This page contains a Flash digital edition of a book.
]cnÿn-Xn\miØn\v ImcWamIp-sa∂n- cns°, ]mcnÿnXnImLmXw imkv{Xo-b- ambn ]Tn®pam{Xw CSs]S≠ Hcp hnjb- ØnemWv GI]£obamb Xocpam\w \nKqVamb coXnbn¬ dh\yq a{¥n \S∏m- °p∂Xv. kz¥w ]m¿Sn t\XrXzsØ- t∏mepw CXns\°pdn®v t_m[ys∏SpØm≥ a{¥n°v Ign™n´n√. {]Xntj[w i‡am- bt∏mƒ DØchv DΩ≥Nm≠nbv°p ]n≥h- ent°≠n h∂p.


bpUnF^v k¿°m¿ h∂tijw s\¬- hb¬ \o¿ØSkwc£W\nbaw Zp¿_e-


hcsamgn


s∏SpØm≥ \nch[n{iaw \SØn. AXns‚ XpS¿®bmWv ]pXnb DØchv. c≠p Zim–-Øn\nSbn¬ tIcfØnse s\¬hbepIƒ ]IpXnbne[nIw Ipd™n-´p≠v.- s\¬hb¬ XÆo¿ØSkwc£W \nbaw I¿i\-ambn \S∏m-°ntb Cu {]hWX XSbm\mIq. 420 G°¿hcp∂ sa{Xm≥ Imb¬ ]mStiJcØn¬ 378 G°dpw \nIØp∂Xv Ip´\mSns‚ ]cnÿnXn°v h≥ {]XymLmXamWv D≠m°pI. Ct°m SqdnktØmtSm saUn°¬ SqdnktØmtSm s]s´∂v Xm¬∏cyw h∂XpsIm≠√ Cu DØchv F∂Xv ]I¬t]mse hy‡w.


A©ph¿jw ]q¿Ønbm°ptºmƒ, AgnaXn-bpsS shSns°´n\p- Xs∂bmWv DΩ≥Nm≠n XosImfpØnbncn°p∂Xv. C\nsbmchkcw D≠mIns√∂ t_m[ytØmsS, AgnaXntaf \SØpIbmWv. adp`mKØv, ]q¿ØnbmImØXpw ]WnXocmØXpamb ]≤XnIƒ DZvLmS\wsNbvXv P\ßsf I_fn∏n°p∂p. \mSv ISpØ th\¬-®qSnepw IpSnsh≈£m-aØn- epamWv. hne°b-‰hpw Im¿jnIØ-I- ¿®bpw tIcfØns‚ ssZ\w-Zn\ PohnX- sØ kmcambn _m[n®n-cn-°p∂p. Kƒ^v cmPyßfn¬ FÆ hne-°p-dhpambn _‘s∏´p-≠mIp∂ A\n›nXXzw {]hm- knIsfbpw IpSpw-_ßsfbpw Bi¶bn- emgvØp∂p. CsX√mw {i≤n®v CSs]Sp∂- Xn\p-]I-camWv, hymP{]Xo-XnIƒ \n¿an- °m\p≈ {iaw. kzP\]-£]mXhpw sIm≈bpw AgnaXnbpw am{XamWv bpUnF^v `cWØn¬ \S°p∂Xv. tImSnIƒ sNe-hn´v ]cky-ßfpsS s]cpag s]øn-®-v F√mw aqSn-hbv°msa∂ DΩ≥ Nm≠nbpsS Nn¥ hymtam-lw am{XamWv. s\¬hb¬ \nIØp-∂-Xpƒ-s∏sSbp≈ sX‰mb DØchpIƒ d±m-°nbn√ F¶n¬ P\߃°pw \nba-Øn\pw ap∂n¬ FÆnsbÆn DØcw ]dtb≠n-hcpsa∂v AgnaXn`cWm-[nIƒ Hm¿tØ aXnbmIq.♦


tUm.Pn.apIpµ≥ \mb¿ 8 sIPnHF \yqkv am¿®v 2016


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52