This page contains a Flash digital edition of a book.
2004 ¬ C¥y-bnse F√m Ip´n-Iƒ°pw t]mj- I-k-ar-≤-amb `£Ww Dd-∏m-°-W-sa-∂pw, kao-]- Im-eØv F√m Ip´n-Iƒ°pw ipNn-Xzm-tcmKyw Dd- ∏m-°-W-sa∂pw hn[n-I-ev]n® kp{]ow tImS-Xn DØ-c-hmWv Ch¿ Im‰n¬ ]d-Øp-∂Xv. F¥v tImS- Xn, F¥v hn[n-\ymbw! X߃ ]mh-s∏´ Nmb- °S k¿°m-cm-sW∂v ]d-™membn-√... ]-´n-Wnbpw Zmcn-{Zyhpw Xncn-®-dn™v XS-bm-\m-IWw `c-W-Iq-S- Øns‚ ]cn-{iaw.


73% t]¿ 20 cq]-bn¬ Xmsg Znhkhcp-am-\- °m-cm-b, 47% Ip´n-Iƒ t]mj-W-Zm-cn{Zyw t]dp∂


_lp-Zqcw- A\p-aXnbpw AtX A[n-Im-cn-Iƒ hgn Xs∂. IS-a- °p-Sn-bn¬ Imb¬ \nI-Øm\pw A\p-a-Xn, AhnsS AXy-¥m-[p- \nI Bip-]{Xn irwJe Db-cp-a-t{X.... Blmcw Ign-®n-t√epw Bip-]-{Xn-bn¬ InS∂v acn-°m-at√m ae-bm-fn-°v. Fs¥mcp Icp- X¬ Fs¥mcp hnI-k-\w... Akq-b-s∏-SmsX kz¥-am°n A`n-am- \n-°v. AXn-\m-W-h¿ `c-W-Øp-S¿® Ah-Im-i-s∏-Sp-∂Xv Bh-iy- s∏-Sp-∂-Xv... Bcp-≠n-hnsS tNmZn-°m≥. kwi-b-ap-s≠-¶n¬ tIm∂n- bnse \n£n]vX k¿°m¿ `qan-bpsS ]Xn®p \evI¬ tcJ-Iƒ IqSn ]cn-tim-[n®v Xr]vXnbS-bp-I. CXmWv atX-Xc P\m-[n-]-Xy- am-Xr-I. \mb¿°pw, \{km-Wn-°pw, Cug-h¿°pw, kuP-\y-km-º- ØnI apt∂m° ]nt∂m-°m-Zn-Iƒ°pw kam-k-aw... -B¿°pw ]cm- Xn-bn√ ]cn`han-√... thm´v IWn-i-ambpw Ah-cpsS s]´n-bn¬ Xs∂...


Hcp cmPysØ k¿°m¿ amXr-˛-inip kwc-£-W- ]-≤-Xn-bpsS hI-bn-cp-ج ASn-°Sn sh´n-°p-d- °p-tºmƒ, tIm¿∏-td‰v htcWy IpØI Zmkyw ad-®p-h-bv°msX Xocp-am-\-߃ FSp-°p-tºmƒ h\n- Xm-Zn-\m-tLm-j-tam, inip-Zn-\-tam, BN-cn®v \n¿hr- Xn-b-S-™m¬ aXn-tbm... am-‰p-hn≥ N´-ß-tf.... A√m- bvIn¬ am‰pw AXpIfo\nß-sf-Øm≥...


sa{Xm-s\-¥n\v Imb¬?


sa{Xm≥ Imb¬ Irjn-`q-an-bm-sW∂v hnh-cm-h- Imi Bh-iy-Øn¬ A[n-Ir-XcpsS adp-]-Sn. AXv \nIØn hnt\m-Z-k-©m-c-tI-{µ-am-°m≥ AXn-thKw


sXmgnseSp°p-∂-h-cpsS Pohn-X-km-l-N-cy-ßfpw sXmgn¬ kml-N-cy-ßfpw Zpcn-X-]q¿Wam-°p∂ tI{µ-k¿°m¿ \S-]-Sn-Iƒs°-Xnsc tbmPn® {]t£m`w hf¿Øn-s°m≠p hcm≥ tI{µ-t{SUv bqWn-b-\p-Ifpw Poh-\-°m-cpsS kwL-S-\-Ifpw Xocp-am-\n®Xns‚ `mK-ambn am¿®v 10 AJnte¥ym {]Xn-tj[Zn\-ambn BN-cn-®p. sXmgn¬ \nb-a-t`-Z-K-Xn, s]mXp-ta-Je Hmlcn hn‰-gn-bv°¬, X{¥{][m\ taJ-e-I-fn¬ t\cn- ´p≈ hntZ-i-\n-t£]w F∂o \bßfn-eq-sSbpw FIvkn-Iyq-´ohv DØ-cp-I-fn-eq-sSbpw sXmgn-em-fn- I-fpsS Ah-Im-i-߃ Ih¿s∂-Sp-°p-I-bm-Wv. 2016


