This page contains a Flash digital edition of a book.
Imbn-I-cwKw _m_p sI ]≥a\


lm ]pjv]-ta...! Im


bn-I-tem-IsØ F∂pw hnSmsX ]n¥p-S-cp-∂-XmWv DtØ-PI acp∂p ]tbmKhpw (Doping) Xp¿∂p≈ hne-°p-Ifpw in£-I-fpw. AXyp-∂-X- ß-fn¬ \n∂pw XmgvN-bpsS AKm[Xbn-te°v Hcp ]X-\w. AXpw s\mSn- bn-S-bn¬! sS∂o-knse cmP-Ip-am-cn-sb∂v hntijn∏n®n-cp∂ acnb jd-t∏mhbpsS shfn-s∏-Sp-Ø-emWv HSp-hn-e-tØ-Xv. \ntcm-[nX DtØ-PI acp-∂mb sa¬tUm-Wnbw D]-tbm-Kn-®ncp-∂-Xmbpw A¥m-cmjv{S DtØ-P-I-hn-cp≤ GP≥kn (WADA)bpsS ]cn- tim-[-\-bn¬ ]cm-Pb-s∏´Xmbpw jd-t∏mh Xs∂-bmWv ]{X-k-tΩ-f-\-Øn-eqsS Imbn- I-tem-I-sØbpw Bcm-[Iscbpw sR´n-®p-sIm≠v {]Jym-]n-®-Xv.


2004˛se hnw_nƒU¨ a-’-c-Øn¬ Xs‚ 17-˛mw-asØ hb-kn-emWv temI-{i≤ ]nSn-®p-]-‰nb hnPbw jd-t∏mh Dd-∏m-°n-b-Xv. XpS¿∂v Hmkvt{S-en-b≥ Hm∏¨ (2008) {^©v Hm∏¨ (2012, 2014) bp.-F-kv. Hm∏¨ (2006) F∂o {Km≥Uvkvfmw Inco-S- ßfpw ssI∏-Sn-bn-sem-Xp-°n. G‰hpw IqSp-X¬ ]c-ky-h-cp-am-\-ap≈ Xmc-ß-fn-sem- cm-fm-bn-cp∂p Ccp-]-Øn-sb-´p-Im-cn-bmb Cu djy≥ h\n-X.


Imbn-I-ti-jnbpw IcpØpw h¿≤n-∏n-°m\pw anI® {]I-S\w ImgvNsh°m-\p- amWv DtØ-P-I hkvXp-°ƒ D]-tbm-Kn°-s∏-Sp∂Xv. Xmev°m-enI t\´-߃°pw IÆ-©n-∏n-°p∂ hnP-b-߃°pw th≠n Cßs\ D]-tbm-Kn-°p∂ hkvXp-°-sf√mw Xs∂ Imbn-I-Xm-csØ bYm¿∞-Øn¬ sIm√m-s°mesNøn-°p-∂-Xm-Wv. U®v hm°mb Doop˛¬ \n∂mWv "Dope' F∂ ]Z-ap-≠m-bXv. ]®-a-e-bmfw acp-∂-Sn. B{^n-°-bnse kpep (Zulu) hn`m-K-Øn¬s∏´ tbm≤m-°ƒ bp≤-ap-∂-Wn-bn¬ apt∂- dm\pw £oW-a-I-‰m\pw ap¥n-cn-bpsS sXmen D]-tbm-Kn®v \n¿Ωn-®n-cp∂ ]m\o-b-am- bn-cp∂p tUm]v (Dop). BZy-Im-esØ `£-W-]m-\o-b-ß-fmb DtØ-P-I-h-kvXp-°- fn¬ \n∂v B[p-\n-I-Im-esØ I^o≥, sImss°≥, B¬°tlmƒ F∂n-hbpw IS∂v Ct∏mƒ ÃotdmbvUv hn`m-K-Øn¬s∏Sp∂ hkvXp-°fmWv DtØ-P-I-a-cp-∂p-I- fmbn D]-tbm-Kn-°p-∂-Xv. ]¥-b-°p-Xn-c-I-fn-emWv BZy-ambn acp-∂Sn XpS-ßnbXv. {ItaW Imbn-I-Xm-c-ß-fn-te°v Cu coXn ]I-cp-I-bm-bn-cp-∂p. 1904-˛se Hfn-ºnIvkv amc-ب hnPbn tXmakv ln°v (Thomas Hiscks) ]®-ap-´bpw {_m≥Un-bp-am-bn- cp∂p D]-tbm-Kn-®n-cp-∂-sX-¶n¬ 1988-˛se kntbmƒ Hfn-ºn-Ivkn¬ 100 ao‰¿ 9.79 sk°‚n¬ adn IS∂ thK-cm-Pmhv It\-Un-b≥ kv{]n‚¿ s_≥tPm¨k¨ D]- tbm-Kn-®Xv "A\t_mfnIv B≥{U-P≥ Ãotdm-bv'Up-I-fm-Wv.


Imbn-I-ta-J-e-bpsS KpW-]-chpw kXy-k-‘-hp-amb hf¿®bv°pw Xmc-ß-fpsS \∑bv-°pw tUm]nwKv KpW-]-c-a-√m-sb∂ Xncn-®-dnhn¬ \n∂mWv acp-∂Sn ]cn-tim- [n®v \S-]Sn kzoI-cn-°m≥ A¥m-cmjv{S DtØ-PI hncp≤ GP≥kn (WADA) cq]o-I-cn-®-Xv. \ntcm-[n® acp-∂p-Ifpw Ah-bpsS enÃpw {]kn-≤o-I-cn®v ImbnIXmc- ß-sfbpw ]cn-io-e-I-scbpw tUmIvS¿amscbpw GP≥kn \nc-¥cw Pm{KX-s∏Sp- Øp-∂p. t]in-I-fpsS DtØ-P-\-Øn-\p-≈h, ico-c-{Z-h-Øns‚ Afhv {Iao-I-cn-°p- ∂h, AXn-io{L t]io-h-f¿®sb klm-bn-°p-∂-h, Du¿÷h¿≤n-\n, thZ-\m-kw- lm-cn-, tlm¿tam-Wp-Iƒ F∂o Bdp-hn-`m-K-ß-fn¬s∏-Sp∂ DtØ-P-\-a-cp-∂p-I-fmWv \ntcm-[nX ]´n-I-bn-ep-≈-Xv. B‚n-tUm-]nwKv GP≥knbv°v DtØ-P-I-a-cp∂v I≠p- ]n-Sn-°m≥ Ign-s™-¶n¬ am{Xta Doping test ^e-{]-Z-am-Ip-I-bp-≈q. CXp-X-s∂- bmWv WADA bpsS ]cn-an-Xnbpw DtØ-P-I-a-cp∂v D]-tbm-Kn-°p∂hcpsS km[y-X- bpw. t\´-ß-fpsS sImSn-ap-Sn-bn¬ \n¬°p∂ Xmc-ß-fpsS acp-∂Sn ]pd-Øm-Ip-tºmƒ Ah¿ H∂p-a-√m-Xm-bn-Xo-cp-∂p. Imbn-I-tem-Ihpw Bcm-[-Icpw hnd-ßen®p \n¬°p- tºmƒ hoW]qhn¬ Bim≥ ]mSn-b-XmWv Hm¿Ωhcp-∂Xv:


""lm ]pjv]ta! A[n-I-Xpw-K-]-Z-Øn-se{X tim`n-®n-cp-s∂mcp cm⁄n-°-W-°-tb...''♦


28 sIPnHF \yqkv am¿®v 2016


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52