This page contains a Flash digital edition of a book.
AssociationkwLS\m NEWS


hm¿ØIƒ sh‰dn\dn hIp∏v


kwÿm-\sØ sh‰dn\dn hIp∏v ]p\-kw-Lm-S\w kw_-‘n®v N¿® sNøp-∂-Xn-\mbn a{¥n hnfn®p tN¿Ø tbmK-Øn¬ kwL-S-\sb {]Xn-\n-[o-I-cn®v {]kn-U‚ v tUm.-sI.-Fw. Zneo-]v, sk{It´dnb‰v AwKw ]n.-F-kv. kp[ojv Ipam¿ F∂n-h¿ ]s¶-Sp-Øp. hIp- ∏p-Xe A`n-{]m-b-cq-]o-I-c-W-tijw hn]p-e-amb N¿® \S-Øp-∂Xnte°mbn Xocp-am-\-sa-Sp-Øp.


saUn-°¬ hnZym-`ym-k-h-Ip-∏v


kwÿm-\sØ saUn-°¬ tImsf-Pp-I-fnse saUn- °¬, Z¥¬, \gvknwKv, ^m¿a-kn, ]mcm-sa-Un-°¬ apX-emb hn`m-K-ß-fpsS kvs]jy¬ dqƒ cq]o-I-c-W- Øn-\mbn hIp∏v sk{I-´dn hnfn®p tN¿Ø tbmK- Øn¬ c≠p Znh-k-ß-fn-embn tUm.-sI.-Sn. {ioeXIpamcn (sshkv{]-kn-U‚ v) tUm. kn. kpµ- tc-i≥ ({Sj-d¿) s{]m^. F. kplr-XvIp-am¿ (sk{I- ´dn) tUm. Fw. Fkv. j¿ΩZv (kwÿm-\-I-Ωn-‰n-bwKw) F∂n-h¿ ]s¶-Sp-Øp. Un∏m¿´vsa‚-sse-tk-j≥ kw_- ‘n®pw kvs]jy¬ dqƒ am\-Z-fi-߃ kw_‘n®p- ap≈ kwL-S-\-bpsS \n¿t±w tcJmaqehpw hIp∏v A[n-Im-cn-Iƒ°v ka¿∏n-®p. XpS¿∂p≈ hIp-∏p-X-e- ˛-ÿm-]-\-Xe N¿®Iƒ°mbn tUm. _nµp. B¿. s{]m^. kpte-Jm-d-joZv, s{]m^. Fw.-Fkv {]im¥v F∂n-hsc \ma-\n¿t±iw sNbvXv Adn-bn∏pw \evIn. {]mY-anI Un∏m¿´vsa‚ v ssek≥tk-j≥ \S-]-Sn-Iƒ, kvs]jy¬ dqƒ hyh-ÿ-Iƒ F∂nh kw_-‘n®v kwL-S\ {]Xn-\n-[n-I-fmbn k¿°m¿ N¿® \S-Ø-W- sa∂v kwL-S\ Bh-iy-s∏-´p.


Sqdnkw hIp∏v


kwÿm\ hnt\m-Z-k-©m-c-h-Ip∏v U]yq´n Ub-d-IvS¿ ambm-tZ-hn-sb sXc-s™-Sp∏v amXrIm s]cp-am-‰-®- ´hpw \ne-hn-ep≈ am\Zfihpw ewLn-®v ÿew- am-‰n-s°m≠v ]pd-s∏-Sp-hn-°-s∏´ DØ-c-hn-s\-Xnsc hIp∏v Ub-d-Ivt{S-‰n¬ hºn® {]Xn-tj[ {]I-S\w kwL-Sn-∏n®p. sIPn-HF, F≥PnH bqWn-b≥ kwbp- ‡m-`n-ap-Jy-Øn¬ \S∂ {]Xn-tj-[-{]-I-S-\sØ kwÿm\- sk-{I-´dn s{]m^. kplr-XvIp-am¿, F≥PnH bqWn-b≥ kwÿm\IΩn-‰n-bwKw _n. hnP- b≥ \mb¿ F∂n-h¿ A`n-hmZyw sNbvXp. {]kvXpX DØ-chv tIcf AUvan-\n-t{S-‰ohv {So_yqW¬ kvt‰ sNbvXn-cn-°p-I-bm-Wn-t∏mƒ.


Ãm‰n-ÃnIvkv hIp∏v


kwÿm\ Ãm‰n-ÃnIvkv hIp-∏nse U]yq´n Ub- dIvSdmbn {]tam-j≥ e`n® Xncph\¥-]pcw t\m¿Øv Pn√m sshkv{]kn-U‚v B¿. KoXsb


46 sIPnHF \yqkv am¿®v 2016


sI.-Pn.-H.-F. CSp°n Pn√m-I-Ωn‰n AwKhpw tIcf F≥.-Pn.-H. bqWn-b≥ kwÿm\ sk{I-´-dn-tb‰v AwK-hp-am-bn-cp∂ sI.-F-®v. lwk.


ko\n-tbm-dn-‰nbpw A¿lXm am\-Z-fi-ßfpw ewLn®v Imk¿-tKmUv Pn√-bn¬ \nb-an-®-Xn-s\-Xntc k¿°m-cn\v \nth-Z\w \evIn. DØ-chv ]n≥h-en-°mØ ]›m-Ø- e-Øn¬ i‡-amb {]Xn-tj[w D≠m-Ip-sa∂v ap∂-dn- bn∏v hIp∏v A[n-Ir-X¿°v \evIn.


kmt¶XnIhn-Zym-`ym-k-h-Ip∏v


k¿°m¿ F©n-\n-b-dnwKv tImtfPv A≤ym-]IcpsS {]tam-j≥ \S-]-Sn-Iƒ kw_-‘n® k¿°m¿ \ne-]m- Sn\pw tImSXn \n¿t±iØn\pw AXo-X-ambn C‚¿hyq k{º-Zmbw ASnt®ev]n-°m\pw am¿®v 31 \v apºmbn At]-£-Iƒ kzoIcn°m\p-ap≈ hIp∏v tae-[n-Im-cn- I-fpsS \o°-Øn-s\-Xnsc k¿°m-cn\pw sXc-s™-Sp∏v IΩo-j\pw ]cm-Xn-Iƒ ka¿∏n®p. i‡-amb {]Xn- tj-[hpw \n -l-Ic-Whpw cq]-s∏-Sp-sa∂v ap∂-dn-bn∏v A[n-Ir-X¿°v \evIn. CXp-kw-_-‘n®v tImtf-Pp-I-fn¬ Iymº-bn≥ sNøp-∂-Xn\v Xocpam-\n-®p.


sslt°m-SXn k¿∆okv


tIcf sslt°m-SXn k¿∆o-knse Poh-\-°m-cpsS iº- f-]-cn-jvI-cWw ASn-b-¥n-c-ambn \S-∏m-°-W-sa∂ \nth- Z\w [\-a-{¥n, [\-Im-cy-h-Ip∏v sk{I-´dn F∂n-h¿°v ka¿∏n-®p.


BZ-cm-RvP-en-Iƒ


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52