This page contains a Flash digital edition of a book.
ÿm-\n¬ t]mbn \hm-kvsj-co-jns‚ sIm®p-a-I- fpsS hnhm-l-Øn¬ ]s¶-SpØp kΩm-\hpw \¬In B\-µ-\r-Ø-am-Snb \ΩpsS {][m-\-a{¥n sNbvX- Xns\ kwL-]-cn-hm¿ Fßn-s\-bmWv ImWp-∂Xv?). ChnsS hnjbw Nne am[yaßfpsS {Inan-\¬ kz`m-h-am-Wv.


sP.-F≥.bp kw`hØn¬ "k¿°m-cns‚ h°o- embn' sSen-hn-j\n¬ Aedn hnfn® ssSwkv \u Nm\-ens‚ Ah-Xm-c-I≥ A¿Wm_v tKmkzm-an- bmWv I\-øsb Ip‰-hm-fn-bm-°p-∂-Xn¬ apJy-]-¶p- h-ln® Hcmƒ. At±lw B Nm\-ens‚ FUn-‰¿ C≥ No^v BsW-∂-Xn-\m¬, hm¿Ø-°p-≈nse apgp-h≥ AWn-b-d-°-fn-I-fnepw ]¶mfnbm-Wv. Nm\- ens‚ DS-a-ÿ-cmb tIm¿∏-td-‰p-Ifpw CØcw \S- ]-Sn-Isf t{]m’mln∏n°p-∂p-≠v. kz¥w kmº- ØnI Xmev]-cy-߃s°m∏w \nev°p∂ tamUn- sb-t∏m-ep≈ `c-Wm-[n-Im-cn-bpsS lnU¨ AP- ≠-Isf sh≈ ]qim\pw Xr]vXn-s∏-Sp-Øm\pw hymP-ho-Un-tbmbpw A¿Wm_v tKmkzman (ssSwkv \u), Zo]Iv Nucky (C¥y \qkv) XpS-ßn-b-hsc t]mep≈ "hnNm-c-Wbpw hn[n {]Jym-]-\hpw' \S- Øp∂ Ah-Xm-c-I-cp-ap-≠m-bm¬ GsXmcp {]ap-J- s\bpw I¬Øp-d-¶n-e-S-°mw. AXn-Po-hn-°m-\m-Im- Ø-h¿ Poh≥ XyPn-t°≠ Ah-ÿ-bn-se-Øp-∂p. P\m-[n-]-Xy-Øns‚ Imh¬°m-cm-tI≠ am[y-a-{]- h¿Ø-I¿ P\m-[n-]-Xy-Øns‚ sIme-bm-fn-I-fm-Ip∂ ImgvN-Iƒ hym]-I-ambn XpS-ßp-∂Xv DZm-c-h-XvI-c- W-Øn\p tij-am-sW-∂Xv {it≤-b-am-Wv. The man who killed the TV News F∂p Ign™ h¿jw Hu´vep°v amknI hnti-jn-∏n® A¿Wm_v tKmkzman C∂pw bmsXmcp a\x m£n-°p-Øp-an- √msX AtX "klling' Bh¿Øn®psIm≠n-cn-°p-∂p.


sP.-F≥.bp kw`-h-Øn\p XpS°w Ipdn® ko \yqkv Sn.-hn.-bpsS Xe-h-\m-bn-cn-°p-∂Xv kp[o¿ Nu[cn F∂bmfmWv. bYm¿∞-Zr-iy-Øn-s\m∏w sX‰mb i_vZw an{iWw sNbvX kp[o¿ Nu[cn kwt{]-jWw sNbvXXp ssSwkv \uhpw \yqkv FIvkpw Gs‰-SpØp IØn-°p-I-bm-bn-cp-∂p. AX√ kXysa∂v bYm¿∞ hoUntbm ImWn®p C¥y SptU, F.-_n.-]n, F≥.-Un.-Sn-hn. F∂n-h¿ cwK-sØ-Ønbn´pw, sNbvX sX‰n¬ \n∂p ]n≥hm- ßmt\m ]›m-Ø-]n®p am∏p-]-d-bmt\m Xøm-dm- ImØ kp[o¿ Nu[-cnbpw A¿Wm_pw ap≥[m- cWbpsS ASn-ÿm-\-Øn¬ Cu sX‰n\p Iq´p \nev°p-I-bm-bn-cp-∂p-sh∂p Icp-tX≠n hcpw.


