a lepedőket, a másikban egy férfi a veteményesét műveli. A folyón faúsztatás zaj- lik, füstöt eregetve vonat pöfög át a színen, pásztori felügyelettel emitt tehenek, amott juhok legelnek, néhányan az erdőből érkeznek vissza, alighanem gombasze- désből. Idill? Igen, az. Rokon Bruegel és kora németalföldi festőinek panorámatá- jaival, világtájaival, amelyek ugyanígy, felülnézetből a teremtett világ szentségét magasztalják. A művész, aki a háború éveiben naponta többször nézett szembe a halállal, és tapasztalta meg a Gonosz diadalát, elfelejtette volna, hogy ez az arany- kori idill csak vágykép, illúzió? Hogyan is felejtette volna el, hiszen már egy remek- be sikerült korai festményén, a Gesztenyesütőn szembesít bennünket a perifériára szorultak nyomorúságával, vagy a Budai Nagy Antal metszetsorozaton az élet-halál harc iszonyatával. Csak éppen ezt a szucsányi látképet a múltból a jelenbe átmen- tett gyermeki tekintet varázsolja idillivé. Ezért aztán nincs benne hamisság, csak a mesék igazsága. Rokon szemléletmód inspirálta Vörös Rozália Darvak című pom- pás gobelin-jét. A művész mintha a madarakkal együtt szállna a táj fölé, hogy él- vezze és ünnepelje a képzelet szabadságát. Mindkettejüknél a háborús emlékek képi feldolgozásai sem nyílt sebeket mutogatók. A hazatért Redő Ferencnek legfel- jebb csak néhány rajzán ölt formát az átélt rettenet: a Tűzvész a dorosicsi kórház- ban és a Deportáltak ezek közül valók. Utóbbin az áldozatokat kiszolgáltatottsá- guk, közös végzetük arctalanná teszi, arca csak a gonosznak van, egy saskeselyűé, de ennek teste is káosz és bomlás. Olyan ragadozó madár, amely önmagát pusz- títva pusztít. Vörös Rozália Ostrom után című képén a gyermekét magához ölelő anya mögött elsőre nem is vesszük észre, hogy hullák hevernek, romokban állnak a házak, és meredeken lejt felénk az utca. A Háborús Kati megrendítő egyszerű- séggel, valójában végtelenül kifinomult festői eszközökkel szól védtelenségről, fe- nyegetettségről, szülői szeretetről. Ugyanennek állít emléket, ugyanilyen diszkré- ten a Gyűrűjáték. Az opálos derengésben láthatóvá tett beszédes mozdulatok és a fegyelmezett képszerkezet együtt sugallják, hogy ez nem a gondtalan játéknak, ha- nem a túlélés taktikájának, a lélek ellenállásának, az araszolva, percről percre me- nedéket keresésnek egy hitelesen megörökített pillanata.


Mint mondtam, Redő Ferenc és Vörös Rozália művészetének legfőbb ismerte-


tőjegye a természetesség, a közlésmód közvetlensége, de ettől még széles skálán mozog. Nem csak a kettejük közötti stíluskülönbségekre gondolok – ajánlom a lá- togatóknak, fedezzék fel maguknak amolyan szellemi torna keretében ezeket a kü- lönbözőségeket, hiszen két ember, akármilyen közel állnak is egymáshoz, két egyé- niség, két össze nem téveszthető individuum – hanem gondolok a műfajtól, tech- nikától is függő hangvétel-változatokra: intimitás, humor, akár egy kis bohóckodás is, esendőségünk iránt megértő irónia, játékosság, irodalmi, bibliai, mitológiai té- mák-hangulatok, a Földközi tenger vidékének vonzása, zene-idézés színekkel, rit- musokkal – mindezzel és sok egyéb széppel s jóval találkozhat, aki nyitott szívvel és lélekkel járja végig a művészházaspárnak oly kedves Hódmezővásárhelyen rende- zett tárlatot. Aki pedig netán műhelytitkokra kíváncsi, az forduljon a művész gyere- keihez, Katalinhoz és Ferenchez. Én legalábbis így tettem, amikor töprengeni kezd- tem két olyan faliszőnyeg egymáshoz való viszonyáról, amelyeken megjelenik a há- romkirályok vonulásának újtestamentumi témája.


40


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75  |  Page 76  |  Page 77  |  Page 78  |  Page 79  |  Page 80  |  Page 81  |  Page 82  |  Page 83  |  Page 84  |  Page 85  |  Page 86  |  Page 87  |  Page 88  |  Page 89  |  Page 90  |  Page 91  |  Page 92