This page contains a Flash digital edition of a book.
]d-bm-ØXv {]


_P‰v


Xn-Iqe kml-N-cy-߃°n-S-bnepw cmPyw kmº-ØnI hf¿® ssIh- cn®psh∂p Ah-Im-i-hm-Z-tØm-sS-bmWv tI{µ _P‰v {]kwKw Bcw- `n-°p-∂-Xv. 2015˛16 ¬ 7.6 iX-am\w hf¿® \nc°p t\Sn-b-s{X. ap≥h¿j-aXv 7.2 iX-am-\-am-bn-cp-∂p. Xmc-X-ay-s∏-Sp-Øp-tºmƒ hf¿®-bp-≠m- bn. Ign™ _P‰v Ah-X-cn-∏n-®-t∏mƒ k¿°m¿ Dd-∏n®p ]d-™Xv 8.5 iX- am\w kmº-ØnI hf¿® ssIh-cn-°p-sa-∂m-bn-cp-∂p. AXm-Wn-t∏mƒ 7.6 iX- am-\-ambn Ipd-™-Xv. Cu Ipd-hns‚ {]Xym-Lm-X-߃ ]cn-tim-[n-°-s∏-SWw t\SmsX t]mbXv 0.9 iX-am\w kmº-ØnI hf¿®--bm-Wv. CsXmcp \n mc kwJy-b-√. 2011˛12 ASn-ÿm-\-h¿j-ambn FSp-Øm¬ 2015˛16 se tZiob hcp- am\w 11350962 tImSn cq]-bm-Wv. AXns‚ 0.9 iX-am\w 93,938.21 tImSn cq]-bm- Wv. A{Xbpw XpI-bv°p≈ km[-\-ßfpw tkh-\-ßfpw DXv]m-Zn-∏n-°-s∏-SmsX t]mbn. DXv]m-Zn-∏n-°m-\m-h-iy-amb sXmgn-e-h-k-c-߃ \jvS-ambn; sXmgn-em- fn-Iƒ°p e`n-t°≠ thX\w \jvS-am-bn, Akw-kvIrX hkvXp-°ƒ DXv]m- Zn-∏n-°p-∂-h¿°p≈ hcp-am\w \jvSambn P\-߃°v A{Xbpw km[-\-ßfpw tkh-\-ßfpw \ntj-[n-°-s∏-´p. am{X-hp-a√, tZiob hcp-am-\-Øns‚ 29.4 iX- am-\-amWv aqe-[\ cq]o-I-cW \nc°v. 25739 tImSn cq]-bv°p≈ aqe-[\ cq]o- I-cWw \jvS-am-bn. aqe-[\ \nt£-]-Ønse CSnhv ASp-Ø-h¿jsØ kmº- ØnI hf¿®sb {]Xn-Iq-e-ambn _m[n-°pw. hf¿®-bpsS Hcp ASn-Ø-d -aq-e- [-\-\n-t£-]-am-sW-∂-Xp-sIm-≠m-Wn-Xv. ]d-bp-∂Xv [\-Im-cy-a-{¥n-bm-sW-¶nepw Ah-Im-i-hm-Z-ßsf A∏msS kzoI-cn®p IqSm. ]d-bp-∂-Xn-t\-°m-f-[nIw ]d- bmsX t]mIp∂p F∂¿∞w.


Btfm-lcn hcp-am\w Imcy-amb ]cm-a¿iw A¿ln-°p-∂n-√. tZio-b-h-cp- am\w Xpey-am-b√ ]¶n-S-s∏-Sp-∂-Xv. cq£-amb kmº-Øn-Im-k-a-Xz-amWv cmPy- Øp-≈-Xv. kmº-ØnI k¿s∆-{]-Imcw, 93,231 cq]bmWvv C≥Uym-°m-cs‚ Btfm- lcn hcp-am\w {]Xn-amkw 7769 cq]. A©w-K-ß-fp≈ IpSpw-_-Øns‚ hm¿jnI hcp-am\w 4,66,155 cq]!! bYm¿∞ ÿnXn F{Xtbm AIse !.


s{]m^. sI.-F≥. KwKm-[-c≥


kmº-ØnI hf¿®-bmWv C≥Uy-bpsS bYm¿∞ {]iv\-sa∂ \ne-bn-te°v F√m N¿®-Ifpw Btem-N-\-Ifpw tI{µo-I-cn-∏n-°p-∂Xv a\x]q¿∆-am-Wv, as‰√mw A{]-k‡w F∂ ktµ-i-amWXv \¬Ip-∂-Xv. tZiob hcp-am\ hf¿® am{X- amWv cmPy-Øns‚ {]iv\-߃s°√mw GI-]-cn-lmcw F∂ B b-Ym¿∞ ktµiw AXp ]I¿∂p Xcp-∂p.


[\-Im-cy-a-{¥n-bpsS kmº-ØnI D]-tZ-jvSmh Ac-hnµv kp{_-“-Wyw Xø- dm-°nb “kmº-ØnI k¿s∆’’ hmZn-°p-∂-Xv, 7.6 iX-am\w hf¿®°p ]n∂nse


sIPnHF \yqkv am¿®v 2016 9


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52