32 sIPnHF \yqkv am¿®v 2016


F¥n-\mWv shdpsX shbn-ep-sIm≠v ka-chpw sImSn \m´epw l¿Ømepw a‰pw \S-Øp-∂-Xv. sslt°m-SXn tà Hm¿U¿ ImWn®p shct´≠. XÆo¿Ø-S-˛-s\¬h-b¬ kwc-£Whpw Xoc-]-cn-]m-e- \hpw kw_-‘n® kp{]ow tImSXn˛ssl-t°m-SXn hn[n-Iƒ Ah- K-Wn-®m-Wt√m ]cmarjvS DØ-c-hp-Iƒ, ]ns∂¥v tà Hm¿U¿.


N´-߃ Ipgn-®p-aqSn Agn-aXn DØ-c-hn´p Fs∂m∂pw ]d-b-cp-Xv. kz¥w N¶n¬ sIm≈pw. am‰p-hn≥ N´ßsf F∂ sXmgn-emfn h¿K ap{Zm-hmIyw apX-em-fn-am-cpsS t\´-Øn-\mbn \S-∏m-°n-b-Xn\v F¥n- \mWv Cu ]p-In-ep-Iƒ. 10-˛-mw i-º-f-I-Ωo-j≥ sNb¿am≥ Fs¥mcp Zo¿L-ho-£-W-amWv ]pe¿Øn-b-Xv. N°n-s°mØ N¶-c≥!. k¿°mcns\mØ IΩo-j≥. tIc-f-Øn-se-¥n\m Irjn-h-Ip-∏pw arK- kw-c-£-W-h-Ip-∏pw s]mXp-hn-Zym-`ymkhIp-∏pw Btcm-Ky-h-Ip∏pw F∂mWv _lp. PÃnkv tNmZn-®-Xv. Irjnbpw Pe-hn-`hpw I∂p- Imen hf¿Øepw H∂pw th≠mØ \ap-s°¥v sa{Xm≥, F¥n\v sa{Xm≥ Imb¬!. BIp-∂-{X-thKw F√mw \nIØn hn‰v Imim-°m≥ t\m°p-I... sabv 19 s‚ P\-hn[n F¥mIpw F∂h¿°-dn-bm-a-t√...


2016 am¿®v 10 ˛ AJn-te¥ym {]Xntj[Zn\w


P\p-hcn 12 \v tI{µ-k¿°m¿ Ãm¿´v A∏v kwc-`-ßsf 9 {][m\ sXmgn¬ \nbaßfn¬ \n∂pw ]cn-tim-[-\-I-fn¬ \n∂pw Hgn- hm°n Ah-Im-iewL\w \S-Øp-I-bm-Wv. kwÿm-\-k¿°m-cp- I-tfmSpw \nb-a-t`-Z-K-Xnbv°v ImØp-\n¬°msX CØcw DØ-c- hp-Iƒ hgn Ah-Im-i-߃ \ntj[n-°m≥ Bh-iy-s∏-Sp-∂p.


_m¶v, {]Xn-tcm-[-ta-J-e, I¬°cn J\n, Xpdap-Jw, sSen-I- Ωyq-Wn-t°-j≥ taJ-e-I-fnse sXmgn-em-fn-Iƒ ka-c-Øn-em-Wv. AwK-\-hmSn Poh\°m-cpw, 7˛mw iº-f-I-Ωo-j≥ ip]m¿i-s°- Xnsc tI{µ-k¿°m¿ Poh-\-°mcpw {]t£m-`-Øn-em-Wv. AJn- te¥ym {]Xn-tj-[-\-Zn-\-Øns‚ `mK-ambn tIc-f-Øn¬ Pn√m tI{µ-ß-fn¬ sXmgn-em-fn-I-fpsS hºn® {]I-S-\-߃ kwL-Sn- ∏n-°-s∏-´p.


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52