This page contains a Flash digital edition of a book.
Vásárhelyi Látóhatár Maga a politikai párt, tehát egy klikkszerű képződménnyé vált, mely mögé bújva az egyéni felelősség is


kiválóan elkendőzhető. Egy párt ma többé-kevésbé nyíltan, fő feladatának politikai ellenfeleinek bemocs- kolását deklarálja a nyilvánosság felé, minden más egyéb a háttérbe szorul. E célra minden elképzelhető eszközt fölhasznál, a kedves olvasó ellenőrizheti állításaim igazságát a médiában nap mint nap. Még két dolgot szeretnék itt röviden megemlíteni. Az egyik az, hogy a korrupció, a hatalommal való visszaélés, úgy látszik genetikailag kódolva van bennünk. /Csányi Vilmos/ Sorra-másra bukkannak elő a hiteles hírek a poli- tikusok, VIP-személyek törvénytelenül szerzett vagyonairól. Eddig különösebb következmények nélkül. Ed- dig... A másik, érthetetlennek tűnő jelenség az, hogy vajon miért áll terroristának egy jómódú nyugat-eu- rópai polgárcsalád sarja, aki egyáltalán nem szűkölködik? A válasz pedig kb. így hangzik: mert hisz abban, hogy van jobb társadalom is, mint a nyugati polgári demokrácia. Én meg azt hiszem, nekünk nem kell en- nél komolyabb figyelmeztetés...


Írásom elején kifejtettem azt a meggyőződésemet, miszerint a hatalom nem más, mint a jövő birtoklá-


sának nagyobb lehetősége, ezért a hatalomnak kell, hogy legyen valamilyen jövőképe. Valószínűleg most is van, és az is valószínű, hogy nem szándékozik azt velünk, egyszerű halandókkal közölni, illetőleg azt kap- juk belőle, amit jónak lát. Mindazonáltal a világban történő változásokból, sosem volt könnyű helyes kö- vetkeztetéseket levonni. De az sem lenne észszerű, ha nem is próbálnánk ezt megtenni. Ha megbocsátják merészségemet, én is fölvázolnék egy szerintem lehetséges perspektívát, ami egyáltalán nem számít új- nak, mégis ajánlom itt szíves figyelmükbe.


Köztudott, hogy jelenleg ún. közvetett /képviseleti/ demokráciában élünk, ami azt jelenti, hogy a nép-


akaratnak az általa választott képviselőkön keresztül kell /kellene/ érvényesülni. Úgy is felfoghatjuk ezt, mintha a nép a hatalmát bérbe adná egyeseknek, mert másképpen nem tudná fölhasználni. Az elképze- lés logikusnak és megdönthetetlennek látszik és látszott, de véleményem szerint korunk informatikai for- radalma túlhaladottá tette. Újabban a média egyes fórumai önmagukról, mint új, hatalmi ágazatról kezd- tek beszélni. Állításukat nem minősíteném, viszont egy fontos dologra mégis rámutat. Nevezetesen arra, hogy a hatalom hagyományos megközelítése elvesztette aktualitását. Én hiszem, hogy a jövőben megvaló- sítható a közvetlen demokrácia, mely azt jelentené, hogy a lakosság közvetítők /képviselők/ mellőzésével az új informatikai eszközök birtokában valóban közvetlenül ad hangot követelményeinek, kívánságainak, vagy akár követeléseinek. Úgy gondolom, a technikai – technológiai föltételek adottak, de sok múlik a köz- élet szereplőinek jóindulatán, társadalom és jogtudósaink szorgalmán, tehetségén is. A jövőben a minden polgártól kapott adatokat majd hozzáértő, felelős informatikus szakemberek dolgozhatják föl, és hasonló- an felelős jogi szakértők /akik egyúttal az állam hivatalnokai/ a törvényekbe, rendeletekbe építhetik. Föl- hozhatnák ez ellen, hogy a nép akaratát a népszavazások megvalósítják ma is. Én úgy gondolom, hogy itt van szükség a „veszélyes” őszinteségre. Madách szavaival élve, „Tragédiának nézed? Nézd legott komédiá- nak és mulattatni fog”. Nem, a politikai struktúrák nem örökéletűek, bárhogy is próbálják kőbe vésni örök- létüket. A hatalomnak vissza kell szállnia korábbi, jogos birtokosaira! Tehát mindenkire!


36


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75  |  Page 76  |  Page 77  |  Page 78  |  Page 79  |  Page 80  |  Page 81  |  Page 82  |  Page 83  |  Page 84  |  Page 85  |  Page 86  |  Page 87  |  Page 88  |  Page 89  |  Page 90  |  Page 91  |  Page 92