This page contains a Flash digital edition of a book.
c-hp-am-Wv. 2016 P\p-hcn 20 \v hmjnw-KvS-Wn¬ tN¿∂ Ata- cn-°-bnse tab¿am-cpsS tbmK-Øn¬ D≠mb kw`hw IuXp-II-c-am-Wv. tbmKw Bcw-`n-®-t∏mƒ Hcp h\nXm {]h¿Ø-I Hcp t_m¿Uv Db¿Øn Im´n. AXp Cßs\


cn-Iƒ, 30 Bfp-Isf shSn-h-®p-sIm-∂p. acn-®-h-cn¬ IqSp- X¬ t]cpw hnZym¿∞n-I-fm-bn-cp-∂p. Bdp aWn-°q¿ \o≈p∂ `oI-cm-{I-a-Ww G‰hpw HSp-hn¬ \mep `oIccpw shSn-tb‰v acn-°p-∂-Xp-hsc \o≠p-\n-∂p. c≠v eIv®- d≥am¿ Xß-fpsS tXm°v D]-tbm-Kn®v sNdpØp \n∂-Xp- sIm-≠mWv [mcmfw hnZym¿∞n-I-fpsS Poh≥ c£n-°m- \m-b-Xv. AXn¬ Hcp sIankv{Sn eIv®-d¿ shSn-tb‰v acn- °p-Ibpw sNbvXp. C≥Uy-bn-se, ]©m-_nse ]Øm≥ tIm´v `oI-cm-{I-aWw \S∂v BgvN-Iƒ°v tij-amav Cu `oI-cm-{I-aWw \S-∂-Xv. B c≠m-gvN-Iƒ°p-≈n-emWv Xp¿°n-bnse CkvXmw-_q-fn-epw, C≥tUm-t\-jy-bnse P°m¿Ø-bn-epw, _ƒ°n-t\m-^m-tkm-bnse HKm-tUm-Kp- anepw `oIm-c-{I-aWw \S-∂-Xv. _®m-Jm≥ bqWn-th-gvkn‰n B{I-aWw \S-Øn-bXv ]m°n-ÿm-\n-Xm-en-_m≥ F∂ `oI- c-kw-L-S-\-bm-Wv.


almflmKm-‘n-bpsS ASp-∏-°m-c-\m-bn-cp∂, C≥Uy- bn¬ AXn¿Øn-Km‘n F∂v Adn-b-s∏-´n-cp∂ A_vZpƒKm- ^¿Lms\bmWv _®m-Jm≥ F∂v kvt\l-]q¿∆w hnfn- °s∏´ncp-∂-Xv. At±-l-Øns‚ t]cn-ep≈ bqWn-th-gvkn- ‰n-bmWv _®mJm≥ bqWn-th-gvkn-‰n.


]m°n-ÿm≥ Xmen-_ms‚ Hcp hnZym-`ymk ÿm]-\- Øn-s\-Xn-sc-bp≈ c≠m-asØ {][m-s∏´ B{I-a-W-am- Wn-Xv. 2014 Unkw-_¿ amk-Øn¬ Hcp anen-‰dn kvIqfnse 145 ]n©p Ip™p-ßsf Iq´-s°me sNbvX kw`hw D≠m- bn-´p-≠v. hnZym-`ymk ÿm]-\-ßsf e£y-an-´p-sIm-≠p≈ `oI-cm-{I-aWw ]Xn-hm-bn-cn-°p-∂p. hnZym-`ymk ÿm]-\- ßsf B{I-an-°p-∂-Xn¬ {]tXyIw e£y-an-Sp∂ ]m°n- ÿm≥ Xmen-_-\m-Wv t\m_¬ kΩm\w e`n® aeme bqk-^vkmbn F∂ hnZym¿∞n\nsb 2012˛¬ B{I-an-®- Xv. temI-amsI `oI-cm-{I-aWw h¿≤n®p hcp-∂-XmbmWv ImWp-∂-Xv. F√m `oIc {]h¿Ø-Icpw hnZym-`ymk ÿm]- \-ßsf e£y-an-Sp∂p F∂p≈Xv {]tXyIw Kuc-h-ambn ImtW-≠-Xp-am-Wv.


