This page contains a Flash digital edition of a book.
F∂ teJ-\-tØmSv IS-∏m-Sv) Ct∏mƒ B {]ÿm-\-Øns‚ {]Xn-\n[nbmbn tI{µ-a{¥nk`-bn¬ AwK-amb kvarXn Cdm\n F√m k¿∆-I-em-im-e-I-fn-epw, a{Z- -I-fnepw \n¿_-‘-ambn tZio-b-]-XmI Db¿Øn Xß-fpsS tZi-`‡n {]I-Sn-∏n-°-W- sa∂v Blzm\w sNbvXn-cn-°p-∂p. C°-gn™ s^{_p-hcn 23˛mw XobXn inhPn Pb¥n Zn\Øn¬ \n¿_-‘nX ^vfmKv am¿®n¬ h®v bq\kvtj°v F∂v t]cp≈ Hcp t]meokv k_v C≥kvs]-IvSsd \n¿_-‘n®v Imhn-s°m-Sn ]nSn-°m\pw ""Pbv `hm\n, Pbv inhmPn'' F∂ a{¥w D®-Øn¬ sNm√m\pw \n¿_‘n® kw`hw am[y-a-߃ dnt∏m¿´v sNbvXn-cp-∂p. C\nbpw Hcp ]s£ `oXn P\-I-ß-fmb Imcy-߃ hcm-\n-cn- °p-∂-tX-bp-≈p-sh∂pw \nco-£-I¿ ]d-bp∂p Km‘n-Pnsb h[n® \mYpdmw tKmUvsksb ssZh-ambn Bcm-[n-°p∂ t£{X-߃ ]cn-hm¿ kwL-߃ Xpd∂p Ign™p. lnµp alm-k-`-bm-Is´ \mYpdmw hn\m-bIv tKmUvskbpsS Nc-a- hm¿jn-I-Zn\w ""_en-Zm≥ Znhkv'' Bbn BN-cn-°p-∂p.


tIc-f-Ønepw CXns‚ Ae-sbm-en-Iƒ tI´p XpS-ßn. Gjym-s\-‰nse No^v tIm¿Unt\-‰nwKv FUn-‰¿ kn‘p kqcy- Ip-am-dns\ Nm\-ens‚ \yqkv Ah-dn¬, \S-ØmØ Hcp ]cm- a¿i-Øns‚ t]cn¬ kwL-[z\n F∂ hmSvkv B∏v {Kq∏ns‚ t]cn¬ h[n-°p-sa∂v `o-jWn-s∏-Sp-Ønb Nnesc t]meokv AdÃv sNbvXp. kn‘p-hns‚ apJØv Im¿°n®v Xp∏p-sa∂v dnt∏m¿´¿ Nm\-ense A`n-ap-J-Øn-eqsS `oj-Wn-s∏-Sp- Øm≥hsc F.-sI. cho-{µ≥ F∂ taP¿ chn Xøm-dm-bn. Cbmƒ Hcp ]cn-hm¿ A\p-`mhntbm, AwKtam BWv. Cbm- fpsS tamiw ]cm-a¿i-߃s°-Xnsc tIcfob¿ H∂-S¶w FXn¿∏v {]I-Sn-∏n-®p. kv{XoXzsØ A]-am-\n® cho-{µ-s\- Xnsc {Inan-\¬ Ip‰w Nm¿Ø-W-sa-∂mWv tkmjy¬ aoUn-b- bnse N¿®-I-fn¬ ]s¶-Sp-Ø-h¿ ]d-bp-∂-Xv.


sIm´m-c-°-c-bnse t]meokv tÃj≥ kwLw tN¿∂v kwLn-Iƒ ASn-®p-XI¿-ØXpw ASpØ Znhkßfn-emWv. CsXms° kqNn-∏n-°p-∂Xv C¥y-bpsS `c-Wm-[n-Im-cn-Iƒ cmPysØ ^mjnÃv ]mf-b-Øn-te°v sIm≠p-t]m-Ip-∂p-sh∂v Xs∂-bm-Wv.