kp[o¿Nu-[cn°p Hcp Ncn-{X-ap≠v GXm\pw h¿j-߃°p ap≥]v "P≥aXv' F∂ lnµn hm¿Øm- Nm-\¬ "ssehv C¥y' F∂p t]cp-am‰n {]h¿- Ø\w XpS-ßn-bn´pw t{]£-I¿ kzoI-cn-°m-Ø-Xn- \m¬ {]Xn-k-‘n-bn-te°p \oßp∂ L´-Øn¬ ]pXnb ta[mhn Npa-Xe-tb‰p. AXp ta¬]-d™ kp[o¿Nu-[-cn. At±lw U¬ln-bnse k¿thm- Zb I\ym-hn-Zym-e-b-sØ-°p-dn®p Hcp shSn-s°´v s]m´n-®p. Ahn-SsØ IW°p So®¿ Da¿Jp-cm\ kz¥w hnZym¿∞n-\n-Isf D]-tbm-Kn®v s]¨-


P\m-[n-]-Xy-Øns‚ Imh¬°m-cm-tI≠ am[y-a-{]-h¿Ø-I¿ P\m-[n-]-Xy-Øns‚ sIme-bm-fn-I-fm-Ip∂ ImgvN-Iƒ hym]-I-ambn XpS-ßp-∂Xv DZm-c-h-XvI-c-W-Øn\p tij-am-sW-∂Xv {it≤-b-am-Wv. The man who killed the TV News F∂p Ign™ h¿jw Hu´vep°v amknI hnti-jn-∏n® A¿Wm_v tKmkzman C∂pw bmsXmcp a\x m£n-°p-Øp-an-√msX AtX "klling' Bh¿Øn®psIm≠n-cn-°p-∂p.


hmWn`w \S-Øp∂psh∂m-bn-cp∂p "ssehv C¥y' Sn.-hn-bpsS Hfn Iymad hm¿Ø. DS≥ U¬ln Cf-In-a-dn-™p. ]gb U¬ln-bnse Xma-k-°m-cn-bmb A[ym-]nIsb P\-°q´w Is√-dn-bp-Ibpw Itø‰w sNøp-Ibpw sNbvXp. So®¿°p tPmenbpw \jvSs∏-´p Pbn-en-ep- am-bn. F∂mepw Nm\¬ ta[m-hn-bpsS IW-°p-Iq-´¬ icn-bm-bn. Bcpw {i≤n-°m-Xn-cp∂ Nm\¬ Aßns\ \memƒ Adn™p. A[ym-]n-Isb Pbn-en-em-°nb t]meokv At\z-j-W-Øn¬ s]¨hm-Wn` IY hymP-sa∂p sXfn-™p. hm¿Ø hymP-ambn D≠m-°nb hy‡nbpw ]Ømw-¢m-kp-Im-cn-bmbn Hfn-Iym-a-d°p ap∂n¬ A`n-\-bn® civan-knwKpw t]meokv ]nSn-bn-em-bn. A`n-am- \hpw tPmenbpw Pohn-Xhpw t]mb Da¿Jp-cm-\-bpsS Ahÿ Bcpw At\z-jn-®n-√. (Cu kw`hw 2007 ¬). BsI-bp-≠mb \S- ]Sn Nm\-ens‚ kwt{]jWw Hcp amk-tØ°p k¿°m¿ \ntcm- [n-®p. I¬°-cn-∏mSw Agn-a-Xn-bp-ambn _‘-s∏-´pw kp[o¿ Nu[cn CtX coXn-bn¬ Ifn-°p-I-bp-≠m-bn. CtX kp[o¿ Nu[-cn°p Ct∏m-gsØ tI{µ-k¿°m¿ FIvkv Im‰-Kdn kpc£ \¬In kwc- £n-°p-∂p≠v. AXp-sIm≠p Xs∂ At±-l-Øns‚ Nm\¬ ko \yqkv hymP-ho-Untbm {]N-cn-∏n-®Xv kz¥w CjvS-{]-ImcamIm≥ km≤y-X-bn-√. am\-h-tijn hIp-∏p-a{¥n kvarXn Cdm-\n-bpsS ASpØ kplrØv Xøm-dm-°n-b-XmWv hoUntbm F∂p At\z-j- W-Øn¬ Is≠-Øn-b-Xp-ambn CXp Iq´nhmbn-°p-tºmƒ Hcp Iq´p- I-®-h-S-Øns‚ aW-a-Sn-°p-∂p-≠v.♦


ASn-°p-dn∏v:˛ A^vk¬ Kpcp A\p-kva-cWw sX‰mtWm icn- bm-tWm-sb∂Xn\p Rm≥ DØcw ]d-bp-∂n-√. cmjv{S-]n-Xm-hns\ sIm∂ tKmUvsk A\p-kva-c-Whpw tKmUvsk-bv°p ]pjv]m¿®\ \S-Ønb {][m-\-a-{¥n-bpsS \S-]-Snbpw sX‰m-sWt∂m icn-bm- sWt∂m F∂pw Rm≥ ]d-bp-∂n-√. hmb-\-°m¿ Xocp-am-\n-°p-I.


sIPnHF \yqkv am¿®v 2016 23


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52