This page contains a Flash digital edition of a book.
iº-f-]-cn-jvI-cWw ASn-b-¥n-c-amb \S-∏n-em-°p-I, ]¶m- fn-Ø-s∏≥j≥ ]≤Xn Dt]-£n-°pI Ãm‰yq-´dn s]≥j≥


F sF- F-kv Pn- C- F^v F sF -F-kv Pn- C- F^v


Zi-Zn\ [¿Æ


\S-∏n-em-°p-I, Icm¿ \nb-a\w Ah-km-\n-∏n-°p-I, hcp- am\ \nIpXn ]cn[n h¿≤n-∏n-°p-I, knhn¬ k¿ho-kns\ kwc-£n-°p-I, hne-°-b‰w XS-bpI XpSßn 18 C\ Bh- iy-ß-fp-b¿Øn FsF-F-kvPn-C-F^v AJnte-¥ym-Sn-ÿm- \-Øn¬ Zi-Zn\ [¿Æ Zn√n P‘¿a¥-dn¬ s^{_phcn 10 apX¬ 19 hsc \S-∂p.


knsF-Snbp AJn-te¥ym sk{I-´dn k. X]≥sk≥ Fw.-]n. s^{_p-hcn 10\p DZvLm-S\w sNbvX [¿Æ-bn¬ Hmtcm Znh-khpw ap≥Iq´n \n›-bn-°-s∏´ kwÿm-\-ß- fn¬ \n∂p≈ {]Xn-\n-[n-I-fmWv ]s¶-Sp-Ø-Xv. OØokvKUn¬ \n∂p 87 h\n-X-Iƒ Dƒs∏sS 500 {]Xn- \n-[n-Iƒ ]s¶-Sp-ØXv {it≤-b-am-bn. hnhn[ kwL-S\m t\Xm-°fpw t{SUvbq-Wn-b≥ t\Xm-°fpw ap≥a{¥n-am- cpƒs∏-sSbp≈hcpw hnhn[ Znh-kßfn¬ [¿Æsb A`n- kw-t_m-[\ sNbvXp.


kam-]\ Znh-k-amb s^{_p-hcn 19 \v tIc-f-Øn¬ \n∂p≈ F^v-F-kv-C-‰nH kJm-°ƒs°m∏w sXe-¶m-\, cmP-ÿm≥ XpS-ßnb kwÿm-\-ß-fnse {]Xn-\n-[n-Ifpw ]s¶-Sp-Øp. sIPn-HF {]Xn-\n-[o-I-cn®v Fw.-F. eØo- ^v, tUm.-Fw.F \mk¿, tUm. sI.-sI. jmPn, F≥. A\n¬Ipam¿, ]n.-hn. Pn≥cmPv F∂n-h¿ ]s¶-Sp-Øp. kam- ]\ ktΩ-f\w knsF-Snbp AJn-te¥ym {]kn-U‚ v F.- sI. ]fl-\m-`≥ DZvLm-S\w sNbvXp. AwK≥hmSn h¿t°gvkv AJn-te¥y sk{I-´dn F.-B¿. kn‘p, sI.-B¿. kpIp-am-c≥ amÿ (KSTA), t{]wIp-am¿ (NGOU), Fw.-F. eØo^v (KGOA), Atim-Iv Ipam¿ (KSEA) F∂n-h¿ kwkm-cn-®p. AISGEF AJn-te¥ym P\-d¬ sk{I´dn F. {ioIp- am¿ t{ImUn-I-cWw \SØn.


sIPnHF \yqkv am¿®v 2016 29


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52