sacnbw sh_vÿ UnIvj-Wdn ^mjn-k-Øn\v \¬In-bn- cn-°p∂ \n¿h-N-\w. ""a way of organizing a society in which a government ruled by a dictator controls the lives of the people and in which people are not allowed to disagree with the govern- ment... ''


Zu¿`mKy-I-c-hpw, Iem-]-I-ep-jn-X-hp-amb Hcp A¥-co£w krjvSn-®m¬ ^mjnkw \S-∏n-em-°m≥ Ffp-∏-am-sW∂v ln‰ve- dpw, apt m-fn\nbpsams° ]Tn-∏n-®n-´p-≠v. ]cm-P-b-`o-Xn-bn¬ Bflm-`n-am\w \jvS-s∏-´, kmº-ØnI XI¿® t\cn-´, kmaq- lnI Acm-P-I-Xz-Øn-e-I-s∏´ Hcp P\-Xbv°vtaemWv bqtdm- ]y≥ ^mjnkw NpS-e-\r-Ø-am-Sn-b-Xv. Ahn-sSbpw AXv \S-


∏n-em-°n-b-h¿ D]-tbm-Kn® Hcp Bbp-[-am-bn-cp-∂p, tZio- bX. cmPy-kvt\-ln-Isf AXn-Xo-{h-Pm-Xob tZio-b-X- bn-te°v \bn-°p-∂-Xn\v apt∂m-Sn-bm-bp≈ Xøm-sd-Sp- ∏p-I-fpsS s]cpºd apg-°-ß-fmWv \mw tIƒ°p-∂-Xv. AI-e-ß-fn¬ \n∂pw AXv ASp-Ø-SpØp hcp-∂p. tZio- bX AXn-cp-I-hn-bp-∂Xpw, P\m-[n-]Xyw AXoh Zp¿_- e-am-Ip-∂-Xp-amWv AXns‚ emÃv t]mÃv. AhnsS \n∂pw Fß-s\-bmWv AXv Ae-dn-s°m≠v ASp-sØ- Øp-∂-sX∂v \ap°v Duln°mhp-∂-tX-bp-≈p. sXc- s™-Sp∏v ASp-Øp-h-cp-∂p. Hcp Xo{h-ln-µp-hns‚ sXc- s™-Sp∏v {]Nm-cW t_m¿Un¬ kuay-X-bpsS Bƒcq- ]-sa∂ FgpØp I≠p. CØcw [mcmfw Ko_-’n- b≥ {]Nm-c-W-߃ Agn®p hnSp-∂Xpw ^mjn-k-Øns‚ X{¥-ß-fm-Wv.


hm¬IjWw: apt m-fn-\nbpw ln‰vedpw Xß-fpsS Ip´n-Iƒ°v {]tXyI ]cn-io-e\w \¬In-bn-cp-∂p. Chsc {]mb-a-\p-k-cn®v Sons of she wolf, Balila, Avant gardist F∂o hn`m-K-ßfnembn Xncn®v bqWnt^mw \¬In-bn- cp-∂p. DSp-∏pw, \n°dpw sXm∏n-bpw. tXmfn¬ kvIqƒ _mKpw ssIøn¬ tXm°p-ap≈ hnZym¿∞n ]S-


bmfnbpsS Nn{X-am-bn-cp∂p t\m´p_p°p-I-fn¬. ""I belive in Rome, the- Eternal, the mother country, ...I believe in the genius of Mussolini...and in the resurrection of the Em- pire F∂v Ip´n-Iƒ Bh¿Øn®v ]mSn-s°m-≠n-cp∂p.''


DØ-cm-Jfinse Hcp _nsP]n Fw.-F¬.F bmb KtWiv tPmjn Xs‚ {]Xn-tj[w {]I-Sn-∏n-°m≥ Hcp t]meokv IpXn-csb ASn®p Xmg-bn-´p. (Nn{Xw A\y{X)


India today AXn\p \¬Inb Xe-s°-´v. ""B.J.P. MLA beats up a horse. No confirmation whether the horse was


anti-national''.♦


- meerasahib@colummist.com - meerasahibonline.com - meerasahibA@facebook.com - ameerasahib@Twitter.com


sIPnHF \yqkv am¿®v 2016 25


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52