This page contains a Flash digital edition of a book.
\ap°v Np‰pw


sI. hnPbIpam¿


aq∂p hnIk\ _m¶p-I-fpsS cq]o-I-cWw ssN\-bpsS CS-s]-S¬ _lp-{[p-h-Xbv°v B°w Iq´pw


]pXp-Xmbn cq]w sIm≠ Cu aq∂p _m¶pIƒ (EBRD - European Bank For Reconstruction and Development, AIIB, NBD (New Development Bank) bqtd-jysb tI{µ-ÿm-\Øv FØn®p F∂p am{X-a√, bqtdm∏pw Gjybpw XΩn-ep≈ LS-\m-]-c-amb am‰ßƒ°v ]pXn-b-am-\-߃ krjvSn-°p-Ipw sNbvXp. am{X-a√ CXv A¥m-cm-jv{S Pntbm-s]m-fn-‰n-°¬ cq] I¬∏-\- bn¬ {it≤-b-amb am‰-߃ D≠m°p∂Xpam-Wv.


c≠mw temI-bp-≤-Øn-\p-ti-jw, km{am-Py-Xzm`n-apJy- ap≈ s{_´-\pUv (IMF, World Bank) N´-°qSn\p ]pdØv Db¿∂p-h-∂-XmWv aq∂v ]pXnb hnI- k\_m¶p-Iƒ. 2016 P\p-h-cn-bn¬ cq]o-I-cn® Gjy≥ C≥{^m-kv{S-Iv®¿ C≥sh-Ãvsa‚,v _m¶v AIIB)Dƒ∏sS


hmbv]-bmbn \¬Im≥ Ign-bp-sa-∂mWv A IIB {]Xo-£n-°p-∂-Xv. A IIB bpsS {]h¿Ø-\-Øn¬ {i≤ tI{µoIcn°p-tºmƒ Xs∂,


ssN\ EBRD (European Bank for Reconstruction and Development) - bn¬ 67-˛maXv AwK-cm-jv{S-ambn amdn. tkmhn-b‰v bqWn-bs‚


A¥m-cmjv{S Xe-Øn¬ cq]w sIm≈p∂ ]pXnb [\-Imcy cq] I¬∏-\-bn¬ ssN\ \n¿ÆmbIÿm- \Øv \ne-sIm-≈p-I-bm-Wv. C°-gn™ P\p-h-cn-bn¬ cq]o-I-cn® Asian Infrastructure Investment _m¶ns‚ cq]o-I-c-W-Øn¬ ssN\t\XrXzw \¬In. Cu _m¶ns‚ (A IIB) BZy sNb¿am\mb ssN\okv [\-


]X-\-Øn-\p-tijw 1991˛¬ cq]w sIm≠ _m¶mWv EBRD. ssN\ AwK-Xz FSp-Ø-tijw Cu _m¶ns‚ e£yw Xzcn-X-K-Xn-bn¬ ]p\:¿\n¿h-Nn-°p-I-bm-Wv. A IIB bpsS cq]o-I-c-W-tbm-K-Øn¬ k∂n-ln-X-\m-bn-cp∂ EBRD Xe-h≥ kpN N{I-h¿Øn Nq≠n ImWn®Xv BtKmf kmº-Øn-I-L-S-\-bn¬ h≥tXm-Xn¬ h¿≤n- ®p-sIm-≠n-cn-°p∂ ssN\-bpsS km∂n-≤y-amWv. AIIB bpsS cq]o-I-cWw \mt‰m-bn¬s∏´ Ata-cn°bpw, bqtdm∏pw XΩn-ep≈ _‘-Øn\v h≥ hnShvkrjvSn-°p-sa-∂mWv \ocn-£n-°p-∂-Xv. Ata-cn-°-bpsS FXn¿∏v Ah-K-Wn-®p-sIm-≠m- Wv, {_n´\pw, {^m≥kpw, P¿Ω-\n-bp-apƒs∏´ bqtdm-]y≥ cmPy- ߃ AIIB-bn¬ tN¿∂-Xv. am{X-hp-a-√. Gjy-s]-k-^nIv taJebnse Ata-cn-°≥ kJy-Øn¬s∏´ {][m\ cmPy-ß-fmb Bkvt{X-en-b-bpw, sX°≥ sImdn-b-bpw, ÿm]I AwK-߃ F∂ \ne-bn¬ Cu _m¶p-ambn kl-I-cn-°m≥ Xocp-am-\n-®-Xv. FSpØp]d-tb-≠-Xm-Wv.


