This page contains a Flash digital edition of a book.
hIp-∏p-Iƒ \n¿Ø-em-°m≥ iºf ]cn-jvI-cW DØ-c-hn-eqsS \n¿t±iw \¬In. dh\yq hIp-∏n¬ 4968 XkvXn-Iƒ, {Sjdn hIp- ∏n¬ 1070 XkvXn-I-Iƒ, Pe-tk-N\ hIp-∏n¬ No^v C©n-\nb¿ Dƒs∏sS 500 XkvXn-I-Iƒ \n¿Ø-em-°m-\p≈ \S-]-Sn-Iƒ Bcw- `n-®p. 5412 kvIqfp-Iƒ A\m-Zm-b-Icw F∂ t]cn¬ AS®p ]q´m≥ Xocp-am-\n-®p. A¨ FbvUUv taJ-e-bn¬ hym]-I-ambn kvIqfpIƒ Bcw-`n-°m≥ A\p-aXn \¬In. D∂X hnZym-`ymk cwKØv hym]- I-amb kzIm-cy-]-¶m-fn-Øzhpw hntZi ]¶m-fn-Øhpw Dd-∏m-°p∂ kao-]-\-߃ kzoI-cn-®p.


tIcfw Ct∂-hsc t\cn-´n-´n√m-Ø-X-c-Øn¬ \ntXym-]-tbmK km[-\-߃ Dƒs∏sS F√m km[-\-߃°pw henb tXmXn¬ hne Db¿∂p. hn]-Wn-bn¬ hne Db-cp-tºmƒ CS-s]-Sp-∂- Xn\p]Icw AØcw ÿm]-\-ßsf XI¿°p∂ \b-k-ao-]-\- amWv bp.-Un.-F^v k¿°m¿ XpS¿∂-Xv. s]mXp hnX-cW k{º- Zmbw XI¿Øp. amth-en-tÃm¿, {XnthWn tÃmdp-Iƒ, kl-I- cW tÃmdp-Iƒ F√mw \njv{In-b-am-°n. I¨kyqa¿s^Uv Agn- a-Xn-bpsS taJ-e-bm-°n. 4500 XmXv°m-enI Poh-\-°msc ]n≥hmXnen-eqsS \nb-an-®p. 1500 tImSn cq]bpsS \jvS-Øn-em- °n. XmXv°m-enI Poh-\-°msc ÿncs∏Sp-Øm≥ henb tXmXn¬ ]W-∏n-cnhv \S-Øp-I-bm-Wv. em`-Øn¬ {]h¿Øn-®n-cp∂ Cu ÿm]-\sØ \jvS-Øn-em°n; AS®p ]q´m-\p≈ {ia-Øn-emWv. tIc-f-Ønse s]mXptaJ-e-bpsS ÿnXn-bpw˛ hyXy-kvX-a-√. CS- Xp-]£ k¿°m¿ ]pXn-b-Xmbn Bcw-`n® 10 s]mXptaJ-em-ÿm-


߃°v Ct∏mƒ C¥y-bn¬ A]ISIme-am-Wv. `c-W-L-S-\-bnse sk°p-em¿, sUtam-{Im-‰nIv F∂o ]Z-߃ henb sX‰mWv F∂v hmZn-°p-∂- h-cmWv `c-W-Øn\v t\XrXzw \¬Ip-∂-Xv. FXn¿i_vZ-ßsf \ni-_vZ-am-°p-∂-Xns‚ `mK- ambn \tc{µ-[m-t_m¬°¿, tKmhn-µ-]≥km-sc, Fw. Fw. I¬_p¿Kn F∂n-hsc sIme-sN-bvXp. bp‡n-`-{Z-amb ]ptcm-K-a\ Bi-b-߃ {]N-cn-∏n® Nn¥-I≥am-tcbpw hnZym-`ymk hnN-£-W-tcbpw sIme-s∏-Sp-Øn. tUm. sI. Fkv `K-hm≥, Kncojv I¿Wm-Uv, koXm-dmw b-®q-cn, Aao¿Jm≥, jmcq- JvJm≥, Fw._n. cmtPjv Fw. ]n, Ah-km-\-ambn I\-ø-Ip-am¿ XpSßn \nc-h[nt]cpsS Poh\v `ojWn \ne-\n¬°p∂p; \mh-cn-bm≥ ]c-ky-ambn Blzm\w sNøp-∂p. k¿∆-I-em-im-e-I-fn¬ Ak- ln-jvWX hf¿Øm-\p≈ {ia-ß-fpsS cIvX-km- £n-bm-Wv tcmlnXvshaq-e. Bi-b-Zm-cn{Zyw t\cn- Sp-tºm-gmWv tXms°-Sp-°p∂ kao-]\w kzoI-cn- °p-∂-Xv. h¿§o-bX C¥y≥ P\m-[n-]-Xy-Øn\v `oj-Wn-bm-sW∂v PmY-bn-eqsS R߃ Db¿- Øn°m´n.


