This page contains a Flash digital edition of a book.
F.sF-.Fkv.Pn.C.F^v (AISGEF) Z£n-W-ta-Je t{SUv


bqWn-b≥ Iymºv kam-]n®p


¶n¬ hn`m-h\w sNøp∂ Hcp ‘kzta-[m-]-cn-[n-’sb-°p-dn-®p≈ t_m[-tØmSp IqSn-thWw A`n-{]mb kzmX-{¥yhpw cmjv{Sob sshhn-[yhpw {]I-S-am-t°-≠Xv F∂ Xncn-®-dn- hm-WXv. ]uc-t_m-[-hpw, kzmX¥yw ]cn[n√mØ-X-s√∂ bmYm¿∞y-t_m-[hpw P\m-[n]-Xy-Øns‚ k¬]-cn-Wm-a- Øn\v A\p-t]-£-Wo-b-am-sW∂ Xncn-®-dn-hm-W-Xv. `c-W- L-S\ Xs∂ auen-Im-hImi N¿®-I-fn¬ {]tXy-I-ambn 19˛mw A\p-t—-Z-Øns‚ D]-h-Ip-∏p-I-fn¬ hy‡-am-°p-∂-Xv auen- I-amb kzmX-¥y-ß-fp-sS-sb√mw D]-tbmKw cmPyXmev]-cy- Øn\pw kaq-l-Øns‚ kz—-{I-a-Øn\pw klm-b-I-amb coXn- bn¬ \nb-{¥W hnt[-b-am-bn-cn-°Ww F∂-XmWv. Hcp ]t£, Ah-Im-i-ß-fp-sSbpw \nba-kw-ln-X-I-fp-sSbpw Dƒ∏n- cn-hp-I-sf-°p-dn-®p≈ Db¿∂ \ne-bn-ep≈ Hcp kmt¶-Xn-I- amb Adnhv D≈-h¿°p am{X-am-bn-cn-°pw, ta¬]-d™ kzmX-{¥y-]-cn-[n-bpsS XXzm-Sn-Ø-d-a-\- n-em-°m≥ Ign-bp- I. F¶nepw Hmtcm km[m-cW a\p-jy\pw Cu hn[-Øn- ep≈ Hcp kmaqly kz—-X-bpsS \n¿an-Xn-bn¬ Xm≥ hln- t°-≠p∂ ]¶n-s\-°p-dn®v G‰hpw Ipd™ Af-hn-se-¶nepw t_m[m-hm-\m-Ip-tºm-gmWv P\m-[n-]-Xy-Øns‚ kqcy≥ ]q¿Æ-ambn Ccn-°p-I.


Hcp ‘cmPy-kvt\-l˛cmPy-t{Zml’t_m[-h¬°-c-W-a√ Cu Ipdn-∏ns‚ Dt±-iyw. tªmK-pI-fn-epw, s^bvkv_p°v hmSvkv A]v t]mÃp-I-fnepw am{Xw, As√-¶n¬ {In°‰v Ifn- °p∂ Snhn sk‰n-\p-ap-∂nse Bc-h-ß-fnepw IqSn hgn-s™m- gp-Ip∂ Hcp {]Xn-`m-k-am-bn-am{Xw cmPy-kvt\lw I≠p hf- cp∂ Ip™p-ß-fp≈ Hcp cmPyØv C\nbpw CØcw Imcy- ߃ N¿®sNø-s∏-tS-≠Xv \ΩpsS am{X-a√ hcm-\p≈ Xe- ap-d-bpsS IqSn G‰hpw henb Bh-iy-amWv F∂ hkvXpX Hm¿Øp t]mIp∂p F∂p-am-{Xw. \h-am-[y-a-߃ P\m-[n-]- Xy-Øns‚ hf¿®bv°v hf-am-tI-≠-Xn-\p-]-Icw cmPy-kvt\l ÿm]n-X-Xm¬]-cy-ß-fpsS “sSbn-e-dnwKv’’ tjm∏p-I-fm-bn- Øo¿∂n-cn-°p-tºmƒ C\n {]Xo£ Sn.hn ImWp∂ ioew Ipd™p hcp∂ Ip™p-ß-fn¬ am{X-am-Wv. \ap°v Ah- tcm-Sp≈ kvt\lw Ah¿°v temI-Øn-\p-]-I¿∂p sImSp- °p-hm≥ Ign-bp∂ “cmPy-kvt\-l-am-bn-Øo-cs´ F∂v Bin- °mw.♦


