This page contains a Flash digital edition of a book.
A\p-kva-cWw F.Fw. kp{_-“-Wy≥ a \ne-bv°p-∂n-√ "aWn-\mZw'


ebm-fnIsf Gsd-°mew Nncn-∏n®v ckn-∏n®v Iem-`-h≥ aWn F√m-h-tcbpw Ic-bn-∏n-®p-sIm≠v hnS-hm-ßn. AXpw 45--- ---˛mw hb- n¬. Cu {]mbw kn\nam cwK-Øp-≈-hsc kw_-‘n®v bu∆-\-Im- e-amWv. F{Xtbm h¿j-߃ IqSn \sΩ \¿Ω- Øn¬ BdmSn-t°-≠-Xm-bn-cp∂p aWn! Zn-cn-{Z-amb Np‰p-]m-Sn¬ hf¿∂v ]´n-Wn-bpsS cpNn Adn™p aWn kz¥w Ign-hp-sIm-≠p-am{Xw Db¿∂p-h∂ Iem- Im-c-\m-Wv. Hmt´m-dn£ sXmgn-em-fn-bmb ImeØv CS- Xp-]£ cmjv{So-b-Øn¬ Dd-®p-\n-∂p. Xnc-°p≈ kn\n-a-°m-c-\m-b-t∏mgpw \ne-]mSv am‰n-bn-√. km[m-c-W-°m-cpsSbn-S-bn-ep≈ kzm[o-\-amWv Xr»q¿ saUn-°¬tIm-tfPv Biq-]{Xn ]cn-k- cØpw kwKo-X-\m-SI A°m-Zan doPo-b-W¬ Xntb- ‰¿ hf-∏nepw Nme-°pSn \K-c-k-`m-lm-fnepw ho´p]cn-k-Øp-sa√mw I≠ P\-{]-hmlw sXfn-bn- ®-Xv. aWn-°p-dp-I-tfmfw Bcm-[-I¿ ImØp\n∂p.


