This page contains a Flash digital edition of a book.
ka-cm-\p-`hhpw Xncn-®-dnhpw ˛Pn.-sI.


bn-cp-∂p). s]mXp-kw-L-S-\-Iƒ kwbp‡ ap∂-Wn-bp-≠m°n {]t£m`w \S-Øn. Fs‚ kwL-S\ A∂v FhnsS Bbn- cp∂p F∂ tNmZyw At±lw Db¿Øn.


AXnepw henb \jvSw Cu k¿°m¿ F\n°v kΩm- \n-®n-cp∂p F∂ Imcyw At±lw hnh-cn-®-t∏mƒ Rm≥ Ct∏mƒ \S-Ønb kacw H∂p-a√ F∂v t_m≤y-am-bn. Fs‚ ap≥Km-an-Ifpw Rm\pw XΩn¬ thX-\-Øn¬ D≈ A¥cw At±lw Fs∂ t_m≤y-s∏-Sp-Øn. 2013 \v apºv k¿∆o-kp≈hcpsS thX\w F∂Xv amkm-amkw ]W-ambn ssIbn¬ In´p∂ iº-fhpw, dn´-b¿ sNbvXm¬ Ah-km\ amk-ß-fnse iº-f-Øns‚ ASn-ÿm-\-Øn¬ Unb¿s\kv dneo-^-S°w Dƒs∏-SpØn acWw hsc (hn-e-°-b‰-Øn-\- \p-k-cn®v h¿≤n-°p∂ coXn-bn¬) am\y-ambn s]≥j≥ \¬Im≥ th≠n am‰n-h-bv°-s∏-Sp∂ thX-\hpw tN¿∂- XmWv. Cu am‰n hbv°-s∏´ thX-\hpw s]≥j\pw \jvS- s∏´ F\n°v iº-f-Øn-s‚bpw DA bptSbpw 10% XncnsI In´p-sa∂p-d-∏n-√mØ s]≥j≥ ^≠n¬ \n¿_-‘-ambpw AS-bv°-Ww. 49% hntZ-i-\n-t£]w A\p-h-Zn® Cu s]≥j≥ ^≠n¬ \nt£-]n® XpI t]mepw XncnsI In´n- s√∂v ULIP ]≤-Xn-I-fn¬ apºv \nt£-]n®hcpsS A\p- `hw h®v Dd-∏n-°mw. s]≥j≥ ^≠p-Iƒ XI¿∂ Ncn{Xw hntZ-i-cm-Py-ß-fn-ep-≠v. Pohn-X-Ime kºm-Zy-hp-ambn Ah A{]-Xy-£-ambm¬ No explicit or implicit Governement Guar- antee F∂mWv \nbaw ]d-bp-∂-Xv. shÃv _wKmfpw {Xn{]p- cbpw Ct∏mgpw CXv \S-∏m-°n-bn-´n-√.


Cu henb NXn \S-°p-tºmƒ Rm\pƒs∏-Sp∂ kwL- S-\-bpsS sNbvXn-Iƒ At±lw Fs∂ t_m≤y-s∏-Sp-Øn.


15 h¿jsØ Higher Grade Executive Engineer °v \ΩpsS Joint Director Scale (F-©n-\o-b¿am¿°v DD bv°v kam\ XkvXnI C√m-Ø-Xn-\m¬) \¬In-b-Xn-s\-Xnsc Fs‚ amXrkwL-S\ A{Kn-Iƒ®¿, Bbp¿thZ XpS-ßnb hIp- ∏pI-fnse kwL-S-\-Isf Iq´n-tbm-Pn-∏n®v kwbp‡ ka-c- ap-∂Wn D≠m-°n-bn-cp-∂p. (9˛mw iº-f-]-cn-jvI-cW IΩo- j≥ {]tXyI ]cn-K-W\ arK-kw-c-£-W-h-Ip-∏n\v \¬In. sh‰-dn-\dn k¿P-s‚bpw Ub-d-IvS¿ hsc-bp-≈-h-cp-sSbpw kvsIbn-ep-Iƒ BZy-ambn Hcp-]Sn Db¿Øn \n›-bn-®p. BZy-ambn dqd¬ Ae-h≥kpw dnkvIv Ae-h≥kpw A\p- h-Zn-®p. s{]m^j-W¬ taJ-e-bn¬ Icn-b¿ AUzm≥kvsa‚ v kvIow \S-∏m-°n. ]s£, sh‰-dn-\dn kwL-S-\-Iƒ Cu dnt∏m¿´ns\Xnsc kacw kwL-Sn-∏n-®p). F∂m¬ k¿∆o- kn-ep≈ Ime-b-f-hn-t\-°mƒ Imew s]≥j≥ Ime-ap≈ C°m-eØv F{Xtbm henb B\p-Iq-ey-amWv k¿°m¿ C√m-Xm-°m≥ {ian-®-Xv. At±lw ]d-™Xv Cu kwbp‡ ap∂Wn Ncn-{X-]-c-amb sImSpw-h-©\ sNbvXp-sIm≠v A∂v Ah-km\ CS-s]-S¬ \SØn; k¿°m¿ \¬Inb Dd-∏ns‚ ASn-ÿm-\-Øn¬ s]≥j≥ Ih¿s∂-Sp-°m-\p≈ \o°-Øn- s\-Xnsc \S-°p∂ A\n-›n-X-Ime ]WnapS-°-Øn¬ R߃ ]s¶-Sp-°n√ F∂v Fs‚ t\Xmhv {]kvXm-h\


