This page contains a Flash digital edition of a book.
`c-Wm-[n-Im-cn-I-fpsS Iqdv Btcm-Sm-IWw?


\ΩpsS cmPy-Øv kao-]-Im-eØp≠mb Nne kw`-h-ß-fmWp Cu tNmZyØns‚ {]kvIXn h¿≤n-∏n-°p-∂-Xv. cmPy-Ønse _lp-`q-cn-`mKw hcp∂ km[m-cW P\-ß-tfm-Sm-IWw `c-


Wm-[n-Im-cn-IfpsS {]Xn-_-≤-X-sb-∂-XmWv P\m-[n-]-Xy-Øns‚ A¥x-k-Ø. F∂m¬ C¥y≥- `c-Wm-[n-Im-cn-IfpsS {]Ya ]cn-K-W\ AXn-k-º-∂m-tcm-Sm-sW∂v Bt£]w i‡-am-Wv. {]tXy-In®pw sXmÆq-dp-I-fn¬ tIm¨{Kkv k¿°m¿ \hen_-d¬ \b-߃ \S-∏m-°m≥ Bcw-`n® ti-jw.


Ign™ Ipsd h¿jß-fmbn cmPy-Øp-≠mb hf¿®bpsS KpW^-e-߃ _lp-`q-cn- `mKw hcp∂ km[m-cW P\-ß-ƒ°v e`n-®n-´n-√m-sb-∂mWv F√m IW-°p-Ifpw kqNn-∏n-°p- ∂-Xv. Htcm h¿jw Ign-bp-t¥mdpw kº-∂cpw Zncn-{Zcpw XΩn-ep≈ A¥cw h¿≤n-°p-I-bm- Wv. 2015˛¬ temIØp ]pXp-Xmbn {]Jym-]n-°-s∏´ 99 iX-tIm-So-iz-c-∑m-cn¬ 27 t]¿ C¥y- °m-cm-Wv. temIØv G‰-hp-a-[nIw ]´-Wn- In-S-°p-∂-h¿, t]mj-Im-lm-c-°p-d-hp≈ kv{XoIƒ, Ip´n-Iƒ F∂n-h¿ \ΩpsS cmPy-Øm-Wp-≈-Xv. C¥y-bnse 50% Øne-[nIw P\-߃ s]mXp ÿe-ß-fn¬ ae-˛-aq-{X-hn-k¿P\w \S-Øp-∂-h-cm-W∂pw ]m¿e-sa‚n¬ hy‡-am-°-s∏-´n-cn- °p-∂p. sXmgn-√n-√m-bva-bpw, Im¿jn-I hymh-km-bnI {]Xn-k-‘nbpw Kpcp-Xc-ambnsIm≠n- cn-°p-I-bm-Wv. F∂m¬ CØcw {]iv\-߃ ]cn-l-cn-°p-∂-Xn\v Bh-iy-amb ]cn-K-W\ \¬Ip-hm≥ amdn-amdn hcp∂ k¿°mcpIƒ°p Ign-™n-√m-sb-∂-XmWv bmYm¿∞yw. Ccp-]- Øn-b-©p-h¿j߃°p-≈n¬ 42 e£w tImSn cq]-bpsS B\p-Iq-ey-ß-fmWv kº-∂¿°v \¬In-bn-´p-≈-Xv. 2011 P\p-hcn hsc-bp≈ tIm¿∏-td‰v \nIpXn IpSn-»nI 4.18 e£w tImSn cq]-bmsW∂mWv k¿°m¿ hy‡-am-°n-bn-´p-≈-Xpw. s]mXp taJe _m¶p-I-fpsS In´m-°Sw 4 e£w tImSn cq]-bm-Wv. CXn¬ `qcn-`mKw AXn-k-º-cmWp Xncn®Sbvt°-≠-Xv.


\n¿Ø-em-°nb Inßv^n-j¿ hnam\ Iº\n DS-abpw aZy-cm-Pm-hp-amb hnPbv aey bv°v hmbv]-Iƒ e`y-am-°p-∂-Xn\pw \mSphnSp-∂-Xn-\pw, _nsP-]nbpw tIm¨{Kkpw klm- bn-®p-sh-∂p≈ Bt£-]-߃ Cu ]›m-Ø-e-Øn-emWv ]cn-tim-[n-°s∏-tS-≠-Xv. Fkv._n.sF. bv°v 1600 tImSn-b-S°w hnhn[ _m¶p-I-fn-embn 9000 tImSn cq]-bpsS hmbv]- Ip-Sn-in-I-bmWv aeybv°p-≈-Xv. CXn-s\-Xnsc _m¶p-I-fpsS I¨tkm¿jyw kp{]owtImS- Xnsb kao-]n®t∏mƒ aeysb cmPyw hnSm≥ tI{µ k¿°m¿ klm-bn-®p-sh-∂mWv Bt£]w. ]m¿e-sa‚n¬ Cu {]iv\w D∂-bn-°-s∏-´-t∏mƒ ap≥ bp.-]n.F. k¿°mcpw aeysb klm- bn-®p-sh∂ \ymbw ]d™v {]Xn-tcm-[n-°m-\mWv tI{µk¿°m¿ {ian-®-Xv.


sXc-s™-Sp∏v {]Jym-]n-°p-∂-Xn\p apt∂m-Sn-bmbn ASp-Ø-SpØ Znh-k-ß-fn¬ tN¿∂ aq∂p a{¥n-k`m tbmK-ß-fn-embn tIcf k¿°m¿ 822 Xocp-am-\-߃ FSp-Ø-Xm-bn-´mWv dnt∏m¿´p-Iƒ. CXn¬ P\-ßsf _m[n-°p∂ ASn-b-¥c{]iv\-ß-fn¬ Fs¥-¶nepw Xocp- am-\-ßfp-≈-Xmbn CXp-hsc hy‡-am-°-s∏-´n-´n-√. F∂m¬ ]pdØp h∂n-´p≈ Xocp-am-\- ߃ F√mw Xs∂ k¶p-NnX Xm¬]-cy-߃ kwc-£n-°p-∂-Xn\pw, kº-∂¿°pw th≠n- bp-≈-XmWv. sa{Xm≥ Imb-en¬ 374 G°dpw IS-a-°p-Sn-bn¬ 47 G°dpw ssh°Øpw tImSn- a-X-bnepw 150 G°¿ hoXhpw \new \nI-Øm-\pw, k¿°m-cns‚ ssIh-iap≈ IcpW FtÃ-‰nse 833 G°¿ `qan-bn¬ Ic-a-S-bv°m\pw A\p-aXn \¬In-b- Xocp-am-\-߃ k¿°m- cns‚ Iqdv Btcm-Sm-sW∂p hy‡-am-°p-∂p.


P\-ß-fp-sSbpw am[y-a-ß-fp-sSbpw \nXm¥ Pm{K-Xbpw Iq´mb {]Xn-tj-[-ß-fpw hgn `c-Wm-[n-Im-cn-Isf Hcp ]cn-[n-hsc ]n¥n-cn-∏n-°m≥ Ign-™n-´p-≠v. F∂m¬ km[m-cW P\-ß-tfmSpw sXmgn-se-Sp-°p-∂-h-tcmSpw Iqdp≈ `c-Wm-[n-Im-cn-Iƒ D≠m-bm¬ am{Xta CXn\p imiz-X-amb ]cn-lm-c-ap-≠m-Iq.


FUn‰¿ sIPnHF \yqkv am¿®v 2016 5


apJ tcJ


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52