Ata-cn-°-bn¬ h¿≤n®phcp∂ h¿Æ shdn IdpØ h¿§-°m-cpsS tamN-\-Øn-\mbn t]mcmSnb


am¿´n≥ eqY¿Inw-ßns‚ \m´n¬ \n∂p hcp∂ hm¿Ø- Iƒ sR´n-°p-∂Xpw ]cn-jvIr-X-k-aq-l-Øn\v A]-am-\-I-


50 sIPnHF \yqkv am¿®v 2016


hmbn°mw “ 16 Shots & A Cover up # Laquanan Mc Donald # Resign Rahm”. Hcp a\p-jy≥ im¥-ambn ]d-™p. Idp-Ø- h-cpsS Pohn-X-amWv {]iv\w F∂v. 2014 HIvtSm-_¿amkw Nn°m-tKm-bnse Hcp t]meokv Hm^o-k¿ am°v tUmWm- ƒUv F∂ 17 hbkv {]mb-ap≈ IdpØ h¿§-°m-c-\mb _mes‚ t\¿°v tIhew ]Øv ASn AIse \n∂v 16 shSn-bp-Xn¿Øv sIme-s∏-Sp-Øp-I-bp-≠m-bn. Nn°m-tKm-bnse tab¿ d“m≥ Cam-\p-th¬, jq´p-sN-øp∂ hoUntbm Hfn- ∏n®v sIme-]m-XIw Hfn-∏n-°m≥ {ian-®n-cp-∂p. ]{X-°m- cpsS CS-s]-S-en\pw, hºn® {]Xn-tj-[-Øn\psamSp-hn¬ Ip‰-°m-c-\mb t]meo-kp-Imc\p-ta¬ Ip‰w Npa-Ø-s∏-´p. tab¿ Cam-\p-th-ens‚ cmPn Bh-iy-s∏´v {]Xn-tj[w Db¿∂p. Ata-cn-°≥ {]kn-U‚ v _cm°v H_m-a-bpsS ap≥ DtZym-K-X-e-h-\m-bn-cp∂p Cam-\p-h¬ ˛ AXp-sIm-≠p-Xs∂ sh≈-sIm-´m-c-Øn¬ \n∂v \√ k¿´n-^n-°‰p sImSp-°p- bp-w, cmPn hbvt°-≠-Xn√ F∂v ]d-bp-I-bp-≠m-bn. CXm- bn-cp∂p B h\nXm BIvSn-hnÃv Db¿Øn Im´nb π°m¿Uv. Ata-cn-°-bn¬ hym]-I-ambn IdpØ bphm-°ƒ sIme-sN-ø-s∏-Sp-∂Xv \nXy kw`-h-am-bn-cn-°p-∂p. ]t£ Ata-cn-°≥ \K-c-ß-fnepw IdpØ h¿§-°m¿ ]´n-Wnbpw Zmcn-{Zyhpw A\p-`-hn-°p-I-bm-Wv. Idp-Ø-h¿§-°m-cmb {]Xn-


tj-[-°msc sXΩm-Sn-Iƒ F∂mWv tab¿ Ãn^m\n tdmfnwKv ªm°n hnfn-®-Xv. am{X-hp-a√ \K-c-Øn¬ I¿^yq G¿s∏- Sp-Øp-Ibpw sNbvXp. Ata-cn-°-bn¬ h¿≤n®p hcp∂ IdpØ h¿§-°m-cpsS {]Xn-tj-[-sØbpw Ah-cpsS {]ÿm- \-sØbpw Fßs\ ^e-{]-Z-ambn ASn-®-a¿Ømw F∂v Bcm-bp-∂-Xn\p th≠n-bp-bmWv tab¿am-cpsS tbmK-Øn¬ Ãn^m\n tdmfnw-K-nw-kn-s\bpw Cam-\p-h-en-s\bpw {]tXyIw £Wn-®-Xpw. IdpØ h¿§-°m-cmb sNdp-∏-°m-cpsS sIme- ]m-XIw \n¿_m[w XpS-cp-I-bm-Wv. temIt]meokv Na™v \h -D-Zm-c-h¬°-c-W-Øn-eqsS aq∂m-wtemI cmPy-ß-fnse ]mh-ßsf sIm≈-b-Sn-°p∂ Ata-cn-°≥ sh≈-°m-c≥ hmtXm-cmsX P\m-[n-]-Xy-sØ-°p-dn®v kwkm-cn-°p-Ibpw A∂m-´nse IdpØ h¿§-°msc sIm√m-s°me sNøp-Ibpw sNøp-∂Xv FSpØv ]d-tb-≠-Xm-Wv.♦


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52