This page contains a Flash digital edition of a book.
Vásárhelyi Látóhatár Dani imre


A HATALOM JELENSÉGÉRŐL — NÉHÁNY GONDOLAT —


hetőségeink sorát előkészíti? És mi lehet irritálóbb, mint ebbe beletörődve szemlélődnünk, tehetetlensé- günket elismerve, az irányítás jogát feladva tengődni kilátástalanul, tudatlanul, hatalom hiányában?


Mi lehet izgalmasabb, mint az erő, mely földi lépteink hosszát megszabja, életünk pályáját kijelöli, le- Minket, embereket, valószínűleg azóta izgat a hatalom, mióta súlyát vállainkon érezni kezdtük, befolyá-


sa alól, azóta próbálunk hiábavalóan menekülni, de képzeletbeli védőszárnyai alá próbáljuk magunkat biz- tonságba helyezni. Már a régi gondolkodók tökéletesen tisztában voltak jelentőségével, könyvtárnyi iro- dalma van. Mégis – mivel az idők folyamán Próteuszként változik – arra késztet bennünket, hogy újra és újra megpróbáljuk megragadni tartalmi lényegét. Itt szeretném leszögezni az esetleges világnézeti félreér- tések elkerülése érdekében, hogy társadalmi hatalomról írok, mert úgy vélem, valódi hatalomról ilyen ér- telemben beszélhetünk. A társadalmi hatalom – és nem a társadalom fölötti hatalom – mindenkori konk- rét magvalósulási formája a politikai hatalom. A hatalmat, mint magas fokú, összetett jelenséget képze- lem el, az emberi testhez hasonlóan, melyben sejtek keletkeznek, osztódnak, pusztulnak, miközben a lé- nyeg alapvetően nem változik. A hatalom is osztódik, változik koronként, már ami konkrét megjelenését il- leti, de úgy vélem rendelkezik egy alapvetően föltárható strukturális lényeggel, amit megismerni a legmo- dernebb információs eszközök birtokában lehetőségünk, de kötelességünk is egyben. Továbbá úgy gondo- lom, hogy a hatalom is – mint élő jelenség az emberrel együtt – keresztülmegy egy evolúciós jellegű folya- maton, mely minden élő sajátja. A fejlődés tétje és célja ez esetben maga az emberi társadalom jövője, a mi jövőnk, amit a hatalmi struktúrák fejlődése – könnyű belátni – alapvetően befolyásol. Különösen fontos erről beszélnünk most, amikor a hatalom eddigi korlátait levetve az egész Föld biológiai egyensúlyát, egy- ben az emberi lét föltételét teszi kérdésessé. A hatalom alaposabb megismerése tehát mindenképp kulcs- fontosságú. Írásomnak nem is lehet más a célja, mint erre fölhívni a figyelmet.


Az alábbiakban egy rövid összegzés keretein belül megpróbálom megragadni a hatalom felfogásának ál-


talam lényegesnek vélt módjait, bemutatni kialakulását, alapvető jellemzőit, speciális jelenségeit - jegyeit, céljait, felelősségét, és várható viselkedését, a tőlem telhető lelkiismeretességgel.


Leszögezném először, hogy nem lehet, és nem is célom a hatalomfölfogásokat írásomban részleteseb-


ben elemezni. Nagy számuk, és különbözőségük ellenére – alaposan leegyszerűsítve – két alapfölfogás kör- vonalazható. Az egyik a hatalmat, mint eszközt, a másik, mint célt próbálja értelmezni. Balázs Zoltán pro- fesszor kritikusan fogalmaz, mikor azt írja, hogy a nyugati politikai filozófia sokáig nem különösebben fog- lalkozott a hatalommal, mint jelenséggel, a hatalmat adott dologként kezelte, és inkább funkcionális olda- láról vizsgálta. Nemcsak a hétköznapi életben, de hosszú ideig másutt, mások is a hatalmat az állammal ve- gyítették össze. Régen megjelent már azonban az fölfogás is, mely a hatalmat célként értékeli.


28


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75  |  Page 76  |  Page 77  |  Page 78  |  Page 79  |  Page 80  |  Page 81  |  Page 82  |  Page 83  |  Page 84  |  Page 85  |  Page 86  |  Page 87  |  Page 88  |  Page 89  |  Page 90  |  Page 91  |  Page 92