`qcn-`m-K-Øn\pw Hcp t\m°p ImWm≥ Ign-™p-an-√. A{X Xnc- °m-bn-cp∂p F√m-bn-SØpw! km[m-c-W-°m-c-\m-bn-cp∂ aWn kº- ∂-X-bnepw ap≥Ime PohnXw ad-∂n-√. a‰p-≈-h-cp-ambn A°mcyw ]¶p-sh-bv°m\pw aSn-®n-√. kº-∂-\mbnamdn-b-t∏mƒ \K-c-Øn-te°v tNt°-dn-bn-√. -\m-´p-Imsc ad-∂n-√. {Kmao-W-Np-‰p-]m-Sp-Iƒ Gsc kzm[o-\-®-Xn-\m-emWv “\mSp-hn-Sm≥’’ Xømdm-Im-Xn-cp-∂-Xv. A®s‚ aqfn-∏m-´p-I-fpw \mS≥]m-´p-Ifpw tI´p hf¿∂ _meyw, A—s\ Kpcp- hmbn kzoI-cn-®p. kvIqƒ ]T\ ImeØv \mS≥ ]m´nepw anan-{In- bnepw GIm-`n-\-b-Ønepw anIhv Im´n. sIm®n≥ Iem-`-h-\n¬ Imep Imep-Ip-Øn-bXv aWn-bpsS Pohn-X-Øn¬ hgn-Øn-cn-hm-bn. Ign-hp- sIm≠p am{X-amWv B {]ikvX ÿm]-\-Øn¬ {]th-i\w e`n-®- Xv. A°m-eØpw aWn Gsd t¢i-a-\p-`-hn-®p. XpS¿∂v anan-{Inbpw lmkym-`n-\-bhpw ]mc-Un-∏m-´p-I-fp-ambn aWn apt∂m´p IpXn-®p. Ipd®p Ime-Øn-\n-S-bn¬ C{X-tbsd Xnf-ßnb as‰mcp {]Xn-`-bn-√. 25 kn\n-a-I-fn¬ kz¥w i_vZ-Øn¬ ]mSn. Ht´sd kn\n-a-I-fn¬ {it≤-b-amb thj-߃ sNbvXp. hmk-¥nbpw e£v-anbpw ]ns∂ Rm\pw F∂ Nn{X-Ønse A‘s\ Ah-X-cn-∏n®v {]tXyI Pqdn ]cm-a¿i-Øn\v CSbm°n-bp≠v. kz¥w cN-\-bn¬, kwKo-X-Øn¬, \qdp-I-W-°n\v thZn-I-fn¬ \mS≥]m-´p-Ifpw anan-{Inbpw lmky-]-cn- ]m-Sn-Ifpw Ah-X-cn-∏n-®p. Sn.-hn.Nm\-ep-I-fn¬ aWn km∂n≤yw t{]£- Isc h√m-Xm-I¿jn-®p. ae-bm-f-Øn\p ]pdsa Xan-gv, I∂-U, sXep¶v Nn{X-ß-fn¬ Ignhv sXfn-bn-®p. \n¿Ωm-Xmhpw Xnc-°-Ym-IrØpw IqSn-bm-bn-cp∂p At±-lw. Nme-°p-Sn-°m-cpsS Acp-a-bm-bn-cp∂p aWn. Nme-°pSn ]pgbpw I≈p-jm∏pw Aßm-Sn-bp-sa√mw aWn-bpsS \mS≥]m-´p-I-fn-enSw t\Sn˛ {KmaoW kv]¿iw. Nme-°pSn N¥°p t]mIp-tºm..., HmS-∏gw t]msem-cp..., IÆn-amß{]mb-Øn¬... \mS≥ CuW-Øn¬ aWn ]mSnb ]m´p-I-sf-{X-sb-{X. AtX-‰p-]m-Sn-b-h¿ e£-W-°n-\pw, Iem-`-h≥ aWn- ]m-Snb ]m´p-Iƒ F{Xtbm thZn- I-fn¬ Ct∏mgpw ]mSp∂p! C{X-tbsd Ign-hp-I-fp-≠m-bn-cp∂ Cu Iem-Im-c\v th≠{X AwKo-Imcw In´ntbm F∂ tNmZyw Ah-ti- jn-°p-∂p˛ Ahm¿Up-Iƒ°¿l-s\-¶nepw e`n-®n-√. NØp-In-S- ∂mepw Na™p InS-°-W-sa∂ aWn hN\w bmYm¿∞y-am-°n. kz¥w ta°∏v am≥. Iem-`-h≥ aWn-bpsS IcƒtcmKw aq¿—n-®Xv A{i-≤-sIm≠p am{X-am-sW∂p tXm∂p-∂p. Icƒam-‰n-sh-bv°m≥ tUmIvS¿ \n¿t±-in-®-n-cp-∂p-h-s{X. ae-bm-fn-I-fpsS Ic-fmb aWn°v F{X-tbm-t]¿ Icƒ ]IpØp \¬Ip-am-bn-cp-∂p. F√mw \ΩpsS \jvSw Xs∂˛ AIm-e-Øn¬ s]men-™p-t]mbn! Iem-`-h≥ aWn- bpsS hoSpw-]-cn-k-chpw hgn-Ifpw Bcm-[-I-cm¬ \nd-™n-cp-∂p. Hcp Nm\-en¬ IÆp \´n-cp∂ Rm≥ NnX-sb-cn-bm≥ XpS-ßn-b-t∏mƒ Adn-bmsX hXp-ºn-t∏m-bn.


Iem-`-h≥ aWn F∂ km[m-cW a\p-jy≥ acn®p F∂m¬ At±-lsØ CjvS-s∏´ kvt\ln® e£-°-W-°n\v km[m-c-W-°m- cpsS a\- n¬ aWn°v ac-W-an-√. aWn-\mZw \ne-®n-´p-an-√, Iem- `≥ aWn-bpsS hntbmKw Hcp Xocm-\jvSw Xs∂-bm-Wv, \mS≥]m´p anan{In temI-Øn\pw kn\n-a-ta-J-ebv°pw CSXp]£ cmjv{So-b- Øn-\pw.♦


48 sIPnHF \yqkv am¿®v 2016


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52