Cd-°n. B Dd∏v F¥m-sW-∂t√? A∂v k¿∆o-kn-ep-≈- h-cpsS s]≥j≥ C√-Xm-In-√. \jvSw D≠m-Ip-∂Xv Fs∂ t]mep≈ ]pXp-Xmbn k¿∆o-kn¬ Ib-dp-∂-h¿°v am{Xw!. hcpw Xe-ap-dsb H‰n-s°m-Sp-Ø-h-cmWv Fs‚ kwLS\m t\Xm-°-sf∂pw ]pXnb Poh-\-°msc AwK-ß-fm-°m≥ Ch¿°v tbmKy-X-bn-s√∂pw Fs‚ ]m¿´vssSw kzo∏¿ Dds° ]d-™-t∏mƒ Rm≥ Xcn-®n-cp-∂p-t]m-bn. 3 amk- Øn-tesd Ub-kvt\m-Wp-ambn Fs‚ ap∂n¬ \n¬°p∂ Cu Poh-\-°m-c≥ \S-Ønb H‰ ka-c-Øn¬ t]mepw ]s¶- Sp-°m-Ø-h-cmWv Ct∏mƒ sFIy-Øns‚ `mhn-X-e-ap-d-bpsS XmXv]-cy-sØbpw ]‰n tLmc-tLmcw {]kw-Kn°p-∂Xv!.


5 e£w Poh-\-°m-cp≈ knhn¬ k¿∆okv C∂v tIc-f- Øn¬ \ne-\n¬°p-∂Xv Cu {]t£m-`-ß-fp-tSbpw Icp-Øn- em-sW∂v F\n°v t_m≤y-s∏-´p. iº-f-°-Ωo-j≥ dnt∏m¿´ns‚ c≠mwLS\ ip]m¿i-bn¬ LSGI ASn-ÿm-\- Ønepw dh\yq ASn-ÿm-\-Ønepw Cu hIp∏v {]h¿Ø\w XpS-tc≠Xn√ F∂ \n¿t±iØn-s‚ A¿∞-


hym]vXn At±lw Nq≠n-Im-Wn-®p. ]m vt]m¿´v FSp-°m≥ Tata Consultancy ÿm]-\-Ønepw IT Return file sNøm≥ Karvy se Znh-k-th-X-\-°m-cpsS apºnepw t]mIp-∂-Imcyw


At±lw Hm¿Ωn-∏n-®p. apgp-h≥ Poh-\-°mcpw H‰-s°-´mbn \n¬t°≠ Ime-L-´-am-Wn-Xv. cmPysØ CX-c-hn-`mKw sXmgn- em-fn-I-tfmSv tXmtfmSv tXmƒtN¿∂v s]mcp-tX-≠-Im-ew. C∂v F\nbv°v \jvS-s∏´ s]≥j\pw C∂v Rm≥ tPmen sNøp∂ XkvXn-Ibpw \ne-\n¬°-W-sa-¶n¬ ka-c-]-¥-en¬ \n∂v In´nb A\p-`-hhpw Iq´m-bvabpw IqSp-X¬ hnim-e- amb tbmPn® t]mcm-´-Øn\v apX¬Iq-´m-I-W-sa∂v Rm≥ Xncn-®-dn-bp-∂p. s]mXp-kw-L-S-\-bvs°-Xn-sc-bp≈ GXp sNdnb \o°hpw Bfl-l-Xym-]-c-amWv F∂v F\nbv°v \n w-ibw t_m[y-am-bn-cn-°p-∂p.


ASn-°p-dn∏v: Dental Surgeon \pam-bp≈ ]mcn‰n Dd-∏p-h-cp- Øm\pw KoXm-t]m‰n IΩ‰n dnt∏m¿´v Im_n-\‰v AwKo-I- cn®v At\m-aen IΩ-‰nbv°v hnSm-\p-ap≈ Xocp-am\w t\´-am- sW∂v ]d™p Rm≥ \mWw sI´p. s{]m^-j-W¬ Un{Kn- tbmsS k¿∆o-kn¬ h∂ F\n°v 10 ˛mw Xc-°m-cs‚ hnthIw t]mep-an-√m-Xm-bnt∏m-sb∂v ]cn-X-]n-°p-∂p. Iym_n- \‰v Xocp-am\w FSp-Øm¬ k¿°m¿ DØ-chv Cd-ßn-tb- s\. k¿°m¿ \nb-an® At\m-aen IΩ-‰nbv°v hn´p F∂m¬ ]®-a-e-bmfw Iym_n-\-‰v Xocp-am-\-sa-Sp-°m≥ hnk- Ω-Xn-®p Ft∂m, Iym_n-\‰v GPC dnt∏m¿´v X≈n Ft∂m BWv. At\m-a-en- I-Ω-‰n-bpsS ip]m¿i ]cn-tim-[n®v Iym_n- \‰v AwKoIcn-°p∂ Imcy-ß-fm-Wv DØ-c-hmbn ]pd-Øp-h- cp-∂-Xv. ChnsS adn®v kw`-hn®p F∂ ]d-™-Xnse hnUvVnØw knhn¬k¿∆o-knse Last Grade Poh-\-°m-c- \p-t]mepw t_m[y-s∏-Spw. \ΩpsS t\Xr-XzsØ hniz-kn®v BÀm-Z-{]-I-S\w \SØn hnÕn-thjw sI´p-I-bm-bn-cp∂p Rm≥.♦


sIPnHF \yqkv am¿®v 2016 39


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52