cmPy-Øns‚ \ne-\n¬∏v A]-I-S-`o-jWn-Iƒ t\cn-Sp∂ L´-ß-fn-sems° F^v Fkv. C. Sn H


]-\-߃ XpS¿∂p {]h¿Øn-∏n-®n-√. 44 s]mXp taJem ÿm]-\- ß-fn¬ 37 FÆhpw \jvS-Øn-em-°n. tIcf hm´¿ AtXm-dn-‰n. sI.Fk.vB¿.Sn.kn, tIcf sshZypXn t_m¿Uv F∂n-hsb XI¿°p∂ \b kao-]-\-߃ kzoI-cn-®p. kzImcy ]¶m-fnØzw h¿≤n-∏n-°pI F∂ BtKmf h¬°-cW kn≤m¥w \S-Øp-hm- \mWv k¿°m¿ {ian-®Xv.


tIc-f-Ønse kaq-l-Øn¬ Ak-ln-jvW-Xbpw Acm-P-I-Xzhpw hntZz-jhpw hf¿ØnsbSp-°m-\p≈ {ia-Øn-emWv kwL ]cn-hmdpw Iq´-cpw. tIc-f-Ønse {]apJ kap-Zmb kwL-S-\-Ifpw CXn-t\m- sSm∏w \n¬°p-∂p. \thm-∞m\ \mb-I-∑m¿ Dgp-Xp-a-dn® aÆn¬ hf¿Ønb tIcf kwkvImcw \ne-\n¿Øm≥ CS-Xp]-£-߃ F∂pw A£oWw ]cn-{i-an-®n-cp-∂p. F∂m¬ bpUn F^v k¿°m¿ XpS-cp∂ \yq\-]-£, `qcn-]£ kmap-Zm-bnI {]oW\ \b-߃ tIc-fob kaq-l-Øn¬ Acm-P-IXzw h¿≤n-∏n-®n-cn-°p- ∂p. XmXv°m-enI t\´-Øn-\mbn sNøp∂ sNbvXn-Iƒ tIc-fsØ kzman hnth-Im-\-µ≥ hnti-jn-∏n® kwÿm-\-am°n am‰pw. Cu t]m°v A]-I-S-I-c-am-Wv.


C¥ysb Hcp aX-cm-jv{S-am°n am‰m-\p≈ sIm≠p-]n-Sn® {iaßfmWv kwL]cn-hmdpw Iq´cpw \S-Øp-∂-Xv. A`n-{]m-b-


CØcw {]t£m-`-߃ kwL-Sn-∏n-°m-dp-≠v. kwÿm\w t\cn-Sp∂ sh√p-hn-fn-Isf t\cn-Sp-∂- Xn-\mbn Ime-L-´-Øn-\p-X-Ip∂ ap{Zm-hm-Iy-߃ Db¿Øn s]mXp kaq-l-Øn¬ N¿® sNøp-∂Xv F^v.Fkv.C.Sn.H bpsS {]t£m-`-ssi-en-bmWv. CØcw {]t£m-`-߃°v henb kzoIm-cy-X-bmWv tIc-fob kaqlw \¬In hcp-∂-Xv. Cu kzoIm- cy-Xbpw AwKo-Im-c-hp-amWv IØn-°m-fp∂ NqSn- t\bpw kqcy-mL-mXm `oj-Wn-tbbpw Ah-K-Wn®v sXcp-hn¬ {]t£m`w kwL-Sn-∏n°phm≥ A≤ym- ]-I¿°pw Poh-\-°m¿°pw Du¿÷-a-bm-Xv. h¿≤n® Bth-i-tØm-sSbpw Du¿÷-kz-e-X-tbm- sS-bp-amWv PmYmw-K-߃ Im¬\-S-{]-N-c-W-Pm-Y-bn¬ ]¶m-fn-I-fm-b-Xv. F^v. Fkv.-C.-Sn.-H.-bpsS kmaq- lnI {]Xn-_-≤-Xbpw atX-X-c-Xzhpw hnfn-t®m-Xnb as‰mcp ka-c-N-cn-{X-ambn Im¬\-S-{]-N-cW PmY- Iƒ amdn..♦


teJ-I≥ sI.-Pn.-H.-F. kwÿm\ sshkv {]kn-U‚m-Wv.


sIPnHF \yqkv am¿®v 2016 27


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52