A¥m-cmjv{S [\-Imcy cq]-L-S\ ]pXp°n ]Wn-bp-∂-Xn-


Im-cy-a-{¥n, temhp-Pn-t]bn CXns‚ cq]o-I-c-WsØ hnti-jn-∏n-®-Xv˛A¥m-cmjv{Skmº-ØnI `cW kwhn-[m-\-Øn¬ D≠m-Im≥ t]mIp∂ am‰-Øn¬ CXv Hcp \mgn-I-I-√mWv F∂mWv.


BWv Cu _m¶ns‚ {]Ya {]kn-U‚ v. A IIB bpsS 12 AwK-t_m¿Uv Hm^v Ub-d-IvtS-gvkn¬, C≥Uy≥ [\-a-{¥m-e-b-Ønse AUo-j-W¬ sk{I´dn Znt\jvi¿Ω AwK-am-Wv. Ata-cn-°≥ tUmf-dn¬ Bbn-cn-°pw _m¶v hmbv] \¬Ip-∂Xv F∂m-Wv, cq]o-I-c-W-Øn\ptijw, BZy- ]{XktΩ-f-\-Øn¬ enIzn≥ Dd-∏n®p ]d-™-Xv. XpS¿∂p≈ 5˛6 h¿j- ߃°p≈n¬ 10 apX¬ 15 _n√y¨ tUmf¿ XpI


ap≥ ssN\okv [\-Im-cy-a-{¥n-bmb Pn≥en-Izn≥


\p≈ bqtd-jy≥ cmjv{Sob C—m-i‡n ]q¿Æ-am-I-W-sa-¶n¬ {_nIvkv {Kq∏m-b, {_ko¬, djy, C≥Uy, ssN\, kuØv B{^n° Dƒs∏´ New Development Bank km[nX {]mbam-tI≠- Xv. 2016˛¬ Xs∂ Cu _m¶ns‚ cq]o-I-cWw \S-°m≥ t]mIp-I- bm-sW∂mWv _m¶ns‚ sshkvv{]knU‚ v hvfmUn-ao¿ Is_- t°mhv {]kvXm-hn-®n-´p≈Xv. 100 an√y¨ tUmf¿ A[n-IrX aqe- [-\hpw XpS°Øn¬ 50 an√y¨ tUmf¿ ]ncn-s®-SpØ aqe-[-\- hp-ap≈ NDB bpsS {]h¿Ø\w Bcw-`n-°p-∂-tXmsS Ct∏mƒ temI-_m-¶ns\bpw IMF- s\bpw h≥tXm-Xn¬ B{i-bn-°p∂ sX°≥ `qJ-WvU-Øn\v h≥ kw`mh\bmWv \¬Im≥ t]mIp- ∂-Xv. G‰hpw {it≤-am-bn´p≈Xv AIIB bpw NDB bpw Hcp-an®v kl-h¿Øn-XzXtØmsS {]h¿Øn-°m-\p≈ Xocp-am-\-amWv. AIIB bpsS cq]o-I-cWw temI kmº-ØnI{Ia-Øn¬ h≥am- ‰-߃ krjvSn-°pw. Cu _m¶v temI kmº-ØnI taJ-e-bpsS \yq¢n-b-kmbn amdpsa∂v am{X-a-√, temI-km-º-ØnI cwKØv bqtdjysb Ata-cn-°≥ km{am-Py-Xz-Øns‚ A[o-\-X-bnep≈ \mt‰m-bpsS ]nSn-bn¬ \n∂v tamNn-∏n-°m\pw CShcpØp-∂-Xm- Wv. CXv GI-{[p-h-tem-I-{I-Øn¬ \n∂v_lp-{[qh temI-Ønte Im¬sh-bv]m-Ip-sa∂v {]Xymin°p-Ibpw sNømw.


]m°n-ÿm-\nse _®m-Jm≥ bqWn-th-gvkn-‰n-bnse `oI-cm-{I-aWw


2016 P\p-hcn 20 s‚ XWpØ aqS¬a™v aqSnb {]`m-X- Øn¬ ]mIn-ÿm-\nse s]j-hm-dn-\-S-Øp≈ N¿km-≤-bnse _®m-Jm≥ bqWn-th-gvkn‰n Imº-kn¬ {]th-in® 4 tXm°p-[m-


sIPnHF \yqkv am¿®v 2016 49


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52