This page contains a Flash digital edition of a book.
Wm-[n-Im-cn-Iƒ C¥y≥ _u≤n-I-kz-Ø-h-Im-in-\n-ba hyh-ÿ-I- fn¬ sh≈w tN¿°p-∂-Xns‚ ^e-amWv Cu Zpc-h-ÿ.


CXv cmjv{Sm-¥-c-X-e-Ønse ]c-kv]-c-[m-cW {]{In-b-bm-Wv. 2014 ˛¬ \tc-{µ-tamZn Ata-cn-°-bn-te°v \S-Ønb kµ¿i-\-Øn\v apt∂mSnbmbpw 2015 ¬ _cIvHm_ma C¥y-bn-te°v \S-Ønb bm{X- th-f-bnepw kam-\-amb \S-]-Sn-Iƒ°v If-sam-cp-ßn-bn-cp-∂p. A∂v ^m¿akyq´n°¬ ss{]knßv AtXm-d-‰n-bpsS Huj-[-hne \n¿Wb \nb-{¥-Wm-[n-Imcw Npcp-°m-\m-bn-cp∂p \o°w. C¥y≥ t]‰‚ v \nb-a-h-Ip-∏p-Iƒ t`Z-KXn hcp-Øm-\m-bn-cp∂p {iaw. CXn\v th≠n \nb-a-PvR¿, \ymbm-[n-]-∑m¿, _u≤n-I-kz-Ø-h-Imi hnZ-Kv≤¿ t]‰‚ v DS-a-ÿ-kwLw `mc-hm-ln-Iƒ Ch-cp-sS-sb√mw IqSnbm-tem- N-\-Ifpw \S-∂n-cp-∂p.


temI-hym-]m-c-kw-L-S\m \n_-‘\bv°v hnt[-b-ambpw C¥y≥ P\-Xm-ev]-cy-Øn\v hncp-≤-ambpw bp]nF ImeØv 2005 ¬ t`Z- KXn hcp-Ønb t]‰‚ v \nb-a-hy-h-ÿ-Iƒ ho≠pw am‰w hcp-Øp- I-bmWv e£yw. \ne-hn-ep≈ \n¿_-‘nX ssek≥knwKv hyh- ÿ, A\m-\-h-iy-t]-‰‚pIƒ XS-bm≥ \n¿t±-in-°p∂ 3 Un hIp∏v F∂nh FSp-Øp-I-f-bm\pw hnh-c-Ip-ØI A\p-hmZw Dƒs∏-Sp- Øm-\p-amWv Ct∏m-gsØ ]cn-{i-aw. Poh≥c£m Huj-[-\n¿am-W- Øn¬ \n¿Wm-b-I-amb \n¿_‘nX ssek≥knw-Kpw, ]cn-h¿ØnX Iq´v Huj-[-kw-_-‘n-bmb 3 Un hIp∏pw kw_-‘n®v _lp-cm- jv{S-`o-a-∑m-cmb s_bdpw, s\mhm¿´n-kp-ambn \S∂ hyh-lm-c-߃ Hm¿an-°p-I. Ct∏mƒ Xs∂ sIm≈-hne CuSm°s∏Sp∂ Ah-iy- a-cp-∂p-Iƒ°v \n¿±n-jvS \nb-a-]-cn-jvImcw \S-∏n-em°n Ign-™m¬ Xo hne-bmbn amdpw.


acp∂v Dev]m-Z-\w, hn]-W-\w, hne \n¿Wbw, \nb-{¥Ww F∂nh kw_-‘n®v _lp-cmjv{S IpØI `oa-∑m¿°v apºn¬ ab- ßnhogp-I-bmWv C¥ym-K-h¨sa‚ v. cmPysØ P\-X-bpsS 3% am{X- amWv ae-bm-fn-Iƒ. cmPyØv hn‰gn°p∂ acp-∂ns‚ 10% D]-tbm-Kn- °p-∂Xv ae-bm-fn-I-fm-Wv. tIc-f-Ønse Btcm-Ky-sN-e-hns‚ 35% acp-∂n-\mWv hn\n-tbm-Kn-°p-∂-Xv. Poh≥ c£-bn-°m-\√ \sΩ-s°m- ∂p-X-fm-\mWv tI{µ-k¿°m-cns‚ Ata-cn-°≥ tIm¿∏-td‰v Zmkyw hgn-sbm-cp-°p-I.


sIm≠p \S-∂Xpw \otb \mSp-I-S-Øn-bXpw \otb


C¥y-bpsS ]m¿e-sa‚ns‚ D]-cn-k-`-bnse \ma-\n¿t±iw sNø- s∏´ AwK-amWv hnPbva-ey. 10000 tImSn cq]-bpsS IS-hmbv] IpSn- »nI sh´n®v cmPyw hn´n-cn-°p∂t{X hnPbvaey. 7500 tImSn [\- Im-cy-hm-bv]bpw AS-®p-\o¿°mØ XpIbv°p ta¬ \n›nX \nc- °n-ep≈ ]en-i-bp-a-S°w 10000 tImSn-bm-Wt{X _m¶p-Iƒ°v In´m- \p-≈Xv aey-bn¬\n∂pw Fkv_nsF°v am{Xw 9000 tImSn In´m-\p- ≠-t{X.


aeybv°v Xs∂ cmPy-k-`mw-K-am-°n-b-h-tcmSv ]pO-am-Wv. ]m¿e-


sa‚n t\mSpw P\m-[n-]-XytØmSpw `c-W-L-S-tbmSpw \nb-a-hm-gvN- tbmSpw ]pO-am-Wv. C∏-d-™-Xn-t\-Xn-s\-¶nepw i‡nbpw kXyhpw Ds≠-∂n-cn-°n¬ hnP-bvaey C{X kpc-£n-X-\mbn Cw•-≠n-tet°m X\n°njvS-ap≈ as‰-hn-tS-bv°ptam IS-°n-√m-bn-cp-∂-t√m.


