This page contains a Flash digital edition of a book.
Xºpcm°∑m¿ I


X´n∏ns‚


Æq¿ hnam\ØmhfØns‚ DZvLmS\ amam¶sØ XpS¿∂v DΩ≥ Nm≠nsb tkmjy¬ aoUnb \n¿±b ]cnlmkØns‚ iciøbn¬ InSØn. {]Xntcm[ Bhiy߃°v- th≠ntbm ASnb¥cL´ßfntem D]tbmKn°p∂ C¥y≥ Fb¿t^mgv-kns‚ tImUv- _n Fb¿{Im^v-‰v- hnam\amWv DΩ≥Nm≠n IÆqcnse shfnºdºn¬ em≥Up sNøn®Xv. C{Xbpw ]cnlmk\mSI߃ \SØm\pff sXmen°´n temIØv DΩ≥ Nm≠n°p am{Xta D≠mIq.


sIm®n sat{SmbpsS DZvLmS\®Sßv Hm¿°pI. ]≤Xn ]q¿Ønbm°m≥ H∂c h¿jsa¶nepw kabw C\nbpw _m°n InS°ptºmgmWv ap´w bm¿Un¬ \n∂v ap´w bm¿Uphsc s{Sbn≥ HmSn®v DΩ≥Nm≠n {]h¿Øt\mZvLmS\w \n¿hln®Xv. XpS°Øn¬ Beph apX¬ Xr∏qWnØpd hsc k¿hokv \SØm≥ Xocpam\n®ncp∂ ]≤Xn almcmPmkv tImtfPv hscbm°nbXn\p ImcWw ÿesaSp∏pw A\p_‘ {]iv\ßfpamWv. ]e `mKßfnepw C\nbpw sat{Sm ]mX ]q¿ØnbmIm\p≠v. Cßs\ ap°m¬ ]Wnbpw Ahti- jn°p∂ ]≤XnbpsS {Sb¬ d¨ BtLmj]q¿hw DZvLmS\w sNøm≥ DΩ≥Nm≠n°√msX B¿°p ]‰pw?


tUm. tXmakv sFkIv Fw.F¬.-F.


6 sIPnHF \yqkv am¿®v 2016


kvam¿´v kn‰nbpsS Imcytam? Hcp ÿm]\sa¶nepw XpSßm≥]mIØn\v sI´nS kuIcyap≠mbn´n√. DZvLmS\w sNbvX sI´nSw ]pdta \n∂p t\m°nbm¬ \√ tNemWv. AIØp Ibdnbmtem? `qcn]£w ]Wnbpw ]q¿Ønbmbn´n√. NpdpßnbXv Hcp Bdv amksa¶nepw IgnbmsX Hcp Iº\n°pw {]h¿Øn°m≥ ]‰n√. sI´nSØns‚ Xd apX¬ π∫nwKpw


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52