34 sIPnHF \yqkv am¿®v 2016


2015 Unkw-_¿ 20 apX¬ 24 hsc NfinK-Un¬ \S∂ AISGEF tZiob I¨sh≥j≥, AwKkwLS- \-bnse t\Xm-°ƒ°pw {]h¿Ø-I¿°pw th≠n {]mtZ-inI ]T-\-Iym-ºp-Iƒ \S-Øp-∂-Xn\v Xocp-am- \n-®n-cp-∂p. CXn¬ BZy-Iymºv, Z£n-tW-¥y≥ kwÿm-\-ß-fnse A^n-en-tb-‰Uv kwL-S-\-bpsS t\Xm-°ƒ°pw {]h¿Ø-I¿°p-ambn s^{_p-hcn 14, 15 Xob-Xn-I-fn¬ Xr»p¿ ]o®n-bn¬ sh®v \S-Øp-I- bp-≠m-bn.


almcmjv{S, tKmh, I¿Æm-S-I, B{‘{]tZiv, sXe¶m-\, tIcfw F∂o kwÿm-\-ß-fn¬ \n∂p- ap≈ 104 {]Xn-\n-[nIfmWv Iymºn¬ ]s¶-Sp-Ø-Xv. Xan-gv\m-´nse k¿°m¿ Poh-\-°m-cpsS {]t£m`- Øns‚ ]›mØ-X-e-Øn¬ Ahn-sS-\n∂p≈ {]Xn- \n-[n-Iƒ Iymºn¬ FØn-bn-cp-∂n-√.


s^{_p-hcn 14 D®-I-gn™v 2 aWn°v {]kn≤ kmº-ØnI hnZ-Kv[≥ s{]m^. sh¶ntSjv Bt{X- bbpsS {]`m-j-W-tØm-sS-bmWv Iymºv Bcw-`n-®- Xv. UPA k¿°m-cns‚ \h-en-_-d¬ \b߃ hmin- tbmsS ]n¥p-S¿∂ tamZn Kh¨sa‚ns‚ X\n-\ndw shfn-hm-°p-∂-Xm-bn-cp∂p s{]m^. sh¶ntSjv Bt{XbbpsS -{]kw-Kw. tIc-f-Øns‚ ]T-\-Iym- ºns‚ Hu]-Nm-cnI DXvLm-S\w CITU kwÿm\- sk-{I-´dn k. sI. N{µ≥]n≈ \n¿∆-ln®p.


cmPyØv sa®-s∏´ thX\w sXmgn-em-fn-Iƒ°v e`y-am-°m-\p≈ DØ-c-hm-ZnØw Kh¨sa≥dpIƒ°v Ds≠∂v k. N{µ≥]n≈ ]d™p. AtX-k-abw sXmgn¬ taJ-e-bnse {]iv\-ß-fpsS k¶o¿Æ-Xsb kw_-‘n®v sXmgn-em-fn-Iƒ th≠-hn[w t_m[-hm- ∑m-c√, AXp-sIm-≠p-Xs∂ Ch¿°n-S-bn¬ Ah-Im- i-ßsf kw_-‘n®v Imº-bn≥ A\n-hm-cy-am-Wv. s]mXp-ta-J-esb XI¿°p-Ibpw kzIm-cy-ta-J-esb klm-bn-°p-Ibpw sNøp∂ \ne-]m-SmWv tI{µ Kh¨sa‚ v kzoI-cn-°p-∂-Xv. CØcw \b- ߃s°Xn-cmb {]Xn-tj-[-߃ cmPyØv h¿≤n-®p- h-cp-∂Xv {]Xymi \¬Ip-∂p-≠v. sk]vXw_¿ 2 tZiob ]Wn-ap-S-°n¬ ]s¶-SpØ 15 tImSn sXmgn- em-fn-I-fn¬ \s√m-cp-]¶v GsX¶nepw t{SUv bqWn- b-\n¬ AwKXzw C√m-Ø-h-cm-bn-cp-∂p.


tI{µ-kw-ÿm\ k¿°m-cp-I-fpsS sXmgn-emfn hncp≤ \b-߃s°-Xn-cmb t]mcm´w i‡n-s∏-Sp- Ø-W-sa∂ Blzm-\-tØm-sSm-bmWv ZznZn\ Iymºv Ah-km-\n-∏n-®-Xv. 4 sIPn-HF AwK-߃ Dƒs∏sS 21 t]¿ kw_-‘n-®p.♦


○○○○ ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52