_w•qcp Bÿm-\-am-bp≈ hmbv]m IpSn-»nJ kam-l-c-W- {Sn_yqW¬ (Debt Recovery Tribunal) Ign™ Znhkw aey-s°mcp hn[n Xo¿∏v \evIn. Hcp CS-°m-e-hn[n \n¿t±iw. Cw•-≠nse Unbm- Pntbm UnÃnedn Iº-\n-bp-am-bp-≠m-°nb [mc-W-{]-Imcw e`n-t°- ≠-p∂-Xmb 75 aney¨ tUmf¿(515 tImSn cq]) ssI∏-‰-cp-sX-∂- mbncp∂p -hn-e°v. a√y {Sn_yq-W¬ hn[n tI´-Xm-bn-t∏mepw \Sn-®n-


√. a√y-bpsS DS-a-ÿ-X-bn-ep≈ InwKv ^nj¿ hnam-\-I-º-\n°v \evInb hmbv] aS-°n-b-S-bv°pw hsc Sn XpI ssIam-d-cp-sX∂ hn[n Im‰n¬ ]dØn . dnk¿∆v-_m¶v Hm^v C¥y BIvSpw, C¥y≥ _m¶nwKv dKp-te-j≥ BIvSpw \n¿t±in°p∂ Km¿Wnjn Hm¿U-dn\v F¥v hne- bm-Wn\n Iev]n-t°-≠Xv. \nb-a-hm-gvN-bv°n-hnsS F¥v aqey-amWv Ahti-jn-°p-I.


F¥n-\mWv UnB¿Sn tIkv C{X-tbsd sshIn-®-Xv, BcmWv hI-Xn-cnthm hnth-N-\tam IqSmsX C{X hºn® XpI hmbv]-b-\p-h-Zn-®Xv, F¥v CuSn-t∑-emWv C{X `oa≥XpI Cßs\sbmcp \b-h-©-I\v A\p-h-Zn-®-Xv, cmPy- sØbpw P\-X-sbbpw h©n®p IS-∂p-I-f™ Hcmsf- P\m-[n-]-Xy-th-Zn-bn¬ P\-{]-Xn-\n-[n-bmbn XpS-cm≥ A\p-h-Zn-°mtam? CØ-c-Øn¬ A[- h¿W-\mb Hcmƒ°v P\-{]m-Xn-\n-[y-Øn¬ XpS- cm≥ tbmKy-X-bp-t≠m, Cßs\ F{Xtbm tNmZy- ߃°v adp-]Sn ]d-b-Ww `c-Wm-[n-Im-cn-Iƒ. Ah- cpsS samgn-ap-´n-®p-sIm-≠m-Wt√m InwKv^n-j¿ a√y A{]Xy£\m-b-Xv, ]d∂v ]d∂v ]d-∂v.... \ΩpsS cl-kym-t\z-j-W, B`y-¥cImcy hIp- ∏p-IfpsS Pm{KX F{X-tIaw?


]cm-{Iaw Ip´n-I-tfmSv th≠


\mj-W¬ ^manen sl¬Øv k¿t∆-bpsS 4˛mw ]mZ dnt∏m¿´n¬ C¥ybnse 15 kwÿm\- ßfnse Ip´n-I-fnse `mc-°p-d-hns‚bpw t]mj- W-Zm-cn-{Zy-Øn-s‚bpw shfn-s∏-Sp-ج I≠v sR´- cp-Xv. 2016-˛17 kmº-ØnI h¿j _UvP-‰n¬ 7% sh´n-°p-d-hmWv tI{µ-[-\-a{¥n \n¿t±-in-®n-cn-°p- ∂-Xv. ]pXp-°nb IW°v {]Imcw X≥h¿jw 15500 tImSncq]-bmWv amXr-inip hnI-k-\-]-≤- Xnbn¬ Ipd-hp-sN-bvX-Xv. CXv C\nbpw sh´n-°p- d-bv°m-\mWv k¿°m¿ \o°w. `mhn `mcX hmKvZm-\-ß-fmb Ip´n-Iƒ `mc-°p-d-hpw, Ipt]m- jWhpw, hnf¿®bpw _m[n-®v NsØm-Sp-ßs´ B¿°v tNXw. \ap°v ta°v C≥ C¥y-bp-≠- t√m... ]Icwhbv°m≥. hntZi IpØI tIm¿∏- td-‰p-Iƒ XSn®p sImgp-°-s´...


sIPnHF \yqkv am¿®v 2016 31


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52