This page contains a Flash digital edition of a book.
kaImenIw


Icn-°m-Sn-bn¬ hnjw tN¿°p-∂-h¿


1952 ¬ C¥y≥ ]m¿e-sa‚ v AwKo-I-cn®v \ne-hn¬h-∂-XmWv Fwtπm- bokv s{]mhn-U‚ v^≠v BIvSv. AX-\p-k-cn®v cq]-s∏-Sp-Ø-s∏´ an®-k-ºmZy]≤-Xn-bmWv C]n-F^v \nt£] ]cn-]mSn. iº-f-Øn¬ \n∂v t\cn-´p≈ \nIpXn sImSp-°p-∂-h-cmWv Poh-\-°mcpw sXmgnem- fn-I-fpw. {]Xy-£-\n-Ip-Xn-bn-\-amb hcp-am\ \nIp-Xn,AXp-I-gn®v In´p∂ thX-\-Øn¬ \nXy-s®-ehp Ign®v an®w ]nSn-°m-\m-Ip∂ AXoh Xp—-am-sbmcp hnln-X-amWv C]n-F-^n¬ k©-bn®v kºm-


s{]m^.- F kp-lr-Øv-Ip-am¿-


C]n-F^v \nt£-]-hn-ln-X-ambn k©-bn-°- s∏´ 6.5 e£w tImSn-cq] tZi-˛-hn-tZi IpØI tIm¿∏-td‰v [\-aq-e-[\ `oa-∑m¿°v NqXm-´-Øn\v hn´p-sIm-Sp-°m-\t√ apXn-cp-∂-Xv. F√mw t]mIs´ \mj-W¬ s]≥j≥ kvIow \nt£-]hpw kºm- Zyhpw \nIp-Xn-c-ln-X-am-sW-¶nepw AXn¬\n- ∂p≈ ]n≥h-en-°¬ XpIbv°v \nIpXn G¿s∏- Sp-Øn-bn-´p-s≠∂ kXy-sa-¶nepw shfn-s∏-´n-cn-°- bm-Wn-t∏mƒ. tIm¿∏-td‰v \nIpXn 25% Bbn sh´n-°p-d-bv°m≥ \n¿t±-in® _UvP‰v Ah-Xm- c-I≥ Hcp h¿j-Øn-\p-≈n¬ 5.2 e£w tImSn cq] tIm¿∏-td-‰p-Iƒ°v Cfhp-I-f-\p-h-Zn-®n-t√.... B¿°v th≠n-bmWv tamZnbpw Pbv‰venbpw Nn¥n- °p-∂-sX∂ Xncn-®-dn-hmWv sXmgn-em-fn-I-fpsS Poh- \-°m-cpsS sNdpØp \nev]n\v B[mcw cmlp¬ Km‘n-bpsS Im‰q-Xob kΩ¿±-a√ AXn-i-‡-amb sXmgn-emfn {]Xn-tj-[hpw P\-Iob {]Xn- tcm[hpamWv k¿°m-cns\ ap´p-Ip-Øn-®Xv AsX sXmgnemfn sFIyw Pbn-°-s´...


acp-∂n¬ abßn hogp∂ C¥y BcmWv kzX{¥ ]c-am-[n-Imc P\m-[n-]Xy


Zn-°p-∂-Xv. ASn-b-¥n-c- A-Xym-h-iy-L-´-ß-fn¬ sNdn-b-XpI hmbv]- bmbn Ipd™ ]en-ibv°v In´pw. Imem-Imew C]n-F^v t_m¿Uv \n›-bn-°p∂ \nc-°n¬ \ntj-]-Øn\v ]en-ibpw In´pw (C¥y≥ IpØI _q¿jz ^yqU¬ `c-W-Iq-S߃ \nt£-]-]-eni \nc°v Xs∂ sh´n-°pdbv°p-I-bmWv sNøpI). CsX√mw Ign™v In´p∂ kºm-Zy-Øn-\p-ta¬ F≥UnF k¿°m¿ \nIpXn Npa-Øm≥ \n¿t±- in-®p.


tI{µ-[-\-a{¥n Acp¨P-bv‰ven-bpsS \ymb-hm-Z-߃ t\m°p-I, hmbv]-ØpI hcp-am-\-ambn I≠mWv \nIp-Xn-bt{X, ]n≥h-en-°p- ∂-Xn¬ 60% XpI A\yp‰n \nt£-]-Øn-te°v hn\n-tbm-Kn-°m-a- t{X, tZiob s]≥j≥ kvIow hcn-°m-cmbn tNcm-a-t{X, FhnsS \nt£]n-°-W-sa∂v Poh-\-°m¿°v Xocp-am-\n°ma-t{X, 40% tZiob s]≥j≥ ]≤Xn \nt£]-Øn\v \nIpXnbn-√-t{X, Hmlcn hn]-Wn- bn¬ h≥Ip-Xn∏v \n¿±njvS ]cn-jvIm-c-Øn-\p≈ _UvP‰v hyhÿ klm-bn-°p-a-t{X.... Bsc. \∂m-°m-\mWv Pbv‰ven-bpsS hoW-hm- b-\... \n¿ØpI CØcw Pev]-\-߃!


30 sIPnHF \yqkv am¿®v 2016


""aX-\n-c-t]£'', ""tkmjy-enÃv'' dn∏-ªn-°ns‚ \bw {]Jym-]n-t°-≠-Xv. cmPy-Øns‚ ]m¿e- sa‚mtWm, tZiob k¿°m-cm-tWm, \nbp‡ A[n-Im-c-ÿ-cmtWm AtXm Ct¥m-˛-A-ta-cn-°- ≥ _nkn-\kv Iu¨kn-emtWm? Ata-cn-°≥ Huj-[-D-ev]m-Z-I kwL-S\ (F^vB¿Fw- F^vF) BtWm? Ata-cn-°≥ tNw_¿ Hm^v sImtagvkv BtWm? CXmWv "ta°v C≥ C¥y- 'bpsS bmYm¿∞yw. h≥InS _lp-cmjv{S acp∂v Iº-\n-I-fpsS Xmev]-cy-Øn\v hgßn C¥y≥ `c-


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52