This page contains a Flash digital edition of a book.
\nbaw t]mtI-≠Xv \oXn-bpsS hgntb


C


tUm. sk_m-Ãy≥ t]mƒ


C¥y≥ `c-W-L-S-\-bpsS 21˛mw A\p-t—-Zw, Hcp ]uc-\n¬ \n∂pw Ah\v \nb-am-\p-kr-X-ambn A¿l-X-s∏´ Ah-Im-i-߃ A]-l-cn-°-s∏-S-cpXv F∂v Ak-∂n-Kv-≤-ambn hy‡-am-°p-∂p-≠v. ]uc≥ F∂ kw⁄ cmPyØv Xma- kn-°p∂ Hcp hntZ-i-]u-c-s\-°qSn Dƒs°m-≈p-∂-Xm-Wv. kmaq-ly-\o-Xn, cmjv{So- b-\o-Xn, kmº-Øn-I-\oXn F∂n-ßs\ \oXn aq∂v Xc-ap-≠v. \nbaw \nb-a-Øns‚ hgn-°-√, \oXn-bpsS hgntb BWv t]mtI-≠-Xv. ASn-b-¥n-cm-h-ÿ-bn¬ ]uc- ∑m¿°v `c-W-L-S\ Dd∏v \¬Ip∂ Pohn-°m-\p≈ Ah-Imiw t]mepw \ntj-[n- °-s∏-´p. Ip‰w sNbvtX°m≥ CS-bp≠v F∂v Btcm-]n-®p-sIm≠v F.-sI.-Pn. Dƒs∏- sS-bp≈ t\Xm-°sf Icp-X¬ XS-¶en-em°n. CXv \·-amb \oXn-\n-tj-[-am-bn-cp- ∂p. kam-\-amb kml-N-cy-ß-fmWv bp.-F.-]n.F. F∂ `c-W-L-S\m hncp-≤-\n- baw XØz-Zo-£-bn-√msX \S-∏m-°p-∂-Xns‚ `mK-ambn \ΩpsS cmPyØv kw`-hn- ®p-sIm-≠n-cn-°p-∂-Xv. 2008 se apwss_ `oI-cm-{I-a-W-Øns‚ ]›m-Ø-e-Øn¬ cmPy-t{Zm-ln-I-sfbpw hntZi A{I-an-I-sfbpw ssIImcyw sNøm-\mWv C¥y≥ ]m¿e- sa‚ v Cu \nb-a-Øn\v cq]w \¬In-b-Xv. Cu \nb-a-Øns‚ Zpc-]-tbm-K-km-≤y-X- Iƒ \nb-a-\n¿am-W-th-f-bn¬ Bh-iy-amb Kuc-h-tØmsS ]cn-K-Wn°s∏´n-√. Bscbpw `oI-c-{]-h¿Ø-I-cm-°m-hp∂ Cu \nbaw A£-cm¿∞-Øn¬ Hcp `oI-c- \n-ba-am-Wv. Hcp \nbaw sIm≠v `oI-c-{]-h¿Ø-\sØ ssIImcyw sNbvXp-I-f-bm- sa∂v Icp-Xp-∂-Xn-t\-°mƒ henb auVy-an-√. F¥mWv cmPy-t{Zmlw F∂Xv Hcp {][m\ tNmZy-am-Wv. {_n´ojv `c-W-Im-eØv cm⁄n-tbmSv disaffection tXm∂n- bm¬ AXv cmPy-t{Zm-l-ambn Icp-X-s∏-´n-cp-∂p. bp.-F.-]n.F. {]Imcw AdÃv sNø- s∏-Sp∂ Hcmƒ°v {Inan-\¬ s{]mko-Py¿ tImUv {]Im-c-ap≈ Hcp B\p-Iq-eyhpw e`n-°p-∂n-√. Pmayw \ntj-[n-°-s∏-Sp∂p F∂-XmWv CXnse \·-amb `c-W-L-S- \m-ew-L-\w. AdÃv sNø-s∏-´-h\v Ah\v Xmßm-hp∂ hyh-ÿ-bn¬ Pmayw \¬I- W-sa-∂Xv am·m-Im¿´-bnse hyh-ÿ-bm-Wv. Ata-cn-°-bpsS th´-bm-S-en¬ \n∂v c£-s∏-Sm≥ e≠-\nse CIz-tUm¿ Fw_-kn-bn¬ {PqWn-b¿ Akms© A`bw tXSnb \S-]-Sn-sb-t]mepw arbitrary detention F∂mWv sFIy-cm-jv{S-kw-L-S\ hnti-jn-∏n-®-Xv. Cu \nb-a-Øns‚ `c-W-L-S\m hncp-≤-X, \ΩpsS \oXn-]o-T-߃ kKu-chw ]cn-tim-[n-°p-I-bp-≠m-bn-√. PÃo-kp-amsc \mw Aßs\ hnfn-°p-∂Xv Ah¿ \sΩ c£n-®p-sIm≈pw F∂ Hcp hnizm-k-Øns‚ ]pd-Øm-Wv. PUvPn-am¿ tNmZy-߃ tNmZn-®m¬ am{Xw t]mcm DØ-c-߃ Is≠-Øm≥ IqSn Xøm-dm-tI-≠- Xp-≠v. \oXn F∂Xv G‰hpw al-Ømb k¶-ev]-am-Wv. GXv \nb-a-Øns‚ ad-hn- em-bmepw AXv \ntj-[n-°-s∏-Sp-∂Xv Hgn-hm-°-∏-tS-≠-Xm-Wv. h¿j-ß-fmbn hnNm- c-W-Ø-S-hn¬ Ign-bp∂ A_vZpƒ\m-k¿ aZ-\n-bpsS Imcy-Øn¬ A]-I-S-I-c-amb \nkw-K-X-bmWvs]mXp-k-aqlw ]pe¿Øp-∂-Xv. IÆq¿ Pn√-bnse cmjv{So-b-t\-Xm- °-sfbpw Ct∏mƒ Cu \nbaw D]-tbm-Kn®v `c-W-IqSw th´-bm-Sp-I-bm-Wv. Pmayw A\p-h-Zn® tijw k©m-c-Øn\v ]cn[n sh®m¬ AsX-ßs\ Pmay-amIpw? kz¥w Pn√-bn¬ {]th-i\w \ntj-[n-°-s∏´v a‰v Pn√-bn¬ Pohn-°m≥ hn[n-°-s∏-´-h¿°pw Ah-cpsS IpSpw-_-Øn\pw a\pjymh-Im-i-Øn\v A¿l-X-bnt√? Ah-km\w Ah¿ Fs∂bpw tXSn-h-∂p, ]t£ Fs∂ c£n-°m≥ At∏mƒ Bcpw Ah-ti-jn-®n-cp- ∂n√ F∂ P¿a≥ Ihn-bpsS hcn-Iƒ \ap°v Cu L´-Øn¬ kvac-Wo-b-am-Wv.♦


(IÆq-cn¬ \S∂ bp.-F.]n.F hncp-≤ -sk-an-\m-dn¬ \S-Ønb {]kw-K-Øn¬ \n∂v). sIPnHF \yqkv am¿®v 2016 35


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52